Những Giải Pháp Hoàn Thiện Trong Lĩnh Vực Thực Thi Pháp Luật

Về HN&GĐ phù hợp thì dùng làm căn cứ để giải quyết các tranh chấp, dùng làm cơ sở để áp dụng các quy phạm pháp luật khác. Trong trường hợp, phong tục, tập quán về HN&GĐ không phù hợp thì sẽ không áp dụng. + Trong trường hợp về ...