Giao đất, cho thuê đất theo luật đất đai năm 2013 - 11

cho thuê đất theo luật Đất đai năm 2013. Hiểu được ưu điểm, nhược điểm của các quy định này về mặt lý luận, cũng như trong quá trình áp dụng, thực hiện trong đời sống thực tế. Để từ đó, định hướng sửa đổi, hoàn thiện, và đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập của quy định pháp luật, hạn chế những vướng mắc khó khăn trong quá trình áp dụng, thực hiện.

Có thể nói, nội dung của đề tài cũng là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh, sinh viên, các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện công tác quản lý đất đai nói chung, hoạt động giao đất, cho thuê đất nói riêng. Mặt khác, đây cũng là một tài liệu có ý nghĩa và giá trị đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất tại Việt Nam để phát triển kinh doanh thương mại.

Những giải pháp mà tác giả đưa ra có thể chưa phải là toàn diện, nhưng về mặt lý luận và thực tiễn vẫn có những ý nghĩa nhất định, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh tế- văn hóa-xã hội của nước ta.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 về Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

2. Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/ 6/ 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ qui định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Bộ chính trị (2012), Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

4. Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 hướng dẫn thi hành luật đất đai.

5. Chính phủ (2006), Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

6. Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/05/2014 ban hành chi tiết một số điều của Luật đất đai.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.

7. Chính phủ (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiế thi hành Luật đất đai.

8. Chính phủ (2016), Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Giao đất, cho thuê đất theo luật đất đai năm 2013 - 11

9. Chính phủ (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

10. Chính phủ, (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

11. Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định phương pháp định giá đất; xây dụng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

12. Chính phủ, (1998), Nghị định số 17/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoảng 2 điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

13. Giáo trình luật đất đai-NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội – 2004 - Chủ biên TS Trần Thị Cúc;

14. Giáo trình luật đất đai - ĐH Luật Hà Nội - 2006;

15. Luận văn thạc sĩ “Pháp luật về giao đất tại Việt Nam” của tác giả Lê Ngọc Đoàn (2016);

16. Luận văn thạc sĩ “ Đánh giá công tác quản lý giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả-Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015” của tác giả Nguyễn Chí Thanh (2016);

17. Luận văn thạc sĩ “ Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất cho thuê đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng –Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất” của tác giả Đỗ Lan Hương;

18. Luận văn thạc sĩ "Pháp luật về giao đất dịch vụ cho hộ gia đình,cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp - Nghiên cứu cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội" – của Đào Thị Hồng Minh (2014).;

19. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền với luận văn “Pháp luật về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với doanh nghiệp ở Việt Nam”- năm 2012;

20. Bài giảng về Luật đất đai của Trường Đại học Luật Vinh năm 2014;

21. Bài viết “Quy định mới về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành” của tác giả Nguyễn Xuân Trọng (2014);

22. Bài viết “Nâng cao hiệu quả giao đất, cho thuê đất phù hợp với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai” của tác giả TS. Phan Thị Thanh Huyền – Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (2015);

23. Bài viết “Những thuận lợi và khó khăn khi lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở cấp huyện” của tác giả Phan Trung Hiền và Nguyễn Tấn Trung;

24. ThS. Nguyễn Thị Dung, Pháp luật về giao đất, cho thuê đất ở nước ta – thực trạng và giải pháp hoàn thiện, Bản tin Thông tin Khoa học Lập pháp số 01-2013, https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Phap-luat-ve-giao- dat-cho-thue-dat-o-nuoc-ta--thuc-trang-va-giai-phap-hoan-thien-4914/

25. Bài viết “Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên” của các tác giả Lương Văn Hinh và đồng tác giả;

26. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Bài nghiên cứu “Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp”.

27. GS,TSKH Đặng Hùng , Cần sửa đổi bổ sung gì cho Luật đất đai năm 2003; http://isponre.gov.vn/home/dien-dan/156-can-sua-doi-bo-sung-gi-cho-luat-dat-dai-nam-2003;

28. Những điểm mới đáng chú ý của Luật đất đai sửa đổi 2013 – Duy Tân; http://www.vksnd.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List

=ad9f76af-6b80-4ea2-a8be-93f18b9cad72&ID=205&Web=1eac1f4b-1d0d-4ae2-8f9a-e7c7668eac57;

29. Lộ nguyên nhân vì sao xảy ra sai phạm đất đai ở Đồng Tâm; https://news.zing.vn/lo-nguyen-nhan-vi-sao-xay-ra-sai-pham-dat-dai-o-dong-tam-post769718.html;

30. Bất cập trong quản lý đất đai: Hệ lụy của sự thiếu trách nhiệm – Vũ Thủy; http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/684694/bat-cap-trong-quan-ly-dat-dai-he-luy-cua-su-thieu-trach-nhiem;

31. Nhìn lại kết quả trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai - Theo ncseif.gov.vn; http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nghien-cuu-dieu-tra/nhin-lai-ket-qua-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-linh-vuc-dat-dai-77280.html;

32. Phía sau việc Thủ tướng chỉ đạo làm rõ việc giao đất vàng giá bèo ở tình Thanh Hóa – Quảng Hải; http://congly.vn/dieu-tra-diem-nong/phia-sau-viec-thu-tuong-chi-dao-lam-ro-giao-dat-vang-gia-beo-o-thanh-hoa-ong-chu-cac-du-an-la-ai-nang-luc-gio-ra-sao-209124.html;

33. Quốc hội (1993), Luật đất đai 24/L-CT ngày 14/07/1993.

34. Quốc hội (2003), Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003

35. Quốc hội (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013

Xem tất cả 96 trang.

Ngày đăng: 20/11/2023