Giới Thiệu Về Truyền Hình Số Mặt Đất Dvb – T

- Nén video MPEG-2 tương hợp với nén video MPEG-1 được thể hiện qua 4 hình thức tương hợp: + Tương hợp thuận: Bộ giải mã MPEG-2 có khả năng giải mã dòng bít (hoặc một phần dòng bít MPEG-1). + Tương hợp ngược: Bộ giải mã MPEG-1 có khả ...

Phân Bố Sóng Mang Của Dvb-T (Chưa Chèn Khoảng Bảo Vệ)

OFDM symbol Thời gian OFDM symbol Sóng mang con Băng thông kênh Tần số Hình 2.9. Phân bố sóng mang của DVB-T (chưa chèn khoảng bảo vệ) Như vậy trong một symbol OFDM sẽ chứa: - Các sóng mang dữ liệu (video, audio,.) được điều chế M-QAM. Số lượng ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí