Lập trình Java - 29

a) Viết chương trình tạo lớp SinhVien trong đó:

- Các thuộc tính gồm: MaSV là mã sinh viên, HoTen là họ tên, NgaySinh là ngày sinh, GioiTinh là giới tính, DiaChi là địa chỉ của sinh viên.

- Các phương thức gồm: các setters/getters cho các thuộc tính, các Constructor. b)Tạo lớp SinhVien_UI sử dụng các đối tượng của Java AWT theo mẫu.

c) Sử dụng lớp SinhVien đã tạo để viết chương trình cho các nút của lớp SinhVien_UI gồm:

- Nút “Thêm sinh viên” dùng để thêm một sinh viên vào danh sách, mã sinh viên sẽ được tự động thêm vào danh sách mã sinh viên bên trái.

- Khi người dùng lựa chọn một mã sinh viên trong danh sách thông tin của sinh viên đó được lấy ra các control bên phải để sửa đổi.

- Khi người dùng kích vào “Sửa sinh viên” thì thông tin sửa sẽ được ghi lại.

7. Cho lớp GiaoVien và lớp Swing GiaoVien_UI gồm các thuộc tính, phương thức và giao diện như mô tả ở hình sau:


a) Viết chương trình tạo lớp GiaoVien trong đó:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 267 trang tài liệu này.

- Các thuộc tính gồm:MaGV là mã giáo viên, HoTen là họ tên, Diachi là địa chỉ, HeSoLuong là hệ số lương của giáo viên.

- Các phương thức gồm: các setters/getters cho các thuộc tính, các Constructor.

b)Tạo lớp giao diện GiaoVien_UI sử dụng các đối tượng của Java AWT theo

mẫu.

c)Sử dụng lớp GiaoVien đã tạo để viết chương trình cho các nút của lớp

GiaoVien_UI gồm:

- Nút “Thêm giáo viên” dùng để thêm một giáo viên vào danh sách, danh sách giáo viên sẽ được hiển thị ở bảng phía dưới.

- Khi người dùng lựa chọn giáo viên trong danh sách thông tin của giáo viên đó được lấy ra các control bên trên để xóa.

- Khi người dùng kích vào “Xóa” sẽ xóa đi giáo viên được lựa chọn đó.

8.Cho lớp Sach và lớp Swing Sach_UI gồm các thuộc tính, phương thức và giao diện mô tả như hình sau:


a) Viết chương trình tạo lớp Sach trong đó:

- Các thuộc tính gồm: Ten là tên sách, Tacgia là tác giả, gia là giá, nam là năm xuất bản cuốn sách.

- Các phương thức gồm: các setters/getters cho các thuộc tính và các Constructor.

b) Tạo lớp giao diện Sach_UI sử dụng các đối tượng của Java AWT theo mẫu. c)Sử dụng lớp Sach đã tạo để viết chương trình cho các nút của lớp Sach_UI

gồm:

- Nút “Thêm mới” dùng để thêm sách vào danh sách, danh sách sẽ được hiển thị ở bảng phía dưới.

-Khi người dùng lựa chọn sách trong danh sách thông tin của sách đó được lấy ra các control bên trên để xóa.

- Khi người dùng kích vào “Xóa” sẽ xóa đi sách được lựa chọn.

9. Cho lớp XeMay và lớp Swing XeMay_UI gồm các thuộc tính, phương thức, giao diện như hình sau:


a) Viết chương trình tạo lớp XeMay trong đó:

- Các thuộc tính gồm: Biensolà biển số xe, TenXe là tên xe, Mau là màu của xe, HangSX là hãng sản xuất xe.

- Các phương thức bao gồm: các setters/getters cho các thuộc tính, cácConstructor.

b)Tạo lớp giao diện XeMay_UI sử dụng các đối tượng của Java AWT theo mẫu.

c)Sử dụng lớp XeMay đã tạo để viết chương trình cho các nút của lớp XeMay_UI gồm:

- Nút “Thêm mới” dùng để thêm xe máy vào danh sách, danh sách sẽ được hiển thị ở bảng phía dưới.

-Khi người dùng lựa chọn xe máy trong danh sách thông tin của xe máy đó được lấy ra các control bên trên để sửa.

- Khi người dùng sửa thông tin kích vào “Sửa” sẽ sửa thông tin của xe được lựa chọn.

10. Cho lớp HocSinh và lớp Swing HocSinh _UI gồm các thuộc tính, phương thức, giao diện như hình sau:


a) Viết chương trình tạo lớp HocSinh trong đó:

- Các thuộc tính gồm: Mahslà Mã học sinh, Hoten là Họ tên, DiemToan là điểm môn toán, DiemViet là điểm môn viết.

- Các phương thức bao gồm: các setters/getters cho các thuộc tính, cácConstructor.

b)Tạo lớp giao diện HocSinh_UI sử dụng các đối tượng của Java AWT theo

mẫu.

c)Sử dụng lớp HocSinh đã tạo để viết chương trình cho các nút của lớp

HocSinh_UI gồm:

- Nút “Thêm mới” dùng để thêm học sinh vào danh sách, danh sách sẽ được hiển thị ở bảng phía dưới.

-Khi người dùng lựa chọn học sinh trong danh sách thông tin của học sinh đó được lấy ra các control bên trên.

- Khi người dùng kích vào “Xóa” sẽ xóa học sinh được lựa chọn khỏi danh sách.

11.Cho lớp KhachHang và lớp Swing KhachHang _UI gồm các thuộc tính, phương thức, giao diện như hình sau:


a) Viết chương trình tạo lớp KhachHang trong đó:

- Các thuộc tính gồm: Makhlà Mã khách hàng, Tenkh là Họ tên khách hàng, Email là địa chỉ email, Sotaikhoan là số tài khoản của khách.

- Các phương thức bao gồm: các setters/getters cho các thuộc tính, cácConstructor.

b)Tạo lớp giao diện KhachHang_UI sử dụng các đối tượng của Java AWT theo

mẫu.

c)Sử dụng lớp KhachHang đã tạo để viết chương trình cho các nút của lớp

KhachHang_UI gồm:

- Nút “Thêm mới” dùng để thêm khách hàng vào danh sách, danh sách tên khách hàng được hiển thị ở bên trái.

- Khi người dùng lựa chọn tên khách hàng trong danh sách, thông tin của khách hàng đó được lấy ra các control bên phải.

- Khi người dùng kích vào “Xóa”, sẽ xóa khách hàng được lựa chọn khỏi danh

sách.

12. Cho lớp TongChan và lớp Swing TongChan_UI gồm các thuộc tính, phương thức, giao diện như hình sau:

a) Viết chương trình tạo lớp TongChan trong đó:

- Thuộc tính nlà một số nguyên.

- Các phương thức bao gồm: các setters/getters cho các thuộc tính, cácConstructor, KiemTra() dùng để kiểm tra một chuỗi có phải là số nguyên dương không, TinhTong() dùng để tính tổng s = 1/2+1/4+...+1/2*n.

b)Tạo lớp giao diện TongChan_UI sử dụng các đối tượng của Java AWT theo

mẫu.

c)Sử dụng lớp TongChan đã tạo để viết chương trình cho các nút của lớp

TongChan_UI sao cho khi người dùng kích vào nút Tính tổng 1/2+1/4 +...+1/2*n thì sẽ tính tông sau đó hiển thị kết quả ra màn hình, nếu giá trị nhập vào là số nguyên dương, ngược lại sẽ thông báo lỗi.

13. Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ hình mặt người theo mẫu ở hình sau:


14 Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ chữ JAVA theo mẫu ở 1

14. Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ chữ JAVA theo mẫu ở hình sau:

15 Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ hình người theo mẫu ở 2

15. Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ hình người theo mẫu ở hình sau:


16 Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ hình người tuyết theo 3

16. Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ hình người tuyết theo mẫu ở hình sau:


17 Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ tranh bốn mùa theo mẫu 4

17. Sử dụng Java Awt và Java Applet viết chương trình vẽ tranh bốn mùa theo mẫu ở hình sau:

18 Sử dụng Java Awt Java Applet và ActionListener viết chương trình sao cho mỗi lần 5


18.Sử dụng Java Awt, Java Applet, và ActionListener viết chương trình sao cho mỗi lần người dùng vào nút “Ve Bong” sẽ vẽ ra màn hình quả bóng có kích thước, màu sắc và vị trí thay đổi ngẫu nhiên ví dụ mẫu ở hình sau:


19 Sử dụng Java Awt Java Applet và ActionListener viết chương trình sao cho mỗi lần 6


19.Sử dụng Java Awt, Java Applet, và ActionListener viết chương trình sao cho mỗi lần người dùng vào nút “Tao bong” sẽ vẽ ra màn hình 1000 quả bóng có kích thước, màu sắc và vị trí thay đổi ngẫu nhiên ví dụ mẫu ở hình sau:


Kích thước màu sắc và vị trí thay đổi ngẫu nhiên ví dụ mẫu ở hình sau 7

Xem tất cả 267 trang.

Ngày đăng: 15/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí