Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống mai và biện pháp kỹ thuật tác động đến sinh trưởng, ra hoa mai vàng Yên Tử tại Hà Nội - 23

Bảng 3.34. Ảnh hưởng của nồng độ GA 3 đến khả năng ra hoa tập trung của mai vàng Yên Tử BALANCED ANOVA FOR VARIATE TG FILE TG434 29/ 4/20 23: 4 :PAGE 1 VARIATE V003 TG tg tu xu ly GA3 den 10% no hoa LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB SQUARES ER ...

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống mai và biện pháp kỹ thuật tác động đến sinh trưởng, ra hoa mai vàng Yên Tử tại Hà Nội - 22

Bảng 3.28. Ảnh hưởng của nồng độ Paclobutrazol đến khả năng ra hoa của giống hoa mai vàng Yên Tử BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGPDN FILE TGPN430 29/ 4/20 22:12 :PAGE 1 VARIATE V003 TGPDN Thoi gian tu phun den nu hoa LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO ...

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống mai và biện pháp kỹ thuật tác động đến sinh trưởng, ra hoa mai vàng Yên Tử tại Hà Nội - 18

11. Phạm Văn Duệ (2005), Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cảnh, NXB Hà Nội. 12. Nguyễn Văn Đại và Trần Văn Hâu (2008), Khảo sát sự hình thành mầm hoa mai ( Ochna integerrima ), ảnh hưởng GA 3 đến nở hoa trên mai Giảo, Báo cáo nghiên cứu khoa ...

Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16,

Trang chủ Tài liệu miễn phí