Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Ncb – Chi Nhánh Hải An

B. Hoạt động cho vay, cấp tín dụng Bảng 2.3: Bảng dư nợ cho vay của NCB – Chi nhánh Hải An ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số dư (%) Số dư (%) Số dư (%) Tổng dư nợ cho vay 1.626.206 100% 1.918.562 100% 1.815.391 100% Cho vay ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí