Tập Trung Nâng Cao Nhận Thức, Thống Nhất Quan Điểm, Trách Nhiệm Của Hệ Thống Chính Trị Và Toàn Xã Hội Về Vấn Đề Tôn Giáo Trong Đó Có Công Giáo

Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai - 14


3.4.1. Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn giáo trong đó có Công giáo

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc và tín đồ Công giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt coi trọng công tác vận động cá biệt một số chức sắc có thiện cảm, nhiệt tình ủng hộ công tác của cấp ủy, chính quyền; xây dựng lực lượng nòng cốt trong chức sắc, tín đồ Công giáo.

Đảng ta đã xác định: “Thực chất công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”. Do đó, để nâng cao hiệu quả trong việc QLNN đối với Công giáo thì việc tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ là vấn đề cốt lõi, là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định. Thực tiễn cho thấy, trọng tâm và trung tâm trong các hoạt động của giáo hội các tôn giáo là quần chúng tín đồ. Vì vậy, QLNN đối với Công giáo chỉ có hiệu quả khi quần chúng tín đồ, chức việc và chức sắc của Công giáo đồng thuận với cách thức triển khai của chính quyền, tự giác chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước trong quá trình hành đạo.

Trong công tác tuyên truyền vận động thì công tác tranh thủ cá biệt có vai trò rất quan trọng. Chức sắc, chức việc của Công giáo là những người có uy tín trong cộng đồng tín đồ, tính vâng phục của Công giáo cũng được đề cao, do đó muốn tranh thủ được chức sắc của Công giáo và người đứng đầu thì phải thường xuyên thăm hỏi, động viên, gặp gỡ để truyền đạt, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu trên các lĩnh vực của địa phương; tạo điều kiện cho chức sắc, chức việc hoạt


động tôn giáo theo quy định.

3.4.2. Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh

Tăng cường đầu tư và thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các vùng khó khăn, đặc biệt quan tâm các vùng đông tín đồ tôn giáo và vùng dân tộc miền núi còn nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy ở tỉnh Gia Lai, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao tập trung chủ yếu ở các huyện vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới như: Kông Chro, Krông Pa, Ia Pa, Ia Grai. Vì vậy việc đầu tư phát triển kinh tế- xã hội là một yêu cầu cấp thiết đặt ra. Để phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng vùng; hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng các loại cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao; phát triển nông, lâm nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm (cần xây dựng mỗi vùng trong địa bàn tỉnh có một loại đặc sản mang thương hiệu riêng để thu hút khách du lịch).

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chất lượng giáo dục được đảm bảo, trình độ dân trí của nhân dân được nâng cao, nhận thức về các vấn đề tự nhiên, xã hội và con người một cách khoa học thì niềm tin tôn giáo sẽ bị hạn chế, quần chúng tín đồ các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng cũng không bị lợi dụng vào các hoạt động trái pháp luật. Khôi phục, giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa của các dân tộc, những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đồng bào DTTS như lễ hội cồng chiêng, lễ mừng lúa mới, lễ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 148 trang: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai


cầu mưa,... Quan tâm đầu tư cả về chất lượng, thời lượng các chương trình truyền hình, phát thanh bằng tiếng dân tộc, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo nói chung, đối với Công giáo nói riêng.

Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai - 14

Tổ chức thực hiện và bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật QLNN về hoạt động tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh. Trong những năm gần đây, tình hình tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng đã có sự phát triển liên tục, mở rộng phạm vi hoạt động, vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại một số địa phương thời gian gần đây có những biểu hiện phức tạp, thường liên quan đến yếu tố tôn giáo đòi hỏi chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời chính sách của Nhà nước về tôn giáo; việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại địa phương là rất cần thiết.

Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng, phức tạp của các tôn giáo và âm mưu lợi dụng tôn giáo, nhân quyền chống phá Nhà nước ta, trong khi đó hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến QLNN về tôn giáo ở nước ta nói chung, của Gia Lai nói riêng còn bộc lộ những bất cập, thiếu tính đồng bộ, thống nhất; nội dung một số văn bản chưa chặt chẽ, khó vận dụng; nhiều văn bản chưa quy định cụ thể biện pháp chế tài, không phù hợp với đặc thù dân cư và tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng dân cư địa phương... Những hạn chế này, gây ra sự lúng túng, thiếu thống nhất khi xử lý về hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả QLNN về lĩnh vực này. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về QLNN đối với hoạt động tôn giáo ở Gia Lai là phải tổng hợp, rà soát lại, phân loại toàn bộ những văn bản pháp luật đã ban hành liên quan tín ngưỡng, tôn giáo, trên cơ sở đó đánh giá tính phù hợp của các văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoặc bãi bỏ những văn bản đã


lỗi thời không còn phù hợp, chồng chéo. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt và đưa các chủ trương, quan điểm Đảng; chính sách, pháp luật về tôn giáo của Nhà nước vào cuộc sống. Triển khai thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về tôn giáo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo.

Tăng cường cảnh giác cách mạng, xây dựng phương án cụ thể, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối xâm phạm an ninh quốc gia. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; có kế hoạch chủ động đấu tranh, ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng Công giáo để chống phá trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình cách mạng Việt Nam, với chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đông đảo tín đồ các tôn giáo thuộc các thành phần dân tộc ở Gia Lai đã đoàn kết cùng nhân dân không theo đạo trong địa bàn và trên cả nước hợp thành một khối thống nhất, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tuy nhiên vấn đề tôn giáo luôn có tính nhạy cảm cao, nhất là khi có các yếu tố không lành mạnh từ bên ngoài tác động vào, khi có những hành vi đen tối của những thế lực phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo nói chung, đối với Công giáo nói riêng vào những ý đồ xấu xa của chúng, thì những sự nhạy cảm trong vấn đề tôn giáo dễ trở thành ngòi nổ gây mất ổn định xã hội, ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Gia Lai là địa bàn có nhiều tôn giáo khác nhau cùng hoạt động. Trong thời gian qua các thế lực thù địch chống đối Việt Nam đã triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo, Công giáo để kích động bạo loạn biểu tình, hòng làm cho xã hội mất ổn định. Âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh


Gia Lai hiện nay là kích động đồng bào dân tộc theo hướng đòi ly khai, tự trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua củng cố đức tin và hệ thống tổ chức tôn giáo, khi có thời cơ thì chuyển thành tổ chức lực lượng chính trị tiến hành hoạt động đối lập, chống lại chính quyền, tạo cớ cho việc gia tăng sự can thiệp từ bên ngoài.

Do đó, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực lợi dụng tôn giáo, lợi dụng Công giáo để kích động, lôi kéo đồng bào gây chia rẽ dân tộc, chống phá đất nước. Cần thông báo công khai cho đồng bào biết rõ những hành vi vi phạm pháp luật của những người đội lốt Công giáo; đồng thời nghiêm cấm và xử lý nghiêm đối với những người ép buộc đồng bào bỏ đạo cũng như việc ép buộc đồng bào theo đạo hoặc bỏ đạo.

Giải quyết việc tôn giáo tham gia thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động y tế, văn hóa, xã hội, giáo dục… của Nhà nước, theo nguyên tắc: Khuyến khích các tôn giáo đã được Nhà nước, thừa nhận tham gia phù hợp với chức năng, nguyên tắc tổ chức của mỗi tôn giáo và quy định của pháp luật; cá nhân tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham gia với tư cách công dân thì được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thống nhất chủ trương xử lý vấn đề nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo hoặc có liên quan đến tôn giáo: Đối với đất đai, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với việc khiếu kiện liên quan đến nhà và cơ sở tôn giáo đã chuyển giao cho chính quyền hoặc đoàn thể sử dụng: về nguyên tắc, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành; riêng đối với những trường hợp nhà, đất do tôn giáo đã hiến tặng có văn bản xác nhận thì không đặt vấn đề trả lại.


Đối với hội đoàn tôn giáo, thực hiện theo nguyên tắc mọi tổ chức tôn giáo phải được Nhà nước công nhận và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tăng cường quản lý hoạt động của các dòng tu Công giáo. Thực tế trong những năm qua, việc quản lý hoạt động cho các dòng tu Công giáo trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu; thậm chí là lỏng lẻo; còn xảy ra việc Giáo hội Công giáo tự ý tách, thành lập các cộng đoàn, dòng tu, xây dựng cơ sở, tổ chức hoạt động với mục đích hình thành cơ sở những mới của Công giáo trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới chính quyền các cấp cần tăng cường quản lý hoạt động các dòng tu của Công giáo; tiến hành điều tra, rà sát để nắm tình hình tổ chức, hoạt động, cơ sở vật chất của các dòng tu, lập hồ sơ quản lý và thường xuyên cập nhật giúp cho công tác quản lý chủ động, kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo; vận động, thuyết phục các tu sĩ, giáo dân tuân thủ pháp luật; Thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục với đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tôn giáo; linh hoạt thực hiện các biện pháp xử lý từng trường hợp và từng thời điểm cụ thể; kiên quyết cưỡng chế, giải tỏa theo quy định của pháp luật trong quá trình xử lý các vụ việc thành lập dòng, xây dựng cơ sở thờ tự, tổ chức sinh hoạt và truyền đạo trái phép.

3.4.3. Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo

Công tác QLNN về tôn giáo có tầm quan trọng và có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đảm bảo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân có đạo, mà còn góp phần tích cực đảm bảo trật tự xã hội và an ninh quốc gia. Lực lượng cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo có vai trò to lớn, thay mặt chính quyền Nhà nước các cấp trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi QLNN đối với tôn giáo, trực tiếp tiếp xúc với chức sắc, nhà tu


hành và tín đồ theo phạm vi trách nhiệm được phân công. Do vậy, họ phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và một số năng lực khác. Muốn vậy phải thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, cán bộ làm công tác tôn giáo cần phải được đào tạo, bồi dưỡng một cách có hệ thống, bài bản về chính trị quan điểm của Đảng), pháp luật và hiểu biết về tôn giáo.

Về chính trị: Nhìn chung đội ngũ cán bộ công chức làm công tác QLNN về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn thiếu về số lượng và trẻ về tuổi đời. Thời gian làm công tác tôn giáo chưa lâu nên kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị chưa thật vững vàng. Công tác QLNN về tôn giáo là một lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm đặc thù; đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị, đủ để đối mặt với những vấn đề bức xúc xảy ra trong công tác xử lý các vấn đề tôn giáo liên quan đến chính trị. Vừa phải cứng rắn làm đúng pháp luật, vừa phải mềm mỏng để xử lý công việc hợp tình, hợp lý, được đông đảo quần chúng tín đồ đồng tình.

Trước hết phải trang bị cho cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phải nắm vững đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì, trong quá trình QLNN về tôn giáo đội ngũ cán bộ công chức phải tiếp xúc trực tiếp với chức sắc, chức việc, nhà tu hành (bản thân các chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo có trình độ lý luận rất cao, họ luôn nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhất là pháp luật về tôn giáo).

Về trình độ chuyên môn: Đa số cán bộ công chức làm công tác QLNN về tôn giáo ở tỉnh Gia Lai đều chưa qua một trường lớp căn bản về tôn giáo và QLNN về tôn giáo, hầu hết đều từ các ngành khác chuyển qua. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) nên có quy hoạch lâu dài về công tác cán bộ làm công tác tôn


giáo đề nghị UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo tham gia các lớp học chuyên ngành tôn giáo học và QLNN về tôn giáo để tạo một đội ngũ trẻ thay thế có đầy đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với các cán bộ khác cần phải cho đi học các lớp nghiệp vụ ngắn hạn do Trung ương mở; hoặc liên hệ với Học viện chính trị quốc gia, Viện nghiên cứu Tôn giáo mở những lớp ngắn hạn tại địa phương để bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Trên góc độ QLNN, mỗi cán bộ công chức phải được đào tạo căn bản về QLNN nói chung và QLNN về tôn giáo nói riêng. Cần thiết phải có kiến thức nhất định về pháp luật, nắm được các luật như luật Dân sự, luật Hình sự, luật Hành chính... bởi có hiểu biết luật thì người cán bộ mới đủ năng lực quản lý tốt được công việc được giao, chủ động trong việc giải quyết tình huống.

Thứ hai, cung cấp thông tin về tình hình tôn giáo trong nước và thế giới cho cán bộ làm công tác tôn giáo

Trong thời đại thông tin nhanh chóng, giao thông thuận lợi, hoạt động tôn giáo trong nước và trên thế giới có những diễn biến mau lẹ, đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp; mặt khác Công giáo ở Việt Nam có quan hệ quốc tế rất rộng rãi và đa dạng với Công giáo trên thế giới. Nên cần phải tăng cường cung cấp thông tin về tình hình tôn giáo trong nước cũng như quốc tế cho cán bộ làm công tác tôn giáo, đồng thời cung cấp kinh nghiệm và thực tiễn công tác quản lý trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Thứ ba, làm tốt công tác quy hoạch đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số làm công tác QLNN về tôn giáo

Dự báo xu hướng hoạt động của Công giáo tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới là gia tăng tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số, nên cần có kế hoạch

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 16/02/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *