Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX - 1


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG


ĐỀ TÀI

TÌM HIỂU VỀ AN NINH TRONG CÔNG NGHỆ WiMAX


GVHD : PHAN THỊ LAN ANH

SVTH : VÕ HỒNG LƠN

LỚP : CCVT05B

MSSV : CCVT05B012

NIÊN KHÓA : 2012 - 2015


Đà Nẵng, tháng 06 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CAM ĐOAN

Họ và tên SV : VÕ HỒNG LƠN

Ngày tháng năm sinh : 12/12/1994 Giới tính: NAM Khóa : 2012 - 2015

Khoa : CNTT Ứng dụng

Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

Tên đồ án chuyên môn: “TÌM HIỂU VỀ AN NINH TRONG CÔNG NGHỆ WIMAX”.

Tôi xin cam đoan rằng những kết quả sáng tạo trong đồ án tốt nghiệp chuyên môn và Luận văn của tôi là hoàn toàn do chính cá nhân tôi thực hiện có sự giám sát của giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Các tư liệu sử dụng trong đồ án, Luận văn, Tiểu luận là những tài liệu đã được công bố, lưu hành hợp pháp và có địa chỉ rõ ràng hoặc đã được tác giả cho phép.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường, Khoa và về lời cam đoan của mình. Nếu có gì tranh chấp đến nội dung ý tưởng và các thành phần trong Đồ án chuyên môn, hoặc Luận văn, Tiểu luận, tôi xin chịu kỷ luật theo các Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày .... tháng 6 năm 2015 Sinh viên ký tên


VÕ HỒNG LƠN

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp vừa qua nhờ sự giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn cũng như những đóng góp của quý thầy cô trong ban hội đồng, tôi đã hoàn thành đề tài mình chọn và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nghành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông.

Với tất cả tấm lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cô PHAN THỊ LAN ANH - giảng viên hướng dẫn trực tiếp đã tận tình hướng dẫn, bổ sung những kiến thức vô cùng quý báu để tôi có thể hoàn thành bài luận văn của mình tốt nhất có thể trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Tin Học Ứng Dụng, cảm ơn Hội Đồng giám khảo đã nhận xét thẳng thắn, tích cực và chính xác về những phác thảo trước đây để tôi có thể kịp thời sửa chữa những thiếu sót.

Và hơn hết là tình cảm yêu thương, biết ơn đối với cha mẹ - những người thân yêu nhất của tôi, bạn bè – những người luôn ở bên tôi động viên khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập, giúp tôi tìm thông tin tư liệu, hình ảnh trong suốt quá trình làm đồ án này.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!


Đà Nẵng, tháng 6 năm 2015

VÕ HỒNG LƠN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


AAS

adaptive antena system

Hệ thống anten thích nghi

AK

Authorization key

Khoá Cấp phép

BE

Best effort

Cố gắng tối đa

BER

Bit error ratio

Tỷ lệ lỗi bit

BNI

Base station network interface

Giao diện giữa trạm gốc và mạng

BS

Base station

Trạm gốc

BW

bandwidth

Băng thông

BWA

Broadband wireless access

Truy nhập không dây băng rộng

CDMA

code division multiple access

Đa truy nhập chia mã

CA

Certification authority

Quyền Chứng thực

CP

Cyclic Prefix

Tiền tố Tuần hoàn

CPE

Customer Premise Equipment

Thiết bị đầu cuối thuê bao

CPS

Common part sublayer

Lớp con phần chung

CRC

Cyclic redundancy check

Kiểm tra vòng dư

CS

Convergence sublayer

Lớp con hội tụ

DES

Data encryption standard

Tiêu chuẩn mật mã dữ liệu

DFS

Dynamic frequency selection

Lựa chọn tần số động

DFT

Discrete Fourier Transform

Biến đổi Fourier rời rạc

DHCP

Dynamic host configuration

protocol

Thủ tục cấu hình chủ không cố

định

DL

Downlink

Hướng xuống

EC

Encryption control

Điều khiển mật mã

ECB

Electronic code book

Bảng mật mã điện tử

EDE

Encrypt-Decrypt-Encrypt

Mật mã-giải mã-mật mã

FEC

Forward Error Correction

Mã hóa sử lỗi trước

ETSI

European Telecommunications

Standard Institute

Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu

Âu

FBSS

Fast Base Station Switching

Chuyển đổi trạm gốc nhanh

FDMA

Frequency Division Multiple

Access

Đa truy nhập phân chia tần số

FDD

Frequency division duplex

Song công chia tần số

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 70 trang: Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX

Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX - 1

Forward error correction

Sửa lỗi hướng đi

FFT

Fast Fourier transform

Biến đổi Fourier nhanh

FSS

Fixed satellite service

Dịch vụ vệ tinh cố định

FWA

Fixed wireless access

Truy nhập không dây cố định

GPS

Global positioning satellite

Vệ tinh định vị toàn cầu

H-FDD

Half-duplex FDD

FDD bán song công

HHO

Hard Handoff

Chuyển vùng cứng

IE

Information element

Phần tử thông tin

IETF

Internet Engineering Task Force

Tổ chức kỹ sư thiết kế Internet

IDFT

Inverse Discrete Fourier Transform

Biến đổi Fourier rời rạc ngược

IFFT

Inversion Fast Fourier transform

Biến đổi Fourier ngược nhanh

IP

Internet Protocol

Thủ tục Internet

ITU

International Telecommunications

Union

Hiệp hội viễn thông Quốc tế

KEK

Key encryption key

Khoá Mật mã Khoá

LAN

Local area network

Mạng nội bộ

LMDS

Local multipoint distriution service

Dịch vụ phân phối đa điểm nội

hạt

LOS

Line of sight

Tia trực xạ

MAC

Medium access control layer

Lớp điều khiển truy nhập môi

trường

MAN

Metropolitan area network

Mạng khu vực thành phố

MDHO

Macro Diversity Handover

Chuyển giao đa dạng riêng

MIMO

Multi input Multi output

Đa đường vào đa đường ra

MMDS

Multichannel multipoint

distribution service

Dịch vụ phân phối đa điểm đa

kênh

MPEG

Moving Picture Experts Group

Nhóm chuyên gia nghiên cứu ảnh

động

NCFG

Network configuration

Cấu hình mạng

NLOS

Non line of sight

Tia không trực xạ

nrtPS

Non-real-time polling service

Dịch vụ thăm dò không thời gian

thực

FEC

Orthogonal frequency division

multiplexing

Ghép kênh chia tần số trực giao

OFDMA

Orthogonal frequency division

multiple access

Đa truy nhập chia tần số trực giao

PARP

Peak-to Average Power Ratio

Công suất tương đối cực đại

PCMCIA

Personal Computer Memory Card

International Association

Hiệp hội quốc tế về tấm mạch

nhớ của máy tính cá nhân

PDA

Personal Digital Assistant

Thiết bị vụ số cá nhân

PDH

Plesiochronous digital hierarchy

Phân cấp số cận đồng bộ

PDU

Protocol data unit

Đơn vị dữ liệu thủ tục

PER

Packet Error Rate

Tỷ lệ lỗi gói

PHY

Physical layer

Lớp vật lý

PKM

Privacy key management

Quản lý khoá riêng

PMP

Point - to - multipoint

Điểm đa điểm

PPP

Point-to-Point Protocol

Thủ tục điểm-điểm

QAM

Quadrature amplitude modulation

Điều chế biên độ cầu phương

QoS

Quality of Service

Chất lượng dịch vụ

QPSK

Quadrature phase-shift keying

Khoá dịch pha cầu phương

REQ

Request

Yêu cầu

rtPS

Real-time polling service

Dịch vụ thăm dò thời gian thực

Rx

Reception

Thu

SA

Security association

Tập hợp bảo mật

SAID

Security association identifier

Bộ nhận dạng tập hợp bảo mật

SAP

Service access point

Điểm truy nhập dịch vụ

SAR

Synthetic aperture radar

Rada khe hở nhân tạo

SC

Single carrier

Kênh mang đơn

SDH

Synchronous Digital Hierarchy

Phân cấp số đồng bộ

SDU

Service data unit

Đơn vị dữ liệu dịch vụ

SF

Service flow

Luồng dịch vụ

SFID

Service Flow Identifier

Bộ Nhận dạng Luồng Dịch vụ

SNMP

Simple Network Management

Protocol

Thủ tục quản lý mạng đơn giản

OFDM

Signal-to-noise ratio

Tỷ lệ tín hiệu/tạp âm

SS

Subscriber Station

Trạm thuê bao

STC

Space time coding

Mã thời gian không gian

TDD

Time division duplex

Song công chia thời gian

TDM

Time division multiplex

Ghép kênh chia thời gian

TDMA

Time division multiple access

Đa truy nhập phân chia thời gian

TEK

Traffic encryption key

Khoá mật mã lưu lượng

Tx

Transmission

Truyền dẫn

UGS

Unsolicited grant service

Dịch vụ cấp phát tự nguyện

UL

Uplink

Hướng lên

SNR

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii

MỤC LỤC vi

DANH MỤC HÌNH viii

DANH MỤC BẢNG ix

LỜI NÓI ĐẦU 1

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG WiMAX 4

1.1 Giới thiệu chương 4

1.2 Khái niệm mạng wimax 4

1.3 Đặc điểm 4

1.4 Các chuẩn của Wimax 6

1.4.1 Chuẩn IEEE 802.16 – 2001 6

1.4.2 Chuẩn IEEE 802.16a 6

1.4.3 Chuẩn IEEE 802.16 – 2004 7

1.4.4 Chuẩn IEEE 802.16e 7

1.5 Các băng tần của Wimax 7

1.5.1 Các băng tần được đề xuất cho WiMAX trên thế giới 7

1.5.2 Các băng tần ở Việt nam có khả năng dành cho WiMAX 8

1.6 Tình hình triển khai WiMAX 9

1.6.1 Tình hình triển khai WiMAX trên thế giới 9

1.6.2. Tình hình triển khai thử nghiệm WiMAX tại Việt Nam 10

1.7. Kết luận chương. 10

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC MẠNG WiMAX 11

2.1. Giới thiệu chương 11

2.2 Mô hình kiến trúc mạng WiMAX 11

2.2.1 Mô hình tham chiếu mạng WiMAX 11

2.2.2 Mô hình tham chiếu mạng truy cập 13

2.2.3 Mô hình tham chiếu dịch vụ kết nối 15

2.3 Các đặc điểm khi triển khai mạng WiMAX 16

2.4 Kết chương 17

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *