An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin Chương 3 ThS Trương Tấn Khoa - 3

 Bài Tập  A 5 B 3 Y 5X 3 Mod 26  Mã Hóa Antoan → Dquvdq
Trang 31

 Bài tập  a = 5, b = 3: y = 5x + 3 (mod 26)  Mã hóa: ANTOAN → ? DQUVDQ

Có thể bạn quan tâm!

Độ An Toàn Của Hệ Mã Affine Gọi Φ N Là Số Lượng Phần Tử Thuộc
Trang 32

Độ an toàn của hệ mã Affine Gọi ϕ(n) là số lượng phần tử thuộc 𝑍𝑛 và nguyên tố cùng nhau với n Nếu n =ς𝑚 𝑝𝑒𝑖 với 𝑝 là các số nguyên tố khác nhau và 𝑖=1 𝑖 𝑖 𝑒 ∈ 𝒁+, 1 ≤ i ≤ m thì ϕ(n) = ς𝑚 (𝑝𝑒𝑖 − 𝑝𝑒𝑖−1) 𝑖 𝑖=1 𝑖 𝑖  n khả năng chọn giá trị b  ϕ(n) khả năng chọn giá trị a  n x ϕ(n) khả năng chọn lựa khóa k = (a, b)

3 1 5 Mã Hóa Vigenere
Trang 33

3.1.5 Mã hóa Vigenere

3 1 5 Mã Hóa Vigenere O Trong Phương Pháp Mã Hóa Bằng Thay Thế Với Một
Trang 34

3.1.5. Mã hóa Vigenere o Trong phương pháp mã hóa bằng thay thế: với một khóa k được chọn, mỗi phần tử x ∈ 𝓟 được ánh xạ vào duy nhất một phần tử y ∈ 𝓒. o Phương pháp Vigenere sử dụng khóa có độ dài m. o Được đặt tên theo nhà khoa học Blaise de Vigenere (thế kỷ 16). o Có thể xem phương pháp mã hóa Vigenere bao gồm m phép mã hóa bằng dịch chuyển được áp dụng luân phiên nhau theo chu kỳ. o Không gian khóa K của phương pháp Vigenere có số phần tử là 𝑛𝑚 o Ví dụ: n= 26, m= 5 thì không gian khóa ~1.1 x 107

 Định Nghĩa Mã Vigenere 𝓟 𝓒 𝓚 𝓔 𝓓 Cho M Là Số Nguyên
Trang 35

 Định nghĩa: Mã Vigenere(𝓟, 𝓒, 𝓚, 𝓔, 𝓓) Cho m là số nguyên dương 𝓟 = 𝓒 = 𝓚 = 𝑍26 với mỗi k=(𝑘1, 𝑘2, …, 𝑘𝑚) ∈ 𝓚 có 𝑒k(𝑥1, 𝑥2, ., 𝑥𝑚) = (𝑥1 + 𝑘1, 𝑥2 + 𝑘2, ., 𝑥𝑚 + 𝑘𝑚) 𝑑k(𝑦1, 𝑦2, ., 𝑦𝑚) = (𝑦1 − 𝑘1, 𝑦2 − 𝑘2, ., 𝑦𝑚 − 𝑘𝑚) Các phép cộng trừ đều lấy theo Modulo 26

 Ví Dụ  M 6 Và Keyword Là Cipher  Suy Ra Khóa K 2 8 15 7 4 17  Cho
Trang 36

 Ví dụ:  m = 6 và keyword là CIPHER  Suy ra, khóa k = (2, 8, 15, 7, 4, 17)  Cho bản rò: thiscryptosystemisnotsecure thiscr yptosy stemis notsec ure Vậy bản mã là: “vpxzgiaxivwoubttmjpwizitwzt”

3 1 6 Mã Hóa Hill
Trang 37

3.1.6 Mã hóa Hill

3 1 6 Mã Hóa Hill  Phương Pháp Hill 1929  Tác Giả Lester S Hill  Ý
Trang 38

3.1.6. Mã hóa Hill  Phương pháp Hill (1929)  Tác giả: Lester S.Hill  Ý tưởng chính: Sử dụng m tổ hợp tuyến tính của m ký tự trong plaintext để tạo ra m ký tự trong cyphertext 11 3 8 7  Ví dụ: 𝑦1 = 11𝑥1 + 3𝑥2 𝑦2 = 8𝑥1 + 7𝑥2 (y1, y2) = (x1, x2) =

3 1 6 Mã Hóa Hill Chọn Số Nguyên Dương M Định Nghĩa P C 𝑍𝑛 𝑚
Trang 39

3.1.6. Mã hóa Hill Chọn số nguyên dương m. Định nghĩa: P = C = (𝑍𝑛)𝑚 và K là tập hợp các ma trận mxm khả nghịch 𝑘1,1 𝑘1,2 … 𝑘1,𝑚 Với mỗi khóa k = 𝑘2,1 𝑘2,2 … 𝑘2,𝑚 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 𝑘𝑚,1 𝑘𝑚,2 … 𝑘𝑚,𝑚 ∈ K, định nghĩa: 𝑒𝑘 ( x ) = xk = (𝑥1 , 𝑥2 , …, 𝑥𝑚) 𝑘1,1 𝑘1,2 … 𝑘1,𝑚 𝑘2,1 𝑘2,2 … 𝑘2,𝑚 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 𝑘𝑚,1 𝑘𝑚,2 … 𝑘𝑚,𝑚 với x = (𝑥1 , 𝑥2 , …, 𝑥𝑚 ) ∈ P Và 𝑑𝑘( y ) = y 𝑘−1 với y ∈ C Mọi phép toán số học đều được thực hiện trên 𝑍𝑛

3 1 6 Mã Hóa Hill Ví Dụ Cho Hệ Mã Hill Có M 2 Khóa Là Các Ma Trận
Trang 40

3.1.6. Mã hóa Hill Ví dụ: cho hệ mã Hill có M=2 (khóa là các ma trận vuông cấp 2) và bảng chữ cái là bảng chữ cái tiếng Anh, tức là N = 26. Cho khóa: K = 3 3 2 5 Hãy mã hóa xâu P = “HELP” và giải mã ngược lại bản mã thu được.

3 1 6 Mã Hóa Hill Để Mã Hóa Chúng Ta Chia Xâu Bản Rò Thành 2 Vecto Hàng
Trang 41

3.1.6. Mã hóa Hill Để mã hóa chúng ta chia xâu bản rò thành 2 vecto hàng 2 chiều “HE” (7 4) và “LP” (11 15) và tiến hành mã hóa lần lượt 3 2 3 5  Với 𝑃1=(7 4) ta có 𝐶1= 𝑃1*K = (7 4)  Với 𝑃2=(11 15) ta có 𝐶2= 𝑃2*K = (11 15) Vậy bản mã thu được là C = “DPLE” = (3 15) = (D P) 3 2 3 5 = (11 4) = (L E)

3 1 6 Mã Hóa Hill Để Giải Mã Ta Tính Khóa Giải Mã Là Ma Trận Nghịch
Trang 42

3.1.6. Mã hóa Hill Để giải mã ta tính khóa giải mã là ma trận nghịch đảo của ma trận khóa trên 𝑍26 theo công thức sau: Với K = 𝑘11 𝑘12 𝑘21 𝑘22 và det(K) = (𝑘11 * 𝑘22 - 𝑘21 * 𝑘12 ) mod N là một phần tử có phần tử nghịch đảo trên 𝑍𝑁 (ký hiệu là det(𝐾)−1) thì khóa giải mã sẽ là: 𝑲−𝟏 = 𝒅𝒆𝒕(𝑲)−𝟏 * 𝒌𝟐𝟐 −𝒌𝟏𝟐 −𝒌𝟐𝟏 𝒌𝟏𝟏 Áp dụng vào trường hợp trên ta có det(K) = (15 - 6) mod 26 = 9. GCD(9, 26) = 1 nên áp dụng thuật toán Euclid mở rộng tìm được det(𝐾)−1 = 3. Vậy 𝐾−1 = 3 * 5 23 24 3 = 15 17 20 9

3 1 6 Mã Hóa Hill Giải Mã C Dp 3 15 P C 𝐾−1 3 15 7 4 15 20 17 9 He Tương
Trang 43

3.1.6. Mã hóa Hill Giải mã C = “DP” = (3 15), P = C*𝐾−1 = (3 15) * = (7 4) = 15 20 17 9 “HE” Tương tự giải mã xâu C=“LE” kết quả sẽ được bản rò P=“LP” Chú ý là trong ví dụ trên chúng ta sử dụng khóa K có kích thước nhỏ nên dễ dàng tìm được khóa để giải mã còn trong trường hợp tổng quát điều này là không dễ dàng.

Giải Thích Cách Tìm Khóa 𝑎 𝑐 𝑏 𝑑 Giả Sử K Được Tính Ta Có
Trang 44

Giải thích cách tìm khóa 𝑎 𝑐 𝑏 𝑑 Giả sử: k = được tính: ta có ma trận nghịch đảo −1 𝑎 𝑐 𝑏 𝑑 𝑘−1= 𝑎 𝑐 𝑏 𝑑 𝑑 𝑎𝑑−𝑏𝑐 −𝑐 𝑎𝑑−𝑏𝑐 −𝑏 𝑎𝑑−𝑏𝑐 𝑎 𝑎𝑑−𝑏𝑐 −1 =

Giải Thích Cách Tìm Khóa Một Chú Ý Là Để Phép Chia Luôn Thực Hiện
Trang 45

Giải thích cách tìm khóa Một chú ý là để phép chia luôn thực hiện được trên tập 𝑍26 thì nhất thiết định thức của k : det( k ) = (ad – bc) phải có phần tử nghịch đảo trên 𝑍26. Nghĩa là (ad - bc) phải là một trong các giá trị: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23 hoặc 25. Đây cũng là điều kiện để ma trận k tồn tại ma trận nghịch đảo.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số