Pháp luật Việt Nam về tiền lương tối thiểu - 12

18. Chính phủ (2009), Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động, Hà Nội.

19. Chính phủ (2009), Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, Hà Nội.

20. Chính phủ (2010), Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty,doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động, Hà Nội.

21. Chính phủ (2011), Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung, Hà Nội.

22. Chính phủ (2011), Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, Hà Nội.

23. Chính phủ (2012), Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung, Hà Nội.

24. Chính phủ (2013), Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, Hà Nội.

25. Chính phủ (2013), Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Hà Nội.

26. Chính phủ (2014), Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, Hà Nội.

27. Nguyễn Việt Cường (2012), Đánh giá tác động của lương tối thiểu đến nhu cầu lao động ở doanh nghiệp tại Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

28. Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật lao động Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội.

29. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa X, Hà Nội.

30. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa X, Hà Nội.

31. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Hà Nội.

32. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X, Hà Nội.

33. Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt may Việt Nam (2014),

Thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt may Việt Nam.

34. Phạm Minh Huân (2014), Cải cách chính sách tiền lương ở Việt nam: những thành tựu gần đây và cong đường phía trước, Hội thảo “Chính sách tiền lương ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập, Hà Nội.

35. Tống Văn Lai (2014), Những tiến bộ và bài học rút ra từ quá trình xác lập tiền lương tối thiểu ở Việt Nam, Hội thảo “Chính sách tiền lương ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập, Hà Nội.

36. Nguyễn Bá Ngọc (2014), Phương pháp xác định nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, Hội thảo “Chính sách tiền lương ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập, Hà Nội.

37. Đào Duy Phương (2010), Chế độ pháp lý về tiền lương tối thiểu và hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.

38. Quốc hội (1994), Bộ Luật lao động được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994, Hà Nội.

39. Quốc hội (2011), Nghị quyết số 56/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, Hà Nội.

40. Quốc hội (2012), Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2012, Hà Nội.

41. Tổ chức lao động quốc tế (1928), Công ước số 26 ngày 30 tháng 5 năm 1928 của Tổ chức lao động quốc tế.

42. Tổ chức lao động quốc tế (1928), Hiến chương thành lập Tổ chức lao động quốc tế (ILO) năm 1919.

43. Tổ chức lao động quốc tế (1970), Công ước số 131 về tiền lương tối thiểu.

44. Tổ chức lao động quốc tế (1970), Khuyến nghị số 135 của ILO về xác định mức lương tối thiểu.

45. Tổ chức lao động quốc tế (1976), Chương trình hành động tại Hội nghị thế giới ba bên năm 1976 về việc làm, phân phối thu nhập và tiến bộ xã hội.

46. Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2007), Chính sách tiền lương tối thiểu ở Việt Nam, Hà Nội.

47. Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2012), Báo cáo xu hướng tiền lương 2006-2010, Hà Nội.

48. Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2012), Kết cấu tiền lương, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp, Hà Nội.

49. Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2012), Nghiên cứu mức lương tối thiểu theo giờ, Hà Nội.

50. Vụ Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2007), Các nội dung khung làm tiền đề xây dựng Luật tiền lương tối thiểu, Hà Nội.


Trang Web

51. http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/dieu-chinh-luong-va- tro-cap-tu-1-1-2015-doi-tuong-nao-duoc-huong/331646.html.

PHỤ LỤC


Bảng 2.1: So sánh chênh lệch tiền lương tối thiểu giữa các vùng


Tiền lương tối thiểu vùng

Năm 2013

Năm 2014

Vùng I (1.000 đồng)

2.350

2.700

Chênh lệch so vùng II (%)

111.9

110,2

Vùng II (1.000 đồng)

2.100

2.450

Chênh lệch so vùng III (%)

116.6

116.6

Vùng III (1.000 đồng)

1.800

2.100

Chênh lệch so vùng IV(%)

109.1

110.5

Vùng IV (1.000 đồng)

1.650

1.900

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.

Pháp luật Việt Nam về tiền lương tối thiểu - 12

(Nguồn: Các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu ban hành năm 2012 – 2013)


Bảng 2.2: Mức lương tối thiểu chung ấn định so với mức lương tối thiểu được xác định theo phương pháp dựa vào nhu cầu tối thiểu


Tháng/năm

Mức lương tối thiểu chung ấn định so với mức lương tối thiểu được xác định theo phương pháp dựa vào nhu cầu tối thiểu (ngàn

đồng)


Mức lương tối thiểu chung theo quy định (ngàn đồng)


Tỷ lệ %

4/1993

172.000

120.000

69.76

1/2003

515.000

290.000

56.3

1/2008

763.000

540.000

70.77

(Nguồn: số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê thực hiện)


Bảng 2.3: Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung so với CPI (năm trước bằng 100%)

Chỉ tiêu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CPI (%)

100

119,89

106,52

111,75

115,68

117,00

Mức lương tối thiểu chung

(ngàn đồng/tháng)

450

540

650

730

830

1050

Tỷ lệ (%)

100

120

120,37

112,31

113,70

126,5

(Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện

tiền lương tối thiểu giai đoạn 2007 – 2012)


Bảng 2.4: Điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu đối với khu vực FDI


Năm

1990

(USD)

1992

(USD)

1996

(USD)

7/1999

(VNĐ)

02/2006

(VNĐ)

Mức tiền lương tối thiểu


50

30

30

417.000

710.000

35

487.000

790.000

35

40

556.000

870.000

45

626.000

(Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đề án cải cách chính sách tiền lương trong khu vực sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2012-2020).


Bảng 2.5: Mức lương tối thiểu vùng giai đoạn 2008-2015

Đơn vị: 1000 đồng/người/tháng


Mức lương tối thiểu vùng

Tháng 01 năm

2008

Tháng 01 năm

2009

Tháng 01 năm

2010

Tháng 01 năm

2011

Tháng 10

năm 2011

Tháng 01

năm 2013

Tháng 01

năm 2014

Tháng 01

năm 2015

1. Doanh nghiệp trong nước

Vùng I

620

800

980

1.350

Thống nhất Vùng I: 2.000

Vùng II: 1.780

Vùng III: 1.550

Vùng IV: 1.400

Thống nhất Vùng I: 2.350

Vùng II: 2.100

Vùng III: 1.800

Vùng IV: 1.650

Thống nhất Vùng I: 2.700

Vùng II: 2.450

Vùng III: 2.100

Vùng IV: 1.900

Thống nhất Vùng I: 3.100

Vùng II: 2.750

Vùng III: 2.400

Vùng IV: 2.150

Vùng II

580

740

880

1.200

Vùng III

540

690

810

1.050

Vùng IV

-

650

730

830

2.

Doanh nghiệp FDI

Vùng I

1.000

1.200

1.340

1.550

Vùng II

900

1.080

1.190

1.350

Vùng III

800

950

1.040

1.170

Vùng IV

-

920

1.000

1.100

(Nguồn: các Nghị định của Chính phủ từ 2007 – 2014)


99

Xem tất cả 98 trang.

Ngày đăng: 01/03/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí