Đồng phạm trong tội trộm cắp tài sản theo luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang - 14

27. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp 1992 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001, 2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

28. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội.

29. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2009), Bộ luật hình sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), Nxb Lao động.

30. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp, Hà Nội.

31. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội.

32. Lê Thị Sơn (2004), “Về dấu hiệu định lượng trong BLHS”, Tạp chí luật học, tr.47.

33. Trần Quang Tiệp (2007), Đồng phạm trong luật Hình sự Việt Nam, Nxb Tư Pháp, Hà Nội.

34. Tỉnh ủy Hà Giang (2014), Báo cáo sơ kết chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 - 2015, Hà Giang.

35. Tỉnh ủy Hà Giang (2014), Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28/8/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Hà Giang.

36. Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê (2015), Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2015/HSST ngày 12/8/2015, Hà Giang.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 119 trang tài liệu này.

37. Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang (2012), Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2012/HSST ngày 23/6/2012, Hà Giang.

38. Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang (2013), Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2013/HSST ngày 18/09/2013, Hà Giang.

Đồng phạm trong tội trộm cắp tài sản theo luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang - 14

39. Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang (2013), Bản án hình sự sơ thẩm số 64/2013/HSST ngày 12/12/2013, Hà Giang.

40. Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang (2014), Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2014/HSST ngày 13/01/2014, Hà Giang.

41. Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang (2015), Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2015/HSST ngày 21/8/2015, Hà Giang.

42. Tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên (2013), Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2013/HSST ngày 26/4/2013, Hà Giang

43. Tòa án nhân dân huyện Yên Minh (2014), Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2014/HSST ngày 05/6/2014, Hà Giang.

44. Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang (2012), Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2012/HSST ngày 03/1/2012, Hà Giang.

45. Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang (2013), Bản án hình sự sơ thẩm số 17/2013/HSST ngày 04/9/2013, Hà Giang.

46. Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang (2013), Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2013/HSST ngày 31/12/2013, Hà Giang.

47. Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang (2014), Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2014/HSST ngày 02/7/2014, Hà Giang.

48. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2010 - 2014), Báo cáo tổng kết công tác của ngành tòa án nhân dân từ năm 2010 đến năm 2014, Hà Giang.

49. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2013), Bản án hình sự phúc thẩm số 02/2013/HSPT ngày 06/3/2013, Hà Giang.

50. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2013), Bản án hình sự phúc thẩm số 08/2013/HSPT ngày 18/07/2013, Hà Giang.

51. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2013), Bản án hình sự phúc thẩm số 17/2013/HSPT ngày 15/11/2013, Hà Giang.

52. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2014), Bản án hình sự phúc thẩm số 01/2014/HSPT ngày 24/01/2014, Hà Giang.

53. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2014), Bản án hình sự phúc thẩm số 03/2014/HSPT ngày 04/03/2014, Hà Giang.

54. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2014), Bản án hình sự phúc thẩm số 05/2014/HSPT ngày 07/5/2014, Hà Giang.

55. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2014), Bản án hình sự phúc thẩm số 09/2014/HSPT ngày 05/08/2014, Hà Giang.

56. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2014), Báo cáo của Ban cán sự Đảng tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XV của TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Hà Giang.

57. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2015), Bản án hình sự phúc thẩm số 12/2015/HSPT ngày 11/11/2015, Hà Giang.

58. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang (2015), Thống kê tình hình xét xử của ngành tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2010-2015, Hà Giang.

59. Tòa án nhân dân tối cao (1986), Nghị quyết số 02/HĐTP/NQ ngày 5-1-1986 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của phần chung Bộ luật hình sự, Hà Nội.

60. Tòa án nhân dân tối cao (1988), Nghị quyết 02/HĐTP/NQ ngày 16-11-1988 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối hướng dẫn bổ sung Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 5-1-1986, Hà Nội.

61. Tòa án nhân dân tối cao (1998), Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng, Hà Nội.

62. Tòa án nhân dân tối cao (2000), Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04-8- 2000 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật hình sự năm 1999, Hà Nội.

63. Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị quyết số 01/2006/NQ-HTTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự, Hà Nội.

64. Tòa án nhân dân tối cao (2013), Báo cáo số 39/BC-TA ngày 28/8/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cáo về công tác của các Tòa án tại kỳ học thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Hà Nội.

65. Tòa án nhân dân tối cao (2013), Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo, Hà Nội

66. Tòa án nhân dân tối cao (2014), Báo cáo tổng kết các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Hà Nội.

67. Phí Thành Trung (2010), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội có tổ chức theo luật hình sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội.

68. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

69. Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình luật hình sự Việt Nam, tập thể tác giả, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

70. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1993), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

71. Trịnh Tiến Việt (2011), "Hoàn thiện các quy định Phần chung BLHS năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009", Kiểm sát.

72. Trương Quang Vinh (2000), “Các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ luật Hình sự Việt Nam 1999”, Tạp chí luật học.

Xem tất cả 119 trang.

Ngày đăng: 11/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí