Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - 16
Total

Kha - Gioi - XS

Count


% within XLhoc tap theo nhom Count


% within XLhoc tap theo nhom


2


18


63


192


37


312

.6%

5.8%

20.2%

61.5%

11.9%

100.0%

9

51

188

432

118

798

1.1%

6.4%

23.6%

54.1%

14.8%

100.0%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 133 trang tài liệu này.

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - 16


Chi-Square Tests
Value


df


Asymp.


Sig.


(2-sided)

Pearson Chi-Square

20.651(a)

8

.008

Likelihood Ratio

20.721

8

.008

Linear-by-Linear Association

.382

1

.536

N of Valid Cases

798a 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.88.


Directional Measures
Value

Asymp. Std.

Error(a)

Approx.

T(b)

Approx.

Sig.

Ordinal by

Ordinal

Somers'

d

Symmetric

-.011

.030

-.357

.721XLhoc tap theo nhom

Dependent

-.011

.031

-.357

.721Cau 52 Dependent

-.011

.030

-.357

.721

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.


Symmetric MeasuresValue

Asymp. Std.

Error(a)

Approx.

T(b)

Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal

Kendall's tau-b

-.011

.030

-.357

.721


Gamma

-.017

.047

-.357

.721


Spearman Correlation

-.013

.034

-.361

.718(c)

Interval by Interval

Pearson's R

-.022

.033

-.618

.537(c)

N of Valid Cases


798
a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. c Based on normal approximation.


5.7 – Kiểm định Chi – Square giữa hộ khẩu thường trú và sự hài lòng của SV

Crosstab
Cau


52


Total

Hoan toan khong dong y

Khong dong y

Khong co y kien

Dong y

Hoan toan dong y

Ho khau thuong tru

Cac tinh khac

Count


% within Ho khau thuong tru

8

29

151

297

90

575


1.4%

5.0%

26.3%

51.7%

15.7%

100.0%


Thanh pho

Count


% within Ho khau thuong tru

1

22

37

135

28

223


.4%

9.9%

16.6%

60.5%

12.6%

100.0%

Total


Count

9

51

188

432

118

798% within Ho khau thuong tru


1.1%


6.4%


23.6%


54.1%


14.8%


100.0%


Chi-Square Tests
Value


df


Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

16.874a

4

.002

Likelihood Ratio

17.098

4

.002

Linear-by-Linear Association

.001

1

.970

N of Valid Cases

798a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.52.


5.8 – Kiểm định Chi – Square giữa sự hài lòng của sinh viên đối với việc lựa chọn lại ngành đã học

Case Processing SummaryCases

Valid

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

Su hai long cua SV * Cau 51

798

99.8%

2

.3%

800

100.0%


Su hai long cua SV * Cau 51 Crosstabulation
Cau


51


Total


Hoan toan

khong dong y


Khong dong y


Khong co y kien


Dong y


Hoan toan dong y


Su hai long cua SV


Total

Khong hai long


Hai long trung binh


Hai long cao

Count

% within Su hai long cua SV

Count

% within Su hai long cua SV

Count

% within Su hai long cua SV

Count

% within Su hai long cua SV

12

13

9

14

12

60

20.0%

21.7%

15.0%

23.3%

20.0%

100.0%

17

39

52

55

25

188

9.0%

20.7%

27.7%

29.3%

13.3%

100.0%

37

38

79

225

171

550

6.7%

6.9%

14.4%

40.9%

31.1%

100.0%

66

90

140

294

208

798

8.3%

11.3%

17.5%

36.8%

26.1%

100.0%

Chi-Square Tests
Value


df


Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

82.358(a)

8

.000

Likelihood Ratio

78.397

8

.000

Linear-by-Linear Association

51.986

1

.000

N of Valid Cases

798a 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.96.


Directional Measures
Value


Asymp. Std. Error(a)


Approx. T(b)


Approx. Sig.

Ordinal by

Ordinal

Somers'

d

Symmetric

.234

.030

7.583

.000Su hai long cua SVDependent

.190

.025

7.583

.000Cau 51 Dependent


.305


.039


7.583


.000

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.


Symmetric Measures
Value

Asymp. Std. Error(a)

Approx. T(b)


Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal

Kendall's tau-b

.240

.031

7.583

.000


Gamma

.389

.047

7.583

.000


Spearman Correlation

.268

.035

7.862

.000(c)

Interval by Interval

Pearson's R

.255

.037

7.453

.000(c)

N of Valid Cases


798

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. c Based on normal approximation


5.9 – Kiểm định Chi – Square giữa sự hài lòng của sinh viên đối với mức độ tự tin về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường

Case Processing SummaryCases

Valid

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

Su hai long cua SV

* Cau 50

796

99.5%

4

.5%

800

100.0%


Su hai long cua SV * Cau 50 Crosstabulation
Cau


50


Total


Hoan toan

khong dong y

Khong

dong y

Khong co

y kien

Dong

y

Hoan toan

dong y

Su hai long cua SV

Khong hai long

Count

% within Su hai long cua SV

7

13

24

15

1

60

11.7%

21.7%

40.0%

25.0%

1.7%

100.0%


Hai long

Count

5

46

82

44

10

187


trung

binh

% within Su hai long cua SV

2.7%

24.6%

43.9%

23.5%

5.3%

100.0%


Hai long

Count

11

64

149

261

64

549


cao

% within Su hai

2.0%

11.7%

27.1%

47.5%

11.7%

100.0%long cua SV

Total


Count

23

123

255

320

75

796% within Su hai

2.9%

15.5%

32.0%

40.2%

9.4%

100.0%long cua SV


Chi-Square TestsValue


df


Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

81.473(a)

8

.000

Likelihood Ratio

77.545

8

.000

Linear-by-Linear Association

58.608

1

.000

N of Valid Cases

796a 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.73.


Directional Measures
Value

Asymp. Std. Error(a)

Approx. T(b)

Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal

Somers' d

Symmetric

Su hai long cua SV Dependent

.252


.209

.029


.025

8.358


8.358

.000


.000Cau 50 Dependent

.317

.037

8.358

.000

a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.


Symmetric MeasuresValue

Asymp. Std. Error(a)

Approx. T(b)


Approx. Sig.

Ordinal by Ordinal

Kendall's tau-b

.257

.030

8.358

.000


Gamma

.432

.047

8.358

.000


Spearman Correlation

.286

.033

8.400

.000(c)

Interval by Interval

Pearson's R

.272

.034

7.949

.000(c)

N of Valid Cases


796
a Not assuming the null hypothesis.

b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. c Based on normal approximation.


5.10 – Kiểm định Chi – Square giữa sự hài lòng của sinh viên đối với cấu trúc chương trình đào tạo

Case Processing Summary


Cases

Valid

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

Cau 5 * Nam hoc

798

99.8%

2

.2%

800

100.0%


Cau 5 * Nam hoc CrosstabulationNam hoc


Total

Nam thu nhat

Nam thu hai

Nam thu ba

Nam thu tu

Cau 5 Hoan toan khong dong y Count


% of Total

16


2.0%

8


1.0%

8


1.0%

4


.5%

36


4.5%


Khong dong y Count


% of Total

59


7.4%

42


5.3%

54


6.8%

36


4.5%

191


23.9%

Khong co y kien Count


% of Total

60


7.5%

63


7.9%

72


9.0%

60


7.5%

255


32.0%
Dong y Count


% of Total

62


7.8%

71


8.9%

56


7.0%

81


10.2%

270


33.8%

Hoan toan dong y Count


% of Total

3


.4%

15


1.9%

9


1.1%

19


2.4%

46


5.8%

Total Count


% of Total

200


25.1%

199


24.9%

199


24.9%

200


25.1%

798


100.0%


Chi-Square Tests


Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

35.026a

12

.000

Likelihood Ratio

36.599

12

.000

Linear-by-Linear Association

16.689

1

.000

N of Valid Cases

798a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.98.

Xem tất cả 133 trang.

Ngày đăng: 07/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí