Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 5


Bảng 4.8. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm‌

Thông số


BOD5


TSS


NH4+


NO3-


PO43-

Dầu mỡ


Coliform

L(kg/ngày)

64,8

216

3,888

43,2

1,296

4,32

32.400

Lnm

51,84

181,44

1,123

2,592

0,518

2,592

19.872

Lt

0,797

1,38

0,144

0,166

0,033

0,1104

70,5456

Ltn

7,297

19,908

1,572

24,265

0,447

0,9706

7474,473

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 40 trang tài liệu này.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 5

Theo kết quả bảng 4.8, ta thấy nguồn nước sau khi tiếp nhận nước thải từ chợ Giếng Vuông vẫn có khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm và không bị suy giảm mục tiêu chất lượng nguồn nước.

Dựa theo những đánh giá ở trên cho thấy, việc xử lý nước thải của chợ Giếng Vuông trước khi thải ra kênh nước tưới tiêu ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận, hệ sinh thái thủy sinh, sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

4.5. Đề xuất một số giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận tại chợ Giếng Vuông

Để giảm thiểu ô nhiễm đối với suối Lao Ly tiếp nhận nước thải từ chợ Giếng Vuông và khu dân cư, ngoài việc duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải ổn định, chợ thực hiện các biện pháp sau:

+ Sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống, mương dẫn nước thải. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời;

+ Định kỳ hút bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, bể tự hoại 1 năm một lần. Việc hút bùn phải được thực hiện bởi các cơ quan được cấp phép. Bùn thải phải được vận chuyển, lưu giữ và xử lý đúng quy định.


+ Tránh không để rơi vãi hoá chất, dung môi hữu cơ, xăng dầu, xà phòng,… xuống bể tự hoại. Các chất này làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó, giảm hiệu quả xử lý của bể tự hoại;

+ Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, kịp thời phát hiện các hỏng hóc, lỗi kỹ thuật của hệ thống để sửa chữa.

+ Tuyên truyền nâng cao nhận của các hộ kinh doanh, giữ gìn vệ sinh chung.

+ Bố trí nhân lực có chuyên môn làm công tác bảo vệ môi trường.

+ Hàng năm dành kinh phí cho việc bảo vệ môi trường.

+ Cam kết thực hiện đúng những tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường và chịt trách nhiệm trước pháp luật và Luật Bảo vệ Môi Trường.


CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ


5.1. Kết luận

Chợ Giếng Vuông là chợ đã hoạt động từ năm 2007 với quy mô lớn và ngày càng phát triển để phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa từ khắp mọi miền tại Lạng Sơn, nằm trên phường Hoàng Văn Thụ , thành phố Lạng Sơn. Nằm trên khu vực trũng nhất thành phố nên chịu ảnh hưởng rất lớn khi mùa mưa lũ tràn về gây nên ngập úng.

Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của chợ Giếng Vuông với lưu lượng khoảng 49,6 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt được thu gom và dẫn đến hệ thống xử lý nước thải, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập chung công suất 70m3/ngày đêm với công nghệ AAO – kết hợp với đệm sinh học.

Kết quả phân tích chất lượng nước thải của chợ Giếng Vuông sau khi xử lý và xả thải ra ngoài môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép so với quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A giá trị C ví dụ như BOD5 nhỏ hơn 1,15 lần; TSS nhỏ hơn 1,12 lần; TDS nhỏ hơn 4,16 lần; chất hoạt động trên bề mặt nhỏ hơn 2,17 lần, Coliform nhỏ hơn 1,3 lần... Điều đó cho thấy hệ thống xử lý nước thải của công ty đang hoạt động tốt.

Kết quả phân tích mẫu nước mặt tại gần cửa xả thải của chợ Giếng Vuông cho thấy nước mặt tại cửa xả thải của chợ nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 08-MT:2005/BTNMT ví dụ như như BOD5 nhỏ hơn 1,25 lần; TSS nhỏ hơn 1,19 lần;; chất hoạt động trên bề mặt nhỏ hơn 2,22 lần, Coliform nhỏ hơn 1,6 lần ...

Dựa theo kết quả bảng 4.8 và những đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước như đã đánh giá ở mục 4.4.2 bằng phương pháp đánh giá gián tiếp được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT cho thấy nguồn nước sau khi tiếp nhận nước thải từ chợ Giếng Vuông vẫn có


khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm và không bị suy giảm mục tiêu chất lượng nguồn nước tại suối Lao Ly

Nước sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải của chợ nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi xả ra suối Lao Ly, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Do đó việc xả thải vào nguồn nước của chợ không gây tác động lớn đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận.

5.2. Đề nghị

Từ những kết luận trên, một số kiến nghị được đề suất như sau:

- Duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên.

- Nước thải sau khi đi qua hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hiện hành.

- Xả nước thải theo đúng nội dung (lưu lượng, vị trí xả thải, nguồn tiếp nhận, thời gian xả thải, ...) đã được cấp phép.

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm; Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để gây ô nhiễm môi trường, bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ra ô nhiễm, sự cố ô nhiễm do các hoạt động của đơn vị gây ra.

- Mọi sự cố tràn nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường hoặc các sự cố khác được báo cáo về sở Tài nguyên và môi trường để nắm bắt, quản lý.

- Tiến hành quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải đúng và đủ chỉ tiêu, số lượng mẫu theo chương trình quan trắc đã được phê duyệt.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


I. Tài liệu tiếng Việt:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008,2015). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

2. Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải (2006). Giáo trình hóa học môi trường. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

3. Trần Đức Hạ (2003). Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

4. Trần Đức Hạ (2002).Giáo trình Quản lý môi trường nước, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

5. Quốc hội nước CHXHCNVN (2014). Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

6. Dư Ngọc Thành (2009), Bài giảng Tài nguyên nước và Khoáng sản.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (2013). Đánh giá tác động môi trường chợ Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (2019). Báo cáo xả thải vào nguồn nước chợ Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

II. Tài liệu web:

9.https://congnghexulynuocmet.com.vn/su-o-nhiem-nguon-nuoc-tren-the-gioi-cung-nhu-tai-viet-nam/.

10.http://cem.gov.vn/Portals/0/bao%20cao%20moi%20truong/Chuong%203.pdf?ver=2019-01-05-154248-797.

11. www.langson.gov.vn

III. Tài liệu nước ngoài:

Clair N. Sawyer, Perry L. McCarty, Gene F. Parkin (2003). Chemistry for Environmental Engineering and Science . New York: McGraw-Hill.

Xem tất cả 40 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí