Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng Hình sự Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn - 22

C) Góp phần bảo vệ quyền con người □ Câu 2 : Theo Anh (Chị) việc giải quyết vụ án hình sự hiện nay của các cơ quan tiến hành tố tụng vô tư ở mức độ nào (Đánh dấu vào một ô phù hợp) : a) Rất vô tư □ b) Vô tư bình thường (có ...

Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng Hình sự Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn - 21

25. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2004), Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 5/11/2004, hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” trong Bộ luật tố tụng hình sự 2003 , NXB Chính trị Quốc gia, ...

Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng Hình sự Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn - 20

Dẫn đến tình trạng hời hợt, qua loa, đại khái, thiếu trách nhiệm khi giải quyết công việc, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Do vậy, trong thời gian tới cần đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp để ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí