Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ - 17

Khoa: . Xin chân thành cảm ơn! PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giảng viên Trường Đại học An Giang) Để có biện pháp quản lý tốt hoạt động tự học của sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường, xin Quý ...

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ - 16

Năm học Số giải cấp trường Số giải cấp tỉnh 2004­2005 14 07 2005­2006 13 05 2006­2007 11 06 2007­2008 11 08 2008­2009 16 09 (Nguồn: Phòng QLKH và HTQT) Bảng 2.4. Nhận thức của sinh viên về tự học Nhận thức Cao Bình thường Thấp Tính tích cực, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí