Áp dụng pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi - 12

56. Toà án nhân dân tối cao (2013), Đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên, Hà Nội.

57. Toà án nhân dân tối cao (2016), Thông tư số 01/2016/TT- CA ngày 21/01/2016 quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Hà Nội.

58. Lương Ngọc Trâm (2014), Hoàn thiện quy định pháp luật hình sự Việt Nam về hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 19).

59. Trường Đại học Luật Hà Nội (2001), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

60. Đào Trí Úc (1994), Tội phạm học, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

61. Chu Thị Trang Vân (2006), Đặc trưng của áp dụng pháp luật hình sự, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (số 3).

62. Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1995), Hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

63. Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.

64. Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2011), Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT- VKSNDTC- TANDTC - BCA- BTP- BLĐTBXH ngày 12/7/2011 về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên, Hà Nội.

65. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2000), Tăng cường năng lực hệ thống tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam, Tạp chí Thông tin Khoa học pháp lý, số 1/2000.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 101 trang: Áp dụng pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

66. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2000), Tăng cường năng lực hệ thống tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam, Thông tin khoa học pháp lý, (số 1/2000).

67. Viện Nghiên cứu Quyền con người (2006), Tư pháp người chưa thành niên, Cục Xuất bản, Hà Nội.

Áp dụng pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi - 12

68. Nguyễn Gia Viễn (2015), Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự từ thực tiễn tỉnh Sóc Trăng, Luận văn thạc sĩ luật học - Học viện khoa học xã hội, Hà Nội.

69. Vò Khánh Vinh (2008), Giáo trình luật hình sự Việt Nam - phần các tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

70. Vò Khánh Vinh (2011), Quyền con người, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

71. Vò Khánh Vinh (2013), Giáo trình Lí luận chung về định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

72. Vò Khánh Vinh (2013), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.


73. Vò Khánh Vinh (2014), Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 26/06/2022
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *