Nghiên cứu điều trị bệnh lơ xê mi bằng ghép tế bào gốc từ Ngân hàng máu dây rốn cộng đồng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - 22

1. HÀNH CHÍNH MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Họ và tên bệnh nhân: Năm sinh Giới Mã số bệnh án: Mã số nghiên cứu: 2. THÔNG TIN TRƯỚC GHÉP 2.1 Bệnh nhân Chẩn đoán: Thể bệnh: Đột biến đặc hiệu kèm theo: Điều trị trước ghép (số đợt, ...

Nghiên cứu điều trị bệnh lơ xê mi bằng ghép tế bào gốc từ Ngân hàng máu dây rốn cộng đồng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - 21

Unrelated bone marrow or cord bloodtransplantation . Am J Hematol , 92, 171-8. 134. Jonas Mattsson, Olle Ringdén, and Rainer Storb (2008). Graft Failure after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation . Biol Blood Marrow Transplant , 14, 165-70. 135. Harshabad Singh, Sarah Nikiforow, Shuli Li, ...

Nghiên cứu điều trị bệnh lơ xê mi bằng ghép tế bào gốc từ Ngân hàng máu dây rốn cộng đồng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - 20

Adults with acute myeloid leukemia in complete remission: a Japanese experience . Bone Marrow Transplantation , 54, 1789-98. 40. Anna Hordyjewska, Łukasz Popiołek, and Anna Horecka (2014). Characteristics of hematopoietic stem cells of umbilical cord blood . Cytotechnology , 67, 387-96. 41. Tian ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí