Giới thiệu vi điều khiển 8051

Xem tất cả 113 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 14 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 14

II. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KIT VI ÑIEÀU KHIEÅN 8051 1. Baøn phím :  Kít vi đieàu khieån coù taát caû laø 26 phím nhaán nhö hình 1 đöôïc chia thaønh caùc nhoùm nhö sau:  16 phím nhaäp döò lieäu cuûa chöông trình daïng soá thaäp luïc phaân töø 0 ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 13 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 13

Jnz kt_exit ;nhay den de thoat vi khong phai inc di ;neu dung thi kiem tra byte 0 thu 4 mov al,[di] ;lay byte data cmp al,30h jnz kt_exit ;nhay den de thoat vi khong phai inc di ;neu dung thi kiem tra byte 0 thu 5 mov al,[di] ;lay byte data cmp al,30h jnz kt_exit ;nhay den de thoat vi khong phai ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 12 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 12

NO KIEÅM TRA HEÁT DÖÒ LIEÄU TREÂN FILE YES END 2. CHÖÔNG TRÌNH  BEÂN TRUYEÀN (MAÙY TÍNH) CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀN FILE DÖÒ LIEÄU (*.HEX) Döïa vaøo chöông trình truyeàn töøng byte kí töï coù söï theâm vaøo moät soá haøm ; TERMINAL.ASM ; STACK stack segment ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 11 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 11

; | ;Display Protocol | ; | Show_Protocol: mov dx,offset prot_ms call show_message ;Display message routine jmp monitor ; ; | ; Output and Display | ; | Show_and_Send: ;Send through RS-232c line ;Wait loop for tranmitter holding register empty mov cx,2000 ;Prime wait counter push ax ;Save character ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 10 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 10

End mov dptr,#0c000h movx @dptr,a sjmp $ ;nhay tai cho ;RxD cua may phat va RxD cua may thu duoc noi voi nhau lam duong truyen data ;TxD cua may phat va TxD cua may thu duoc noi voi nhau lam xung clk TRUYEÀN DÖÒ LIEÄU TÖØ MAÙY TÍNH ÑEÁN KIT VÑK 8051 B1. TRUYEÀN TÖØNG BYTE KÍ TÖÏ ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 9 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 9

Nhaòn DW trò, trò, ;word Nhaòn DD trò, trò, ;double word Vôùi nhaòn laø teân vuøng nhôù (coøn goïi laø bieán, thöïc chaát laø đòa chæ töôïng tröng cuûa vuøng nhôù vaø đöôïc chuyeån thaønh đòa chæ thaät sau khi dòch chöông trình ) đöôïc đònh ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 8 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 8

D 4 Ngaét bôûi tín hieäu Break =0 Khoâng bieát =1 Coù tín hieäu Break D 3 Giao thöùc = 0 Khoâng coù loãi = 1 Coù loãi D 2 Tính chaün leû = 0 Khoâng coø loãi = 1 Coù loãi D 1 Soá lieäu = 0 Khoâng coù traøn = 1 Bò traøn D 0 Soá lieäu đaò saün saøng = 0 Khoâng ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 7 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 7

B. Truyeàn đoàng boä/ Baát đoàng boä (Synchoronous / Asynchonous)  Truyeàn đoàng boä - noái tieáp: Load/Shift\ Input Read/Shift\ Output b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 CLOCK Tx Rx Hình 4.3 Truyeàn đoàng boä - noái tieáp Duøng 1 xung clock đeå đoàng boä quaù trình nhaän theo ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 6 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 6

3. VIEÄC XÖÛ LYÙ CAÙC SÖÏ NGAÉT (PROCESSING INTERRUPT) : Khi moät söï ngaét xuaát hieän vaø đöôïc chaáp nhaän bôûi CPU thì chöông trình chính bò ngaét. Caùc hoaït đoäng sau đaây xuaát hieän :  Leänh hieän haønh vaø keát thuùc thöïc thi.  Boä ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 5 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 5

Chuyeån traïng thaùi töø FFH sang 00H keá tieáp vaø cöù theá tieáp tuïc. Mode naøy thì phuø hôïp bôûi vì caùc söï traøn xuaát hieän cuï theå maø moãi luùc nghæ thanh ghi TMOD vaø THx đöôïc khôûi đoäng. 4.4 Mode Timer taùch ra (MODE 3) : TL1 (8 bit) TH1 (8 ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 4 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 4

Đeán Port noái tieáp, tröôùc tieân noù phaûi kieåm tra xem Port noái tieáp đaò saün saøng chöa. Neáu kyù töï tröôùc đaò đöôïc gôûi đi, thì noù phaûi chôø cho đeán khi söï phaùt đi hoaøn thaønh. Caùc leänh sau đaây duøng đeå phaùt moät kyù ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 3 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 3

((SP))  (PC15  PC8) (PC)  Addr15  Addr0. RET : Keát thuùc chöông trình con trôû veà chöông trình chính. (PC15  PC8)  (SP) (SP)  (SP) - 1 (PC7  PC0)  ((SP)) (SP)  (SP) -1. RETI : Keát thuùc thuû tuïc phuïc vuï ngaét quay veà chöông trình chính ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 2 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 2

Thanh ghi PCON khoâng coù bit đònh vò. Noù ôû đòa chæ 87H bao goàm caùc bit đòa chæ toång hôïp. Caùc bit PCON đöôïc toùm taét nhö sau :  Bit 7 (SMOD) : Bit coù toác đoä Baud ôû mode 1, 2, 3 ôû Port noái tieáp khi set.  Bit 6, 5, 4 : Khoâng coù đòa ...

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 1 thumb

Giới thiệu vi điều khiển 8051 - 1

Chöông I Giôùi Thieäu Vi Ñieàu Khieån 8051 I. Caáu Taïo Vi Ñieàu Khieån 8051 1. Toùm Taét Phaàn Cöùng Hoï Msc-51 (8051) Mcs-51 Laø Hoï Ic Vi Đieàu Khieån Do Haòng Intel Saûn Xuaát. Caùc Ic Tieâu Bieåu Cho Hoï Laø 8031, 8051, 8951. Nhöòng Đaëc Đieåm Chính Vaø ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số