Quản trị rủi ro xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành - 17


53. Nếu 3 loại rủi ro trên xảy ra đồng thời, thì Anh/chị & doanh nghiệp sẽ làm gì?

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………


CẢM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH PHIẾU KHẢO SÁT NÀY!


MẪU ĐĂNG KÝ RỦI RO

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty con tự quản lý)

Nhân viên phụ trách rủi ro:

Bộ phận:

Thông tin về rủi ro

Miêu tả rủi ro

Hành động dự phòng/xử

lý rủi ro


ID

Thời điểm xác định

rủi ro

Rủi ro được xác định

bởi

Rủi ro được quản lý bởi


Miêu tả rủi ro

Miêu tả tác động của rủi

ro


Đánh giá tần suất


Đánh giá tác động

Đánh giá

mức độ ưu tiên

Dự phòng/ xử lý rủi ro

Nguồn gốc hành động


Ngày hành động


1
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

Quản trị rủi ro xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành - 17


…, ngày ... tháng … năm …

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU BẢNG RỦI RO

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty con tự quản lý)

Chi tiết rủi ro

Mã loại rủi ro

Mã duy nhất loại rủi ro theo phân loại của công ty

Mã tiểu loại rủi ro

Mã duy nhất của tiểu loại rủi ro

Người đề xuất


Ngày đề xuất


Mô tả rủi ro

Mô tả ngắn gọn rủi ro

Nhân viên phụ trách

Nhân viên phụ trách rủi ro này

Đánh giá rủi ro


Khả năng xảy ra rủi ro

Mô tả và đánh giá khả năng xảy ra rủi ro và phương pháp tiếp cận sử dụng để xác định khả năng này (phân tích lịch sử,

tự đánh giá…)


Tác động của rủi ro

Mô tả và đánh giá tác động khi xảy ra rủi ro và phương pháp tiếp cận sử dụng để xác định tác động này (phân tích tài

chính, phân tích dự báo…)

Mức ưu tiên

Mô tả và đánh giá mức đôh ưu tiên dành cho rủi ro được xác

định

Xử lý rủi ro

Các hành động phòng

ngừa rủi ro

Mô tả ngắn gọn các hoạt động cần thiết để phòng ngừa rủi

ro này

Các hành động giải

quyết rủi ro

Mô tả ngắn gọn các hoạt động cần thiết để giảm thiểu tác

động khi rủi ro xảy ra

Ghi chú: Các phần đánh giá rủi ro và xử lý rủi ro liên quan chặt chẽ tới quy trình quản lý rủi ro.

Các tài liệu kèm theo (nếu có): Liệt kê các tài liệu kèm theo bảng rủi ro này.

…, ngày ... tháng … năm …

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ký tên, đóng dấu

MẪU BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty con tự quản lý)Tác độngRất thấp

Thấp

Trung

bình

Lớn

Nghiêm

trọng


Tần suất

Khả năng xảy ra rất

lớn

Rủi ro trung bình

thấp

Rủi ro trung bình

cao

Rủi ro nghiêm

trọng

Rủi ro nghiêm

trọng

Rủi ro rất nghiêm

trọng

Khả năng xảy ra lớn

Rủi ro trung bình

thấp

Rủi ro trung bình

cao

Rủi ro trung bình

cao

Rủi ro nghiêm

trọng

Rủi ro nghiêm

trọng

Có khả năng xảy ra


Rủi ro thấp

Rủi ro trung bình

thấp

Rủi ro trung bình

cao

Rủi ro nghiêm

trọng

Rủi ro nghiêm

trọng

Khả năng xảy ra thấp


Rủi ro thấp


Rủi ro thấp

Rủi ro trung bình

thấp

Rủi ro trung bình

cao

Rủi ro nghiêm

trọng

Hiếm khi xảy ra


Rủi ro thấp


Rủi ro thấp

Rủi ro trung bình

thấp

Rủi ro trung bình

thấp

Rủi ro trung bình

cao

Ghi chú:

- Ví dụ về tần suất rủi ro: Tần suất thấp nhất có thể dưới 1 lần một thập kỷ, tiếp đến một lần một thập kỷ, một lần trong vài năm, một lần một năm, một lần một tháng… cho đến tần suất cao nhất có thể là vài lần một tuần.


- Ví dụ về mức độ tác động: Có thể từ mức tác động thấp nhất với tổn thất dưới 1% giá trị danh mục, tới các mức tác động cao hơn với các mốc tổn thất 3%, 5%, 10% giá trị danh mục. Mức tổn thất từ 15% trở lên chẳng hạn có thể ứng với tác động rất nghiêm trọng.


…, ngày ... tháng … năm …

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ký tên, đóng dấu

Xem tất cả 139 trang.

Ngày đăng: 21/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí