Về Phía Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông

Phí sửa chữa lớn trong tháng bằng cách lấy tổng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cả năm theo kế hoạch chia cho 12 tháng và tiến hành ghi sổ theo định khoản: Nợ các TK 627, 641, 642 Có TK 352: Dự phòng phải trả (nếu trích trước định kỳ) - Khi ...

Tình Hình Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường

+ Ban Kiểm soát Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm ba (03) thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về ...

Nguyên Tắc Và Phương Pháp Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định

1.3.2. Kế toán khấu hao tài sản cố định 1.3.2.1. Nguyên tắc và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành quy định mọi TSCĐHH hiện có của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động SXKD của doanh ...

Kế Toán Tăng Giảm Tài Sản Cố Định

- Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi tăng chi phí tài chính, ghi giảm chi phí trả trước. Trường hợp 3: Trường hợp TSCĐHH mua dưới hình thức trao đổi - TSCĐHH mua dưới hình thức trao ...

Nội Dung Kế Toán Tài Sản Cố Định Trong Doanh Nghiệp

Chỉnh theo kết quả đánh giá lại. Chênh lệch do đánh giá lại được xử lý theo quy định của Nhà nước. - Khấu hao : Giá trị khấu hao của TSCĐHH được phân bổ một cách có hệ thông trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương ...