Tác động của du lịch đến đời sống văn hóa - xã hội của người Thái ở Mai Châu - Hòa Bình và các giải pháp phát triển Nghiên cứu trường hợp 4 bản: bản Lác, bản Pom Coọng, bản Văn, bản Nhót

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Nguyễn Thị Hồng Vân Tác Động Của Du Lịch Đến Đời Sống Văn Hóa - Xã Hội Của Người Thái Ở Mai Châu - Hòa Bình Và Các Giải Pháp Phát Triển (Nghiên Cứu ...