Nguyên Tắc Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1


3.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1

Thứ nhất, cần tuân thủ các quy tắc, các chuẩn mực kế toán, các nguyên tắc kế toán chung do Bộ Tài chính ban hành. Đây là các văn bản có tính chất pháp lý bắt buộc, do vậy, trong quá trình hoàn thiện và phát triển, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ càng, tránh sự vi phạm không đáng có. Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực chỉ cung cấp một khung pháp lý chung cho các doanh nghiệp mà chưa có các quy định cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm. Vì vậy, khi hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh cần có sự vận dụng hợp lý các quy định chung đó.

Thứ hai, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty dựa theo đặc điểm và điều kiện cụ thể nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động kinh doanh của công ty.

Thứ ba, hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, khả thi. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả và khả thi cao. Sản phẩm cuối cùng của kế toán chính là các thông tin tài chính. Chính vì vậy, trong quá trình hoàn thiện công ty nên chú ý tới việc đảm bảo tính hiệu quả trong việc cung cấp thông tin. Việc hoàn thiện có thể làm cho khối lượng công việc kế toán giảm đi nhưng vẫn đảm bảo được tính đúng đắn, khách quan và chính xác để có thể cung cấp những báo cáo tài chính có chất lượng thông tin cao và kịp thời nhất. Tính khả thi đòi hỏi các giải pháp hoàn thiện phải phù hợp với các nguyên lý kế toán, đồng thời đảm bảo tính đơn giản, dễ làm, phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng cũng phải cân đối được giữa chi phí bỏ ra và lợi ích đạt được để mang lại chất lượng thông tin hữu ích nhất cho các nhà quản trị doanh nghiệp.


3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1

3.3.1. Hoàn thiện kế toán doanh thu và thu nhập

Để giảm thiểu những sai sót không đáng có, công ty cần cải tiến phương pháp làm việc cụ thể:

- Công ty có thể mở chi tiết tài khoản doanh thu dịch vụ theo TK cấp 2, cấp 3, sao cho cách mở TK có thể giúp cho việc hạch toán doanh thu cho từng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nắm được doanh thu trên từng lĩnh vực cụ thể.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 177 trang tài liệu này.

Công ty nên mở sổ theo dõi chi tiết doanh thu cung cấp dịch vụ cụ thể như

sau:

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 - 13


51131: Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng, thuê kho 51132: Doanh thu dịch vụ ủy thác nhập khẩu

51133: Doanh thu dịch vụ khác: thuê xe nâng, phí tem nhãnm, kiểm nghiệm…

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các khâu, các bộ phận trong

chu trình xuất kho hàng hóa, giảm thiểu các sai sót về đơn vị tính, đơn giá bán hàng…

- Theo dõi, tính phí dịch vụ cung cấp cho khách hàng trên phần mềm ERP để tránh tính sót doanh thu. Loại phí này sẽ được theo dõi song song giữa các phòng kinh doanh, nhập khẩu, kho vận và kế toán để tính ra số liệu chính xác, kịp thời cho khách hàng.

- Hoàn thiện công tác kiểm soát doanh thu và thu nhập tại công ty, bằng cách chia tách theo hình thức giao hàng thực tế, cụ thể:

+ Hình thức bán hàng trực tiếp tại kho công ty: Kho tiến hành giao nhận hàng hóa và hóa đơn GTGT cho khách, liên 3 có chữ ký xác nhận của khách hàng chuyển ngay về phòng kế toán để xác nhận doanh thu. Việc giao nhận liên 3 thực hiện hàng ngày để tránh chậm trễ trong công tác kế toán.

+ Hình thức bán hàng bằng cách giao hàng cho khách: Ngay sau khi giao hàng và ký nhận hóa đơn GTGT, bộ phận Điều vận cần bàn giao ngay về cho phòng kế


toán để kiểm tra, ghi sổ và xác nhận doanh thu. Thời điểm giao nhận liên 3 có chữ ký khách hàng của bộ phận Điều vận là ngay khi kết thúc chuyến giao hàng. Nếu khách hàng có vị trí địa lý xa, có thể chuyển trước bản chụp về phòng kế toán cho kịp thời ghi nhận doanh thu bán hàng.

+ Hình thức bán hàng bằng cách giao hàng cho khách qua trung gian vận chuyển: Bộ phận Điều vận cần theo dõi chi tiết tiến trình giao hàng cho khách của đơn vị vận chuyển. Ngay sau khi có kết quả giao hàng từ phía khách hàng, có thể chuyển bản chụp giấy giao nhận và liên 3 về phòng kế toán để kịp thời ghi sổ, xác nhận doanh thu trong kỳ, bản gốc gửi về sau.

3.3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí

- Theo dõi, hạch toán chi phí mua hàng từng mặt hàng căn cứ trên chứng từ thực tế phát sinh để tính cộng vào giá vốn hàng hóa khi nhập kho. Lúc này, giá vốn hàng hóa = Trị giá hàng nhập mua trong kỳ + Chi phí mua hàng thực thế phát sinh.

- Hạch toán chi phí thuê văn phòng cả năm vào TK 242, hàng tháng phân bổ vào TK 641 “Chi phí bán hàng” theo khoản mục “Chi phí thuê văn phòng”.

- Công ty cần mở thêm TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” để tập hợp chi phí kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành dịch vụ ở đơn vị. TK 154 được mở thêm TK cấp 2 cụ thể như sau:

+ TK 1541: Tập hợp chi phí kinh doanh phục vụ dịch vụ cho thuê văn phòng, kho. Các chi phí gồm có:

Chi phí khấu hao đối với các TSCĐ cho thuê. Nếu chỉ cho thuê một phần thì sẽ phân bổ chi phí khấu hao dựa trên diện tích cho thuê.

Chi phí lương nhân viên kho, hành chính và kế toán theo dõi việc cho thuê kho và văn phòng.

Các chi phí khác phát sinh trong quá trình cho thuê văn phòng, kho cũng tập hợp váo tài khoản này.

+ TK 1542: Tập hợp chi phí kinh doanh phục vụ dịch vụ ủy thác nhập khẩu.

Các chi phí gồm có:


Chi phí tiền lương nhân viên chứng từ của phòng nhập, nhân viên giao nhận hàng và làm thủ tục tại các cửa khẩu. Số tiền lương này cần được phân bổ giữa hàng nhập khẩu của công ty và hàng nhập khẩu ủy thác, có thể dựa trên số lô hàng về thực thế để phân bổ.

Các chi phí văn phòng phục vụ cho việc làm chứng từ (cũng được phân bổ như chi phí tiền lương).

Chi phí khác phát sinh cho lô hàng trong quá trình nhận hàng.

+ TK 1543: Tập hợp chi phí kinh doanh từ hoạt động cho thuê xe nâng, phí tem nhãn, kiểm nghiệm… Các chi phí gồm:

Chi phí khấu hao của xe nâng phân bổ cho hoạt động cho thuê, có thể dựa trên thời gian thuê xe.

Chi phí in ấn tem nhãn, chi phí nhân công dán tem nhãn trực tiếp trên từng lô hàng.

Chi phí lương nhân viên phòng quản lý chất lượng phân bổ cho dịch vụ kiểm nghiệm lô hàng theo yêu cầu.

Các chi phí văn phòng, chi phí khác phục vụ các dịch vụ trên.

Công ty cũng cần mở chi tiết các sổ TK cấp 2 cho TK 632 “Giá vốn hàng bán” để theo dõi chi tiết và chính xác giá vốn tương ứng với từng loại doanh thu, giúp cho nhà quản trị cân nhắc và đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí giá vốn một cách chính xác nhất.

TK 632 được chi tiết như sau: TK 6321: Giá vốn hàng bán

TK 6322: Giá vốn dịch vụ cho thuê văn phòng, kho TK 6323: Giá vốn dịch vụ ủy thác nhập khẩu

TK 6324: Giá vốn dịch vụ khác

3.3.3. Hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh

- Công ty nên mở chi tiết TK 911 đến cấp 2, 3 để phục vụ việc tính KQKD kịp thời và chính xác, cụ thể:

TK 9111: Kết quả kinh doanh hoạt động bán hàng


TK 9113: Kết quả kinh doanh dịch vụ; tiếp tục được chia nhỏ về TK cấp 3: TK 9113.1: Kết quả kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, kho

TK 9113.2: Kết quả kinh doanh dịch vụ ủy thác nhập khẩu TK 9113.3: Kết quả kinh doanh dịch vụ khác

- Công ty cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán kết quả kinh doanh. Các chính sách bán hàng, chính sách nội bộ công ty cần được đưa vào phần mềm để tiện theo dõi và dễ dàng lập báo cáo kết quả kinh doanh cho từng trung tâm kinh doanh, tránh theo dõi excel dễ xảy ra sai sót và lãng phí thời gian, công sức.

Ngoài ra, công ty cần ra quy định cụ thể về việc in lưu sổ sách theo chế độ kế toán. Việc in lưu sổ sách sẽ được kiểm soát chặt chẽ, tránh trường hợp thiếu sót lúc kiểm tra, đối chiếu. Công ty cũng cần quan tâm vấn đề đào tạo, nâng cao nghiệp vụ nhân viên kế toán để có thể đáp ứng nhu cầu chuyên sâu trong báo cáo kế toán, cụ thể là các báo cáo kế toán quản trị. Kế toán quản trị là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp, qua các báo cáo này, nhà quản lý doanh nghiệp sẽ đưa ra các quyết định trong vấn đề kinh doanh một cách chính xác và hiệu quả hơn.

3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1

3.4.1. Từ phía nhà nước và các cơ quan chức năng

Để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 đòi hỏi phải có các điều kiện và biện pháp cụ thể từ phía Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh tốt, ổn định chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, tín dụng.

Nhà nước cần xem xét lại các quy định quản lý tài chính không phù hợp về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, cần loại bỏ những quy định quá cụ thể, những quy định mang tính bắt buộc, để các doanh nghiệp có tính độc lập trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước.


Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế tài chính một cách đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các doanh nghiệp hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt cần có những chính sách ưu đãi về thuế.

Nhà nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý về kế toán đồng bộ, thống nhất. Luật kế toán, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đã được ban hành khá đầy đủ nhưng có một số nội dung quy định chưa thực sự đảm bảo tính thống nhất logic với nhau trong một chuẩn mực hay giữa các chuẩn mực với nhau. Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hạch toán và tính khả thi của việc áp dụng các chuẩn mực kế toán thì một mặt phải tiếp tục xây dựng hệ thống kế toán, mặt khác phải không ngừng hoàn thiện hệ thống này để đáp ứng ngày càng cao việc thu thập, phản ánh, xử lý, cung cấp thông tin từ thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục cải cách, phát triển các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán như: Hội đồng quốc gia kế toán, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam. Tiếp tục nâng cao vai trò của hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán (VAA và VACPA).

Tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu quản lý trong lĩnh vực kế toán.

3.4.2. Từ phía Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1

- Đội ngũ lãnh đạo Công ty cần nhận thức được vai trò của hệ thống thông tin kế toán nói chung và thông tin kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, ban lãnh đạo quan tâm hơn nữa trong việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty.

- Cần chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên kế toán qua đó họ có khả năng xây dựng được nhiều thông tin hữu ích, thiết kế báo cáo tài chính đặc thù một cách nhanh chóng, có hiệu quả, giúp ích cho nhà quản trị doanh nghiệp.


- Công ty cần tăng cường thường xuyên, liên tục kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Cần nâng cao tầm quan trọng của việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác kế toán như chứng từ, sổ sách, việc ghi chép đã áp dụng đúng chế độ kế toán chưa…nhằm giảm thiểu các gian lận, rủi ro trong kế toán.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán chặt chẽ, chuyên môn hóa cao. Bộ máy kế toán khoa học và hợp lý là công cụ đắc lực cho nhà quản lý trong việc kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán vừa đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, khách quan và chính xác hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, vừa đáp ứng được những yêu cầu về kế toán quản trị.

- Đầu tư nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý BFO để phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý của công ty nói chung và công tác kế toán nói riêng.


KẾT LUẬN CHƯƠNG 3


Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1, tác giả đã chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. Đồng thời nêu rõ để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 phải tuân theo những nguyên tắc nào để có hiệu quả và mang tính khả thi. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên góc độ kế toán tài chính. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập đến các điều kiện để thực hiện được các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh từ phía nhà nước và từ phía bản thân Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1.

Xem tất cả 177 trang.

Ngày đăng: 13/10/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí