An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin Chương 3 ThS Trương Tấn Khoa - 4

O Khi Đó 𝑘−1 K I Là Ma Trận Đơn Vị Đường Chéo Chính Bằng 1 𝑎
Trang 46

o Khi đó: 𝑘−1 . k = I là ma trận đơn vị (đường chéo chính bằng 1) 𝑎 𝑐 𝑏 𝑑 𝑎 𝑐 𝑏 𝑑 𝑑 𝑎𝑑−𝑏𝑐 −𝑐 𝑎𝑑−𝑏𝑐 −𝑏 𝑎𝑑−𝑏𝑐 𝑎 𝑎𝑑−𝑏𝑐 𝑎 𝑐 𝑏 𝑑 1 0 0 1 −1 = =

Có thể bạn quan tâm!

11 3 8 7 O Định Thức Của 11 3 8 7 7 −3 −8 11 7 23 18 11 −1 Là 11 7 –
Trang 47

11 3 8 7 o Định thức của 11 3 8 7 7 −3 −8 11 7 23 18 11 −1 là 11.7 – 8.3 = 1 ≡ 1 mod 26 o Khi đó = ≡ mod 26

9 5 4 7 O Vận Dụng Cho K O Tìm 𝐾−1 5 15 12 25
Trang 48

9 5 4 7 o Vận dụng cho k = o Tìm 𝐾−1 5 15 12 25

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.5/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số