Tìm hiểu vấn đề an ninh trong công nghệ LTE - 1

Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô, và bạn bè.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Phan Thị Lan Anh người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án. Em xin chân thành cảm ơn những sự giúp đở chân tình và quý báo đó.

Dù đã rất cố gắng hết sức nhưng do khả năng và thời gian hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý chân thành của tất cả các thầy cô giáo và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện


Nguyễn Thị Nguyệt

LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH ẢNH viii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 2

1.1 Giới thiệu chương 1 2

1.1.1 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ nhất (1G) 2

1.1.2 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai (2G) 4

1.1.3 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba (3G) 5

1.1.4 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ tư (4G) 5

1.1.4.1 Giới thiệu về công nghệ LTE 9

1.1.4.2 Tiềm năng công nghệ 11

1.2 Kết luận chương 1 11

CHƯƠNG II KIẾN TRÚC VÀ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TRONG LTE 12

2.1 Mở đầu chương 2 12

2.2 Kiến trúc mạng 12

2.2.1 Thiết bị người dùng (UE) 13

2.2.2 E-UTRAN NodeB (eNodeB) 14

2.2.3 Lõi gói phát triển EPC 15

2.2.3.1 Thực thể quản lý tính di động MME 15

2.2.3.2 Cổng phục vụ S-GW 18

2.2.3.3 Cổng mạng số liệu gói P-GW 18

2.2.3.4 Server thuê bao nhà HSS 19

2.3 Truy nhập vô tuyến trong LTE 20

2.3.1 Các chế độ truy nhập vô tuyến 20

2.3.2 Các băng tần truyền dẫn 21

2.3.3 Kỹ thuật đa truy nhập cho đường xuống OFDMA 21

2.3.3.1 OFDM 21

2.3.3.2 OFDMA 22

2.3.3.3 Các tham số OFDMA 22

2.3.4 Truyền dữ liệu hướng xuống 24

2.3.5 Kỹ thuật đa truy nhập đường lên LTE SC-FDMA 26

2.3.5.1 SC-FDMA 26

2.3.5.2 Các tham số SC-FDMA 28

2.3.5.3 Truyền dữ liệu hướng lên 28

2.4 Kỹ thuật đa anten MIMO 30

2.4.1 Đơn đầu vào và đơn đầu ra (SISO) 31

2.4.2 Đơn đầu vào đa đầu ra (SIMO) 31

2.4.3 Đa đầu vào và đơn đầu ra (MISO) 31

2.4.4 Đa đầu vào và đa đầu ra (MIMO) 32

2.5 Kết luận chương 2 32

CHƯƠNG III AN NINH TRONG CÔNG NGHỆ LTE 33

3.1 Mở đầu chương 3 33

3.2 An ninh của người sử dụng trong EPS 33

3.2.1 Các yêu cầu của an ninh đối với các phần tử và các giao diện trong EPS33 3.2.2 Các chức năng an ninh mạng EPS 35

3.2.2.1 Các chức năng an ninh và các mức giao thức 35

3.2.2.2 Các chức năng an ninh và các phần tử mạng EPS 35

3.3 Các thủ tục an ninh khi UE khởi xướng kết nối đến EPS 36

3.4 An ninh miền mạng 37

3.4.1 Tổng quan 37

3.4.2 ESP (Encapsuling Security Payload: tải tin an ninh bằng cách đóng bao)

................................................................................................................................39 3.4.3 An ninh đường trục eNodeB ........................................................................40

3.4.4 An ninh nút chuyển tiếp 41

3.5 An ninh của người sử dụng LTE trong IMS 41

3.5.1 Mô hình an ninh IMS (SIP) 41

3.5.2 An ninh mạng lõi IMS CN 42

3.6 Kết luận chương 3 43

KẾT LUẬN 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO ix

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN x

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


3GPP

Third Generation Partnership Project

Dự án các đối tác thế hệ thứ ba

ACK

Acknowledgement

Sự báo nhận

AMPS

Advanced Mobile Phone System

Hệ thống điện thoại di động tiên

tiến

AS

Access Stratum

Tầng truy nhập

AKA

Authentication ang Key Agreement

Nhận Thực và thỏa thuận khóa

CP

Cyclic prefix

Tiền tố vòng

CQI

Chennel Quality Information

Thông tin chất lượng kênh

CDMA

Code Division Multiple Access

Đa truy nhập phân chia theo mã

CSCF

Call Session Control Function

Chức năng điều khiển phiên cuộc

gọi

DCI

Downlink Control Information

Thông tin điều khiển đường

xuống

DFT

Discrete Fourier Transform

Biến đổi Fourier rời rạc

DwPTS

Downlink Pilot Time Slot

Khe thời gian điều khiển đường

xuống

EDGE

Enhanced Data Rates for GSM

Evolution

Tốc độ số liệu tăng cường để phát

triển

E-

UTRAN

Evolved Universal Terrestrial Radio

Access network

Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn

cầu phát triển

GPRS

General packet radio service

Dịch vụ vô tuyến gói chung

GSM

Global system for mobile

communications

Hệ thống truyền thông di động

toàn cầu

GUTI

Globally Unique temporary Identity

Nhận dạng tạm thời duy nhất toàn

cầu

GW

Gateway

Cổng

HSDPA

High Speed Downlink packet Access

Truy nhập gói đường xuống tốc

độ cao

HSUPA

High Speed Uplink Packet Access

Truy nhập gói đường lên tốc độ

cao

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 65 trang: Tìm hiểu vấn đề an ninh trong công nghệ LTE

Tìm hiểu vấn đề an ninh trong công nghệ LTE - 1

High Speed Downlink Shared Channel

Kênh chia sẽ đường xuống tốc độ cao

HSS

Home Subscriber Server

Máy chủ thuê bao thường trú

IFFT

Inverse Fast Fourier Transform

Biến đổi Fourier nhanh nghịch đảo

IMT

International Mobile

Telecommunications

Truyền thông di động quốc tế

IMS

IP Multimedia Subsystem

Hệ thống con đa phương tiện IP

IMEI

International Mobile Equipement

Identity

Số nhận dạng thiết bị di động

MME

Mobility Management Identity

Thực thể quảng lý tính di động

MBMS

Multimedia Broadcast Multicast

System

Hệ thống phát quảng bá đa điểm

MSIN

Mobile Subcriber Identity Number

Số nhận dạng thuê bao

MM

Mobility Management

Quản lý tính di động

NAS

Non-access Stratum

Tầng không truy nhập

NACK

Negative Acknowledgement

Báo nhận không thành công

OFDM

Orthogonal Fryquency Division

Multiplexing

Ghép kênh phân chia theo tần số

trực giao

OFDMA

Orthogonal Fryquency Division

Multiple Access

Đa truy nhập phân chia theo tần

số trưc giao

PAPR

Peak to Average Power Ratio

Tỷ lệ công suất đỉnh tới trung bình

PCI

Physical Cell Identity

Nhận dạng ô vật lý

PCFICH

Physical Control Format Indicator

Channel

Kênh chỉ thị dạng điều khiển vật

PDCP

Packet Data Convergence

Protocol

Giao thức hội tụ dữ liệu gói

PDSCH

Physical Downlink Shared channel

Kênh chia sẽ vật lý

PDN

Packet Data Network

Mạng dữ liệu gói

P-GW

Packet Data Network Gateway

Cổng mạng dữ liệu gói

HS-DSCH

Physical Uplink Shared Channel

Kênh chia sẽ hướng lên vật lý

PDCCH

Physical Downlink Control Channel

Kênh điều khiển đươn

PCRF

Policy and Charging Resource

Function

Chức năng tính cước tài năng và

chính sách

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying

Khóa dịch pha vuông góc

QAM

Quadrature Amplitude Modulation

Điều chế biên độ cầu phương

RRC

Radio Resource Contol

Điều khiển tài nguyên vô tuyến

RRM

Radio Resource Mangement

Quản lý tài nguyên vô tuyến

RB

Resource Block

Khối tài nguyên

RI

Rank Indicalor

Chỉ thị bậc

RNC

Radio Network Control

Điều khiển mạng vô tuyến

RLC

Radio Link Cotrol

Điều khiển kết nối vô tuyến

SAE

System Architecture Evolution

Phát triển kiến trúc hệ thống

SMS

Short message Service

Dịch vụ tải bản tin

S-GW

Serving Gateway

Cổng phục vụ

SR

Scheduling Request

Yêu cầu lập lịch biểu

TACS

Total Access Communication System

Hệ thống truyền thông truy cập

toàn phần

TD-

SCDMA

Time Division Synchronous Code

Division Multiple Access

Phân chia theo thời gian – Đa

truy nhập phân chia theo mã đồng bộ.

UMTS

Universal Mobile

Telecommunications System.

Hệ thống thông tin di động toàn

cầu.

UpPTS

Uplink Pilot Time Slot

Khe thời gian dẫn hướng đường

lên.

UDP

Unit Data Protocol

Giao thức đơn vị dữ liệu.

PUSCH

DANH MỤC BẢNGSố hiệu

bảng

Tên bảng

Trang

1.1

Bảng tổng kết các thế hệ thông tin di động.

6

1.2

Bẳng so sánh LTE với LTE- Advanced

11

3.1

Tổng kết các bảo vệ an ninh miền mạng

38

DANH MỤC HÌNH ẢNH


Số hiệu

hình

Tên hình

Trang

1.1

Quá trình phát triển của hệ thống thông tin di động

2

1.2

Tiêu biểu cho thế hệ mạng di động 1G là các thiết bị thu phát tin

hiệu analog to và khá kềnh càng.

3

2.1

Kiến trúc hệ thống cho mạng 4G LTE/SAE chỉ cho E-UTRAN của

LTE

12

2.2

eNodeB kết nối tới các nút logic khác và các chức năng chính

15

2.3

MME kết nối tới các nút logic khác và các chức năng chính

17

2.4

S-GW kết nối tới các nút logic khác và các chức năng chính

18

2.5

Các kết nối của P-GW với các nút logic khác và chức năng chính

19

2.6

Biểu diễn tần số -thời gian của một tín hiệu OFDM

21

2.7

Cấp phát sóng mang con cho OFDM và OFDMA

22

2.8

Cấu trúc khung loại 1

23

2.9

Cấu trúc khung loại 2

23

2.10

Lưới tài nguyên đường xuống

24

2.11

Phát và thu OFDMA

25

2.12

Sơ đồ khối DFT-S-OFDM

27

2.13

Lưới tài nguyên đường lên

28

2.14

Phát và thu hướng lên LTE

30

2.15

Các chế độ truy nhập kênh vô tuyến

31

3.1

Các yêu cầu an ninh cơ bản đối với các phần tử và các giao diện

trong EPS

34

3.2

Các chức năng an ninh và các mức giao thức

35

3.3

Các chức năng an ninh và các phần tử mạng EPS

35

3.4

Các thủ tục an ninh khi UE khởi xướng kết nối đến EPS.

36

3.5

Kiến trúc NDS cho các mạng dựa trên IP

37

3.6

Hiệu ứng của ESP trong chế độ tunnel

39

3.7

Quá trình cấp chứng nhận an ninh cho eNodeB

40

3.8

An ninh nút chuyển tiếp

41

3.9

Mô hình an ninh IMS (SIP) tổng quát.

41

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *