Ứng dụng mã nguồn mở Nukeviet xây dựng website rau sạch Túy Loan - 7


Hinh 2 27 Quả ả n lý block 2 3 3 4 Quản lý giao diện Tại menu trái thiết lập 1


Hinh 2. 27. Quản lý block

2.3.3.4. Quản lý giao diện

- Tại menu trái thiết lập layout xuất hiện giao diện quản lý.


Hinh 2 28 Quả ả n lý giao diệ ệ n Tại đây vơi mỗi function main viewcat topic… 2


Hinh 2. 28. Quản lý giao diện

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 82 trang tài liệu này.

Tại đây vơi mỗi function (main, viewcat, topic…) của từng module sẽ được thể hiện dưới nhiều giao diện.

right Hinh 2 29 Function tin tứ ứ c Ví dụ body left right tức là giao diện 3 cột là 3right.

Hinh 2. 29. Function tin tức

Ví dụ: body-left-right tức là giao diện 3 cột là nội dung(body), cột left và cột


Hinh 2 30 Giao diệ ệ n left – – body – – right 2 3 3 5 Quản trị website a Giới 4


Hinh 2. 30. Giao diện left –body –right

2.3.3.5. Quản trị website

a) Giới thiệu về hệ thống quản trị của nukeviet.

Nukeviet cho phép phân quyền đa chức năng với nhiều cấp. ở mức độ người quản trị, hệ thống cho phép phân tành các quyền:

- Quyền tối cao chỉ dành cho người dầu tiên cài đặt website

- Quyền điều hành chung được quản lý toàn bộ site nhưng không được can thiệp vào các chức năng có khả năng hủy hoại hoàn toàn site

- Quyền điều hành module được quản lý module được cấp quyền.


Hinh 2 31 Danh sách quả ả n trị ị website b Thêm sửa quản trị website Chúng ta 5


Hinh 2. 31. Danh sách quản trịwebsite

b) Thêm/sửa quản trị website

Chúng ta nhấp link thêm quản trị để thêm một quản trị vào site. Hệ thống đòi hỏi phải chọn từ một thành viên trong hệ thống do đó nó sẽ chuyển sang trang sách thành viên để chúng ta chọn người quản trị từ đây.


Hinh 2 32 Danh sách thành viên Chúng ta có thể sửa thông tin của người quản trị 6


Hinh 2. 32. Danh sách thành viên


Chúng ta có thể sửa thông tin của người quản trị bằng nút sửa. cho phép chúng ta thiết lập lại các quyền hạn của người quản trị.

Hinh 2 33 Sử ử a thông tin quả ả n trị ị website c Cấu hình phần quản trị 7


Hinh 2. 33. Sửa thông tin quản trịwebsite

c) Cấu hình phần quản trị.

Phần này giúp chúng ta thiết lập phần quản trị, kể cả an ninh, bảo mật trong phần quản trị.

Hinh 2 34 Cấ ấ u hình Chúng ta có thể thêm tài khoản tường lửa nhằm bảo vệ 8


Hinh 2. 34. Cấu hình

Chúng ta có thể thêm tài khoản tường lửa nhằm bảo vệ khu vực quản trị.

Nếu chúng ta thường xuyên dăng nhập Admin Control Panel từ một địa chỉ IP hoặc một dải IP nhất định, hãy bật thiết lập này để đảm bảo chỉ có những sử dụng IP đó mới có quyền truy cập Admin Control Panel

2.3.3.6. Quản trị cơ sở dữ liệu

a) Giới thiệu chung về quản trị cơ sở dữ liệu

Phần này giúp chúng ta quản lý cơ sở dữ liệu của site mà chủ yếu là chức năng sao lưu cơ sở dữ liệu sẽ hay được sử dụng.

Hinh 2 35 Thông tin chung 2 3 3 7 Quản lý file Giới thiệu về hệ thống quản lý file 9


Hinh 2. 35. Thông tin chung


2.3.3.7. Quản lý file

Giới thiệu về hệ thống quản lý file.

Hệ thống cho phép chúng ta quản lý toàn bộ các tập tin hình ảnh và các tập tin được upload lên hệ thống tại thư mục upload.

Hinh 2 36 Quả ả n lý file 2 3 3 8 Ngôn ngữ a Ngôn ngữ data Hinh 2 37 Ngôn ngữ ữ 10

Hinh 2. 36. Quản lý file

2.3.3.8. Ngôn ngữ

a) Ngôn ngữ data.


Hinh 2 37 Ngôn ngữ ữ data b Ngôn ngữ giao diện Chức năng này giúp chúng ta có 11


Hinh 2. 37. Ngôn ngữdata

b) Ngôn ngữ giao diện

Chức năng này giúp chúng ta có thể sửa các ngôn ngử giao diện đã có, muốn sửa nó đầu tiên chúng ta cần đọc nó từ các tệp tin trên site. Lần đầu tiên sử dụng chức năng này hệ thống sẽ thông báo chưa có cơ sở dữ liệu được đọc và nó sẽ tự động đọc cơ sở dữ liệu của ngôn ngữ chúng ta đang sử dụng.

Hinh 2 38 Ngôn ngữ ữ giao diệ ệ n c Cấu hình Với chức năng này chúng ta có 12


Hinh 2. 38. Ngôn ngữgiao diện

c) Cấu hình

Với chức năng này chúng ta có thể quản lý được ngôn ngữ nào sẽ hiển thị ngoài site, ngôn ngữ nào hiển thị trong Admin Control Panel. Có thể đọc các gói ngôn ngữ giao diện vào cơ sở dữ liệu hoặc xuất ngược các ngôn ngữ đã đọc ra file, có thể downdload cả gói ngôn ngữ về.


Hinh 2 39 Cấ ấ u hình ngôn ngữ ữ d Kiểm tra ngôn ngữ giao diện giao diệ ệ n 13


Hinh 2. 39. Cấu hình ngôn ngữ

d) Kiểm tra ngôn ngữ giao diện

giao diện

Chức năng này giúp đối chiếu việc dịch 2 ngôn ngữ giao diện với nhau để có thể chỉn sửa cho đúng hoặc dịch tiếp phần dang dở. để sử dụng chức năng này chúng ta phải có ít nhất 2 ngôn ngữ giao diện đã được đọc vào cơ sở dữ liệu. chúng ta có thể đọc các ngôn ngữ vào cơ sở dữ liệu từ mục chính.

Hinh 2 40 Kiể ể m tra ngôn ngữ ữ e Tạo ngôn ngữ giao diện Chức năng này giúp 14


Hinh 2. 40. Kiểm tra ngôn ngữ

e) Tạo ngôn ngữ giao diện

Chức năng này giúp chúng ta tạo gói bgoon ngữ giao diện chư có từ 1 trong 2 gói ngôn ngữ là tiếng việt và tiếng anh, sau đó chúng ta có thể bắt đầu thwucj hiện việc dịch thuật thông qua chức năng “ ngôn ngữ giao diện”

Hinh 2 41 Tạ ạ o ngôn ngữ ữ giao diệ ệ n 2 3 3 9 Công cụ web Hinh 2 42 Công cụ 15


Hinh 2. 41. Tạo ngôn ngữgiao diện

2.3.3.9. Công cụ web


Hinh 2 42 Công cụ ụ web a Dọn dẹp hệ thống Hinh 2 43 Dọ ọ n dẹ ẹ p hệ ệ 16


Hinh 2. 42. Công cụweb

a) Dọn dẹp hệ thống


Hinh 2 43 Dọ ọ n dẹ ẹ p hệ ệ thố ố ng b Chuẩn đoán site Chức năng này giúp 17


Hinh 2. 43. Dọn dẹp hệthống

b) Chuẩn đoán site

Chức năng này giúp chúng ta theo dõi các thông tin được cung cấp từ các máy chủ tìm kiếm về site của chúng ta.

Hinh 2 44 Chuẩ ẩ n đ đ oán site c Hạng site theo từ khóa Chức năng này giúp 18


Hinh 2. 44. Chuẩn đđoán site

c) Hạng site theo từ khóa

Chức năng này giúp người quản trị kiểm tra thứ hạng của site theo từ khóa trên máy chủ tìm kiếm, đây là công cụ đắc lực phục vụ công việc khảo sát kết quả quảng bá website hoặc kết quả SEO.


Hinh 2 45 Hạ ạ ng site theo từ ừ khóa d Sitemap Ping Chức năng này giúp chúng ta 19


Hinh 2. 45. Hạng site theo từkhóa

d) Sitemap Ping

Chức năng này giúp chúng ta gửi các thông tin lên máy chủ tìm kiếm, giúp nó nhận diện và tạo chỉ mục cho site chúng ta nhanh hơn.

Hinh 2 46 Sitemap Ping e Kiểm tra phiên bản Chức năng này giúp chúng ta kiểm tra tình 20


Hinh 2. 46. Sitemap Ping


e) Kiểm tra phiên bản

Chức năng này giúp chúng ta kiểm tra tình trang hệ thống của chúng ta xem có phải là mơi nhất không.

f) Cấu hình

Chức năng này giúp chúng ta tùy chỉnh tính năng kiểm tra phiên bản tự động.


Hinh 2 47 Cấ ấ u hình kiể ể m tra phiên bả ả n 21


Hinh 2. 47. Cấu hình kiểm tra phiên bản

Xem tất cả 82 trang.

Ngày đăng: 13/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí