Địa vị pháp lý của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự - 12
Năm

Tổng số án giải

quyết

Xét xử

Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tổng số

Được VKS

chấp nhận

(Vụ)

Tỉ lệ vụ án VKS

chấp

nhận


Vụ


Bị cáo


Vụ


Bị cáo


Vụ


Bị cáo

2009

626

1147

599

1070

27

77

20

74,07%

2010

616

1088

569

965

47

123

34

72,34%

2011

655

1213

614

1149

41

64

28

68,29%

2012

764

1380

718

1277

46

103

39

84,78%

2013

747

1435

743

1427

39

121

33

84,61%

Tổng

cộng

3408

6263

3243

5888

200

488

154

77,00%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 101 trang tài liệu này.

Địa vị pháp lý của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự - 12

Nguồn: Báo cáo tổng kết của ngành Tòa án tỉnh Quảng Nam Tổng hợp các vụ án có kháng cáo, kháng nghị


Năm

Số án giải

quyết

Số án có

KC/KN

Kết quả phúc thẩm


Vụ

Bị cáo


Vụ

Bị cáo

Đình chỉ

Y án

Sửa án

Hủy án

Vụ

Bị

cáo

Vụ

Bị

cáo

Vụ

Bị

cáo

Tỉ lệ

(Vụ)

Vụ

Bị

cáo

Tỉ lệ

(Vụ)

2009

626

1147

335

518

107

170

155

256

71

90

21,19%

02

02

0,59%

2010

616

1088

321

453

91

121

170

252

58

74

18,06%

02

06

0,62%

2011

655

1213

335

471

114

149

144

209

71

105

21,19%

06

08

1,79%

2012

764

1380

325

470

90

120

167

232

65

115

20%

03

03

0,92%

2013

644

1154

299

402

92

122

147

174

54

98

18,1%

06

08

2%

Tổng

cộng

3.305

5982

1.615

2.314

1.304

682

783

1.123

319

482

19,75%

19

27

1,17%

Nguồn: Báo cáo tổng kết của ngành Tòa án tỉnh Quảng Nam

(Tỷ lệ án cải, sửa, hủy tính trên tổng số các vụ án có kháng cáo, kháng nghị)

Xem tất cả 101 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí