Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Trịnh Thị Bích Thủy Bảo Hiểm Nhân Thọ Theo Pháp Luật Việt Nam Chuyên Ngành : Luật Kinh Tế Mã Số : 60 38 01 07 Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Cán Bộ Hướng Dẫn Khoa Học : Ts. Trần Ngọc Liêm Hà Nội - 2014 ...

Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam - 2

Vai trò, thực trạng, ưu điểm và nhược điểm của bảo hiểm nhân thọ, . . .Bên cạnh đó luận văn nêu và phân tích một số ví dụ thực tiễn về tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mục đích phát hiện và phân ...

Các Loại Hình Bảo Hiểm Nhân Thọ Cơ Bản

Đóng phí bảo hiểm, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, người thụ hưởng có thể có được khoản tiền lớn hơn. Việc nộp phí bảo hiểm là nghĩa vụ theo thoả thuận, đồng thời bên mua bảo hiểm không thể tuỳ tiện lấy lại các khoản phí ...

Chủ Thể Giao Kết Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Là vô hiệu do vi phạm điều kiện về mặt hình thức được quy định tại Điều 570 Bộ luật Dân sự 2005 (Hình thức của hợp đồng bảo hiểm) nói trên. - Thông báo chấp nhận bảo hiểm (cũng có thể được thể hiện dưới hình thức Bìa ...

Các Mô Hình Hoạt Động Của Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ

Về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước hết chịu sự điều chỉnh của Luật kinh doanh bảo hiểm, trừ khi Luật này không quy định hoặc dẫn chiếu tới Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật thì Bộ luật dân sự và các ...

Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam - 8

Khách hàng, mặc dù họ được công ty giao phó trọng trách mang sản phẩm của công ty đến cho khách hàng, thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục nhận quyền lợi. Trong quy định của Luật kinh doanh ...

Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam - 9

6/5/2005, nên Công ty không đồng ý trả lại số tiền đã nộp từ ngày đó cho đến lần cuối cùng khi ông Đằng chết. Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 10/2007/KDTM-ST ngày 10/3/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang: Chấp nhận yêu ...

Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam - 12

Hội đồng tư vấn bảo hiểm có nhiệm vụ: Tham luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng về thị trường bảo hiểm; Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng ...

Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam - 13

(theo nội dung được quy định tại Thông tư số 125/2012/TT/BTC) và doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nếu thực hiện không đúng. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm tuân thủ theo các quy định của Thông tư 1số 25/2012/TT-BTC thì sẽ ...

Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam - 14

25. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (2007), Bản án số: 59/2007/KDTM-PT ngày 25 tháng 6 năm 2007 về việc Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, An Giang. 26. Nguyễn Anh Tó (2001), Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm , Luận văn Thạc sĩ luật ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí