Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 10

- ISO 9000 (hay HACCP) + TQM - ISO 9000 (hay HACCP) + TQM + ISO 14000 - ISO 9000 (hay HACCP) + SA 8000 Đặc điểm của mô hình kết hợp là đồng thời thực hiện đầy đủ yêu cầu của từng hệ thống đã chọn. Cách này có thể cho hiệu quả kép nhưng khó ...