Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Mở Đầu 1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Ở Bất Kỳ Lĩnh Vực Nào, Chế Độ Nào Nhân Tố Con Người Hết Sức Quan Trọng, Đóng Vai Trò Quyết Định Để Đạt Được Mục Tiêu. Chủ Tịch Cay Sỏn Phôm Vi Han Cho Rằng: Cán Bộ Là Vốn Quý Báu ...