Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng

Xem tất cả 122 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng - 15

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng - 15

ROS = Lợi nhuận gộp ; ROS = Lợi nhuận thuần ; 1 ROS 3 Doanh thu thuần = Lợi nhuận sau thuế Tổng doanh thu 2 Doanh thu HĐKD - Khả năng sinh lời tổng tài sản ROA = EBIT ; ROA = Lợi nhuận trước thuế ; 1 ROA 3 Tổng tài sản 2 = Lợi nhuận sau thuế ...

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng - 14

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng - 14

Nợ tài khoản 111; 112/Có tài khoản 338 (Chi tiết tài khoản 3388 - phải trả, phải nộp khác) + Hoàn trả vốn góp cho cổ đông: Nợ tài khoản 338/Có tài khoản 411 Do trong hợp đồng cam kết trả nợ, công ty đã thống nhất lấy nguồn trả nợ ...

Chiến Lược Cạnh Tranh (Chất Lượng Dịch Vụ; Giá Cả…)

Chiến Lược Cạnh Tranh (Chất Lượng Dịch Vụ; Giá Cả…)

 Về môi trường : Phát triển du lịch Lâm Đồng giai đoạn từ nay đến năm 2020 gắn liền với phát triển du lịch bền vững, vì vậy phát triển du lịch là góp phần gìn giữ và tôn tạo tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên và nhân ...

Định Hướng, Mục Tiêu Phát Triển Của Dalattourist

Định Hướng, Mục Tiêu Phát Triển Của Dalattourist

C hú thích : - Lãi suất bình quân năm - Nguồn do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lâm Đồng cung cấp; - Lãi suất vay ưu đãi - Nguồn do Quỹ đầu tư Phát triển Lâm Đồng cung cấp . Nếu Công ty không chiếm dụng vốn, ...

Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Nợ: Năng Lực Trả Nợ Dài Hạn;‌

Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Nợ: Năng Lực Trả Nợ Dài Hạn;‌

Bẩy nợ lớn hơn tác động của lãi vay nên ROE bình quân của Dalattouris (60,40%) lớn hơn ROE bình quân công ty khảo sát (4,69%). Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn kết hợp Du Pont để xác định mức ảnh hưởng của từng nhân tố tới sự ...

Hệ Số Khả Năng Sinh Lời Tổng Tài Sản Dalattourist

Hệ Số Khả Năng Sinh Lời Tổng Tài Sản Dalattourist

Hữu, vốn đầu tư có khả năng sinh lời nhiều nhất. Do đó, lợi nhuận là chỉ tiêu tài chính để đánh giá tổng hợp kết quả đồng thời cũng là mục đích cuối cùng của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận càng cao, doanh ...

Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Dài Hạn Của Dalattourist

Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Dài Hạn Của Dalattourist

Thuần năm 2009 chỉ đạt khoảng 16%, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất sử dụng tổng tài sản và hệ số sinh lợi tổng tài sản, như vậy với 1 đồng tài sản tham gia vào quá trình kinh doanh thì Dalattourist chỉ thu về được 1,189 ...

Kết Quả Kinh Doanh Và Tốc Độ Tăng Trưởng Kết Quả Kinh Doanh Của Dalattourist Từ 2009-2011

Kết Quả Kinh Doanh Và Tốc Độ Tăng Trưởng Kết Quả Kinh Doanh Của Dalattourist Từ 2009-2011

Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh và tốc độ tăng trưởng kết quả kinh doanh của Dalattourist từ 2009-2011 Năm Kết quả kinh doanh của Dalattourist Đơn vị: Triệu đồng Tốc độ tăng trưởng của Dalattourist Đơn vị: % Tăng trưởng BQ 2009-2011 Chỉ ...

Cơ Cấu Nguồn Vốn Bình Quân Giai Đoạn 2009-2011 Của Dalattourist Và Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du

Cơ Cấu Nguồn Vốn Bình Quân Giai Đoạn 2009-2011 Của Dalattourist Và Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du

Nhận xét chung: Cơ cấu nguồn vốn : Đặc điểm chung các công ty du lịch là các khoản chiếm dụng chủ yếu là khoản tiền chậm nộp thuế cho nhà nước, tiền lương phải trả công nhân viên và các quỹ chưa phân phối - chiếm tỷ trọng khá ...

Phân Tích Thực Trạng Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Du Lịch Lâm Đồng‌‌

Phân Tích Thực Trạng Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Du Lịch Lâm Đồng‌‌

Về sự cạnh tranh: Địa điểm kinh doanh của Dalattourist và các công ty du lịch khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hầu hết nằm ở địa thành phố du lịch Đà Lạt, chính vì vậy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất lớn đặc biệt là ...

Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Công Ty Du Lịch Lâm Đồng

Sơ Đồ Bộ Máy Tổ Chức Công Ty Du Lịch Lâm Đồng

Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh dương (thu>chi) thể hiện công ty làm ăn có hiệu quả, có khả năng trả ngay các khoản nợ đến hạn. - Hệ số dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh cho biết tỷ lệ tạo ra nguồn tiền vào từ ...

Phân Tích Dòng Tiền (Mục Đích, Khái Quát Về Phương Pháp)

Phân Tích Dòng Tiền (Mục Đích, Khái Quát Về Phương Pháp)

Nợ cao vì nhìn chung sử dụng đòn bẩy tài chính gia tăng khả năng sinh lời cho cổ đông. b) Nhóm hệ số khả năng thanh toán dài hạn Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán dài hạn bao gồm: tỷ số khả năng trả lãi vay, tỷ số khả năng ...

Mối Quan Hệ Cân Đối Cơ Cấu Tài Sản - Nguồn Vốn

Mối Quan Hệ Cân Đối Cơ Cấu Tài Sản - Nguồn Vốn

Bên cạnh các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh và thanh toán ngay, chỉ tiêu vốn lưu động thường xuyên được sử dụng để phân tích khả năng thanh khoản. “Vốn lưu động thường xuyên = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn ...

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng - 2

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng - 2

- Brigham, Houston (2004): Fundamentals of Financial Management, Harcourt College Publisher, 10th edition - Ross, Westerfield, Jaffe (2005): Corporate Finance, 7 th edition, McGraw-Hill Irwin Về phân tích báo cáo tài chính của công ty Du lịch Lâm Đồng đã được cơ quan quản ...

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng - 1

Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch Lâm Đồng - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế Bùi Thị Tuyết Mai Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Du Lịch Lâm Đồng Chuyên Ngành: Tài Chính Và Ngân Hàng Mã Số: 60.34.20 Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng Người Hướng Dẫn ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số