Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật Đất đai từ thực tiễn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - 12


PHỤ LỤC 03: Sơ đồ trình tự, thủ tục cấp GCN cho cá nhân, hộ gia đình

Người sử dụng đất (Hộ gia đình, cá nhân)

- Người SDĐ nộp hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ tại UBND xã hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc UBND huyện.


UBND cấp xã

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ

Văn Phòng Đăng ký đất đai

- UBND xã xác nhận về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất; lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm SDĐ, sự phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt (nếu không có giấy tờ về QSDĐ); công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.

Phòng TN&MT

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc UBND huyện, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến VPĐKĐĐ.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật Đất đai từ thực tiễn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - 12GCNQSDĐ

- VPĐKĐĐ kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đủ điều kiện và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.

UBND Quận, huyện

Gửi hồ sơ đủ điều kiện đến Phòng TN&MT.

- Phòng TN&MT kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp quyết định cấp GCNQSDĐ.

Xem tất cả 98 trang.

Ngày đăng: 13/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí