Đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

Xem tất cả 20 trang, được chia thành 2 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - 2 thumb

Đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - 2

    Lao động trong ngành du lịch      Lao động trong ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc còn thiếu, năm 2013 có 16.600 lao động, tăng so với năm 2009 là 64,26% nhưng tỷ lệ lao động bình quân trên một phòng khách sạn của tỉnh mới đạt 0,55 vẫn ...

Đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - 1 thumb

Đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội  Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Lương Chi Lan Đánh Giá Điều Kiện Địa Lý Và Tài Nguyên Phục Vụ Tổ Chức Lãnh Thổ Du Lịch Tỉnh Vĩnh Phúc Chuyên Ngành: Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường  Mã Số:   ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số