An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam

Xem tất cả 146 trang, được chia thành 18 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 18 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 18

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Nguyễn Quốc Anh (2019), Capital adequacy ratio of commercial banks in Vietnam, Journal of Finance and Accounting Research, No 02 (6) – 2019, page 68 - 70. 2. Nguyễn Quốc Anh (2020), Applying ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 17 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 17

3.3.2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) - Xây dựng cơ sở dữ liệu chung của toàn ngành ngân hàng cho cả rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Đối với rủi ro hoạt ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 16 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 16

Cơ sở dữ liệu, kiểm soát việc truy cập hệ thống đảm bảo nhận diện và có biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro hoạt động liên quan đến các yếu tố về cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng. - Hoàn ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 15 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 15

Thiết để hỗ trợ hoạt động trọng yếu và kế hoạch ứng phó phù hợp; (ii) Tần suất rà soát kế hoạch kinh doanh liên tục. Kế hoạch kinh doanh liên tục được rà soát, đánh giá và cập nhật hàng năm hoặc đột xuất trong trường hợp ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 14 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 14

Kiểm tra sức chịu đựng và phân tích “được – mất”. Đồng thời, các NHTM cổ phần niêm yết phải đánh giá lại các rủi ro không thuộc trụ cột 1 theo định kỳ. - Phân tích vốn bù đắp rủi ro Đây là nội dung quan trọng nhất của ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 13 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 13

3.1.1.2. Thách thức - Khi các hiệp định quốc tế có hiệu lực, thị trường ngân hàng Việt Nam có sự tham gia của các TCTD nước ngoài với các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, số hóa lớn tạo ra sự cạnh tranh lớn đối với các NHTM ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 12 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 12

Và TCTD mà các NHTM được lựa chọn nghiên cứu mua chứng khoán đều là các đơn vị có tiềm lực tài chính tốt nên hầu hết các khoản đầu tư này đều được xếp là nợ đủ tiêu chuẩn. Do vậy, có thể đánh giá trong giai đoạn 2013 – ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 11 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 11

Như vậy, có thể thấy, chỉ một số NHTM cổ phần niêm yết duy trì được tỷ lệ này lớn hơn 100% trong một số năm của giai đoạn nghiên cứu. Điều này là do: (i) Trong giai đoạn 2013 – 2018, các NHTM cổ phần niêm yết thực hiện trích ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 10 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 10

Về tỷ lệ nợ quá hạn Nợ quá hạn là khoản nợ bị quá hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/ hoặc lãi bị quá hạn. Nợ quá hạn cho biết chất lượng các khoản tín dụng tại ngân hàng. Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ quá hạn của các NHTM ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 9 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 9

Trong toàn giai đoạn, hệ số CAR của các NHTM cổ phần niêm yết đảm bảo theo quy định của NHNN. Năm 2014, NHNN công bố lộ trình thực hiện Basel 2. Đối với các NHTM cổ phần niêm yết thuộc nhóm 1: Trong toàn giai đoạn, VCB luôn duy trì hệ ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 8 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 8

77 Bảng 2.5: Lợi nhuận trước thuế của các NHTM cổ phần niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2013 - 2019 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR ST (tỷ đồng) ST (tỷ đồng) +/- (%) ST (tỷ đồng) +/- (%) ST (tỷ đồng) ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 7 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 7

Đông chi phối, việc đảm bảo an toàn tài chính của nhóm ngân hàng này cũng có những điểm khác biệt so với các NHTM cổ phần niêm yết thông thường - Nhóm 2: NHTM cổ phần niêm yết không có cổ phần nhà nước và tính đến 31/12/2019 đã ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 6 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 6

Động gồm: gian lận nội bộ; gian lận bên ngoài; vi phạm các luật lệ lao động và an toàn lao động; các hoạt động liên quan đến khách hàng, sản phẩm và thực tiễn kinh doanh; thiệt hại đối với tài sản vật chất; gián đoạn hoạt ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 5 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 5

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn tài chính của Ngân hàng thương mại 1.2.5.1. Nhân tố khách quan * Môi trường chính trị, xã hội Chính trị ổn định là yếu tố đầu tiên để dự báo mức độ an toàn tài chính của ngân hàng tại ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 4 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 4

Năng thu hồi gốc và lãi của các khoản cho vay, đầu tư của NHTM. Khi chất lượng tài sản tốt, NHTM thu hồi được đầy đủ cả gốc và lãi của các khoản cho vay và đầu tư. Đây là cơ sở để NHTM hoàn trả cho người gửi tiền và có ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 3 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 3

Huy động vốn để cho vay đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và chính phủ. Tuy nhiên, dịch vụ ngân hàng ngày nay đã mở rộng trong đó có ngân hàng đầu tư, bảo hiểm, kế hoạch tài chính và rất nhiều các dịch vụ hiện đại khác” ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 2 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 2

Lý, mức độ đủ vốn và chất lượng tài sản. Khi gia tăng chất lượng của các yếu tố này thì mức độ an toàn của ngân hàng sẽ được nâng cao. Để nâng cao năng lực quản lý, các ngân hàng cần tăng chất lượng quản lý và kiểm soát ...

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 1 thumb

An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Luận Án Là Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Độc Lập Của Tôi. Các Số Liệu Kết Quả Nêu Trong Chuyên Đề Là Trung Thực Và Có Nguồn Gốc Rõ Ràng. Tác Giả Luận Án Nguyễn Quốc Anh Mục Lục Mở Đầu 1 Chương 1: ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số