Tìm hiểu thực trạng và vai trò sinh kế của hoạt động dịch vụ du lịch hộ tại các xã vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình - 10

66 Tham gia Tổ chức (.) LK làm ăn mới với 6. Thay đổi Thu nhập và chi tiêu của hộ ĐVT Hiện tại Chỉ tiêu 2017 2016 (quy đổi) (2018) Tổng thu nhập của hộ Tr/hộ/năm Thu nhập theo khẩu Tr/kh/năm Tổng Chi tiêu của hộ Tr/hộ/năm Chi LTTP % Chi ...

Tìm hiểu thực trạng và vai trò sinh kế của hoạt động dịch vụ du lịch hộ tại các xã vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình - 9

58 nhu cầu ngày càng cao của du khách. Nhóm hộ dịch vụ ăn uống có tỷ lệ hộ mở rộng kinh doanh dịch vụ là khá cao 75%, trong khi đó số hộ chỉ duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại là 20% và có 5% hộ sẽ có kế hoạch khác cụ thẻ là ...

Tìm hiểu thực trạng và vai trò sinh kế của hoạt động dịch vụ du lịch hộ tại các xã vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình - 2

Vii PHẦN IV. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 4.1 KẾT LUẬN 58 4.2. KIẾN NGHỊ 59 PHẦN V: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 62 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải DL Du lịch UBND Uỷ ban nhân dân ĐVT Đơn vị tính CNH-HĐH Công ...

Tìm hiểu thực trạng và vai trò sinh kế của hoạt động dịch vụ du lịch hộ tại các xã vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Nông Lâm Trần Thị Hiền Tìm Hiểu Thực Trạng Và Vai Trò Sinh Kế Của Hoạt Động Dịch Vụ Du Lịch Hộ Tại Các Xã Vùng Đệm Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng, Tỉnh Quảng Bình Luận Văn Thạc Sĩ Nông Nghiệp ...