Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào Lưu trữ lịch sử địa phương nghiên cứu trường hợp tỉnh Đồng Nai - 17

Phụ lục 9: Những hình ảnh về kho lưu trữ, lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật của Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Đồng Nai. Hình 1: Hình chụp kho lưu trữ tỉnh Đồng Nai Hình 2: Hình chụp kho lưu trữ tỉnh Đồng Nai Hình 3: Hình kho lưu ...

Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào Lưu trữ lịch sử địa phương nghiên cứu trường hợp tỉnh Đồng Nai - 16

Phụ lục 7: Danh mục hồ sơ tài liệu và đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai từ năm 1995-2008 HỘP HỒ SƠ NỘI DUNG THBQ NĂM NGÀY THÁNG SỐ TỜ 5 5 Tập lưu hồ sơ đề tài phòng chống ô ...

Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào Lưu trữ lịch sử địa phương nghiên cứu trường hợp tỉnh Đồng Nai - 15

Phụ lục 4: Danh mục hồ sơ Phông Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai từ năm 1976 - 2003 STT Tiêu đề Hồ sơ Hộp số Hồ sơ số THBQ I - Phòng Quản lý Quy Hoạch Xây dựng 1 - Chung tỉnh, các huyện 1 Bản đồ tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận ký ...

Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào Lưu trữ lịch sử địa phương nghiên cứu trường hợp tỉnh Đồng Nai - 14

Gốc tài liệu Mộc bản; www.archives.gov.vn. 9. Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn Thâm, Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1990, Hà Nội; 10. Nguyễn Hữu Danh, Thu thập, ...

Nghiên cứu xây dựng qui trình thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật vào Lưu trữ lịch sử địa phương nghiên cứu trường hợp tỉnh Đồng Nai - 8

Tài liệu giao nộp vào lưu trữ lịch sử tình Đồng Nai). (phụ lục 3) Thống kê thành phần tài liệu nộp về lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU THBQ 1. Tài liệu thổng hợp 1 . Vĩnh viễn 2. Tài liệu quy hoạch, kế ...