Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát thực hiện - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------


ISO 9001:2008


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁNLinh


Thanh Phương

Sinh viên : Vũ Thị Mai Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị


HẢI PHÒNG - 2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-----------------------------------


HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO

TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN AN PHÁT THỰC HIỆN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁNLinh


Thanh Phương

Sinh viên : Vũ Thị Mai Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị


HẢI PHÒNG - 2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

--------------------------------------


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP1354010457


toán – Kiểm toán trong kiểm toán

Sinh viên: Vũ Thị Mai Linh Mã SV:


Lớp: QT1307K Ngành: Kế

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư

vấn kế toán An Phát

thực hiện.


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI


1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp


các bản vẽ).

( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và


- Nghiên cứu lí luận về công tác kiểm toán vốn bằng

tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính

- Mô tả phân tích công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát thực hiện

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát thực hiện

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.

- Số liệu của hồ sơ kiểm toán Công ty TNHH Vân Long do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát thực hiện.

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Người hướng dẫn thứ nhất:

Họ và tên: Trần Thị Thanh Phương Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Cơ quan công tác: Đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn:

Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát thực hiện


Người hướng dẫn thứ hai:

Họ và tên:.............................................................................................

Học hàm, học vị:...................................................................................

Cơ quan công tác:.................................................................................

Nội dung hướng dẫn:............................................................................năm 2013

Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 25 tháng 03 năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 29 tháng 06nhiệm vụ ĐTTN


hướng dẫn

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao


Sinh viên Ngườitháng........năm 2013

Hải Phòng, ngày ......


Hiệu trưởng


GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị


PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:

- Chịu khó học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.

- Tuân thủ nghiêm túc yêu cầu về thời gian và nội dung nghiên cứu

2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):

- Về mặt lý luận: Tác giả đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận cơ bản về đối tượng nghiên cứu

- Về mặt thực tế: Tác giả đã phản ánh được thực trạng của đối tượng nghiên cứu

- Những giải pháp mà tác giả đề xuất đã gắn với thực tiễn và có tính khả thi


và chữ):

3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số


……………………………………………………………

………………..

……………………………………………………………

………………..

……………………………………………………………

………………..


Hải Phòng, ngày … tháng

… năm 2013

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rò họ tên)


CÁC TỪ VIẾT TẮT


Viết tắt

Đầy đủ

BCKT

Báo cáo kiểm toán

BCTC

Báo cáo tài chính

BGĐ

Ban giám đốc

DN

Doanh nghiệp

TK

Tài khoản

KH

Khách hàng

KSNB

(hệ thống) kiểm soát nội bộ

KTV

Kiểm toán viên

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.

Hoàn thiện công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát thực hiện - 1


CÁC KÝ HIỆU KIỂM TOÁN QUY ƯỚC


Ký hiệu

Ý nghĩa


PY

Khớp với số liệu trên BCTC năm trước: Ký hiệu này đặt

sau số liệu để thể hiện KTV đã đối chiếu số liệu đó phù hợp với số liệu trên BCTC đã kiểm toán năm trước


TB

Khớp với số liệu trên Bảng cân đối phát sinh: Ký hiệu này đặt sau số liệu để thể hiện KTV đã đối chiếu số liệu đó phù

hợp với số liệu trên Bảng cân đối phát sinh


LS

Khớp với số liệu trên Bảng số liệu tổng hợp: Ký hiệu này

đặt sau số liệu để thể hiện KTV đã đối chiếu số liệu đó phù hợp với số liệu trên Bảng số liệu tổng hợp


GL

Khớp với số liệu trên Sổ cái: Ký hiệu này đặt sau số liệu

để thể hiện KTV đã đối chiếu số liệu đó phù hợp với số liệu trên Sổ cái tài khoản

Xem tất cả 105 trang.

Ngày đăng: 06/08/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí