Đánh giá hoạt động truyền thông marketing của Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng - 2


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

DANH MỤC VIẾT TẮT ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH iii

DANH MỤC MÔ HÌNH iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU v

DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii

MỤC LỤC viii

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 148 trang tài liệu này.

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

Đánh giá hoạt động truyền thông marketing của Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng - 2

Trường Đại học Kinh tế Huế

2.1. Mục tiêu tổng quát 2

2.2. Mục tiêu cụ thể 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu 3

3.2. Đối tượng khảo sát 3

3.3. Phạm vi nghiên cứu 3

4. Phương pháp nghiên cứu 3

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 3

4.1.1. Nghiên cứu định tính 3

4.1.2. Nghiên cứu định lượng 4

4.2. Quy trình nghiên cứu 5

4.3. Phương pháp thu thập số liệu 5

4.3.1. Thu thập số liệu sơ cấp 5

4.3.2. Thu thấp số liệu thứ cấp 6


4.4. Phương pháp phân tích và xử lí số liệu 6

5. Bố cục 8

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 9

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về kinh doanh lữ hành 9

1.1.1 Khái niệm về lữ hành 9

1.1.2. Khái niệm cơ bản về kinh doanh lữ hành 9

1.1.3. Khái niệm về doanh nghiệp lữ hành 9

1.1.4. Phân loại doanh nghiêp lữ hành 9

1.1.5. Chức năng và nhiệm vụ doanh nghiêp lữ hành 10

1.1.5.1. Chức năng của doanh nghiệp lữ hành 10

1.1.5.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp lữ hành 10

Trường Đại học Kinh tế Huế

1.1.6. Sản phẩm du lịch và hệ thống sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành 11

1.1.6.1. Khái niệm về sản phẩm du lịch 11

1.1.6.2. Những đặc trưng cơ bản của tính đặc thù 11

1.1.6.3. Hệ thống sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành 12

1.1.6.3.1. Các dịch vụ trung gian 12

1.1.6.3.2. Chương trình du lịch trọn gói 12

1.1.7. Khách du lịch và phân loại khách du lịch 13

1.1.7.1. Khái niệm về khách du lịch 13

1.1.7.2. Phân loại khách du lịch 14

1.2. Những vấn đề lý luận liên quan đến truyền thông Marketing 14

1.2.1. Các khái niệm cơ bản 14

1.2.1.1. Khái niệm về truyền thông 14

1.2.1.2. Khái niệm về Marketing 14


1.2.2. Khái niệm và vai trò truyền thông Marketing 15

1.2.2.1. Khái niệm truyền thông Marketing 15

1.2.2.2. Vai trò của truyền thông Marketing 15

1.2.3. Quá trình truyền thông 16

1.2.3.1. Khái niệm 16

1.2.3.2. Mô hình truyền thông Marketing 17

1.2.4. Thiết kế chương trình truyền thông Marketing 19

1.3. Các công cụ truyền thông Marketing 23

1.3.1. Quảng cáo 23

1.3.2. Khuyến mãi 23

1.3.3. Sự kiện và marketing trải nghiệm 23

1.3.4. Quan hệ công chúng 23

Trường Đại học Kinh tế Huế

1.3.5. Marketing trực tiếp 23

1.3.6. Marketing tương tác 23

1.3.7. Marketing truyền miệng 24

1.3.8. Bán hàng cá nhân 24

1.4. Mô hình lý thuyết ứng dụng của đề tài nghiên cứu 24

1.4.1. Quảng cáo 25

1.4.1.1. Khái niệm 25

1.4.1.2. Mục tiêu 25

1.4.1.3. Phát triển chiến dịch quảng cáo 26

1.4.1.4. Các phương tiện quảng cáo 26

1.4.2. Khuyến mãi 26

1.4.2.1. Khái niệm 26

1.4.2.2. Mục tiêu của khuyến mãi 26


1.4.2.3. Các công cụ của khuyến mãi 27

1.4.3. Sự kiện và marketing trải nghiệm 28

a. Mục tiêu của sự kiện 28

b. Những quyết định tài trợ chính 28

c. Sáng tạo và trải nghiệm 29

1.4.4. Quan hệ công chúng 29

1.4.4.1. Khái niệm 29

1.4.4.2. Mục tiêu 30

1.4.4.3. Các chức năng 30

1.4.4.4. Các công cụ chủ yếu của quan hệ công chúng 30

1.4.5 Marketing trực tiếp 30

1.4.5.1. Khái niệm 30

Trường Đại học Kinh tế Huế

1.4.5.2. Mục tiêu 31

1.4.5.3. Các phương tiện của Marketing trực tiếp 31

1.4.6. Marketing tương tác 31

1.4.6.1. Khái niệm 31

1.4.6.2. Một số công cụ của Marketing tương tác 32

a. Website 32

b. Quảng cáo tìm kiếm 32

c. Quảng cáo hiển thị 32

d. Thư điện tử 33

e. Marketing qua điện thoại di động 33

1.4.7. Marketing truyền miệng 33

a. Truyền thông xã hội 33

b. Marketing dư luận và marketing lan truyền 34


c. Những người dẫn dắt dư luận 34

1.4.8. Bán hàng cá nhân 34

1.4.8.1. Khái niệm 34

1.4.8.2. Mục tiêu và nhiệm vụ 35

1.4.8.3. Những bước chính để bán hàng hiệu quả 35

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 36

A. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 36

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụ du lịch Đại Bàng 36

Trường Đại học Kinh tế Huế

2.2. Giới thiệu về công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụ du lịch Đại Bàng 36

2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 36

2.2.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 38

2.2.3. Sản phẩm 39

2.2.4. Cơ cấu tổ chức 40

2.2. Đặc điểm thị trường khách du lịch 42

2.2.1 Thị trường khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam (Thị trường khách Inbound) 42

2.3.2. Thị trường khách du lịch trong nước ra nước ngoài (Thị trường khách Outbound) 42

2.3.3. Thị trường khách nội địa 43

2.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụ du lịch Đại Bàng qua các năm 2015 – 2017 43


2.4.1. Tình hình khách của công ty qua các năm 2015 – 2017 43

2.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của công ty 44

2.4.3. Sản phẩm 45

2.4.3.1. Sản phẩm tour 45

2.4.3.1.1. Du lịch trong nước 45

2.4.3.1.1. Du lịch ngoài nước 46

2.4.3.2. Tổ chức các sự kiện, hoạt động xã hội 47

2.4.3.3. Các dịch vụ liên quan 47

B. ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 51

2.1. Mô tả mẫu điều tra 51

Trường Đại học Kinh tế Huế

2.2. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 51

2.2.1. Về giới tính 52

2.2.2. Về độ tuổi 53

2.2.3. Về trình độ học vấn 54

2.2.4. Nghề nghiệp 54

2.2.5. Vùng miền 56

2.3. Đánh giá của khách hàng về hoạt động truyền thông marketing của công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụ du lịch Đại Bàng 56

2.3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 56

2.3.2. Đánh giá các công cụ truyền thông marketing 58

2.3.2.1. Quảng cáo 58

a. Quảng cáo ngoài trời 58

b. Quảng cáo website 61


c. Quảng cáo qua mạng xã hội (Facebook) 63

2.3.2.2. Bán hàng cá nhân 65

2.3.2.3. Quan hệ công chúng 69

2.3.2.4. Khuyến mãi hay xúc tiến bán hàng 71

2.3.2.5. Marketing trực tiếp 74

2.3.3. Ý kiến đóng góp cuả khách hàng 77

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG 79

3.1. Định hướng phát triển của công ty 79

3.2. Giải pháp cho các công cụ truyền thông marketing của công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụ du lịch Đại Bàng 80

Trường Đại học Kinh tế Huế

3.2.1. Giải pháp cho nhóm công cụ Quảng cáo 80

3.2.1.1. Công cụ quảng cáo ngoài trời 80

3.2.1.2. Công cụ quảng cáo qua Website 81

3.2.1.3. Công cụ quảng cáo qua mạng xã hội Facebook 81

3.3.2. Giải pháp cho công cụ Bán hàng cá nhân 82

3.2.3. Giải pháp cho công cụ Quan hệ công chúng 82

3.2.4. Giải pháp cho công cụ Khuyến mãi/Xúc tiến bán hàng 83

3.2.5. Giải pháp cho công cụ Marketing trực tiếp 85

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87

1. Kết luận 87

2. Kiến nghị 88

2.1. Đối với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 88

2.2. Đối với công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụ du lịch Đại Bàng ..88


TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

A. Tài liệu Việt Nam 89

B. Tài liệu nước ngoài 89

D. Luật 89

C. Tài liệu từ Internet 89

Trường Đại học Kinh tế Huế

PHỤ LỤC 90

Xem tất cả 148 trang.

Ngày đăng: 08/07/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí