Tiến Hành Thanh Lý Phương Tiện Vận Tải

VỤ NAM HÀ NỘI TOSERCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐHH Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2000 Căn cứ quyết định số 532 ngày 25/9/2000 của Giám đốc công ty về việc thanh lý phương tiện vận tải. I. Ban thanh lý gồm có: 1. Ông ...

Hạch Toán Chi Tiết Tscđhh Tại Bộ Phận Kế Toán

CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI TOSERCO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE Ngày 15/12/2000 thuật. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 17 ngày 16/5/1999 Bên nhận TSCĐ gồm: - Ông: Nguyễn Văn ...