Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến quản lý, sử dụng đất và đời sống việc làm của người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - 25

HT3 14.76 8.762 .460 .882 HT4 14.17 8.905 .654 .879 HT5 14.39 8.551 .588 .871 Case Processing Summary N % Cases Valid 181 100.0 Excluded a 0 .0 Total 181 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .872 3 Item-Total ...

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến quản lý, sử dụng đất và đời sống việc làm của người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - 24

36 3 2 1 4 5 6 7 11 12 9 8 10 13 14 15 37 1 2 5 4 3 6 8 7 10 9 11 13 12 15 14 38 1 2 3 4 5 6 10 13 14 8 7 9 12 11 15 39 6 1 7 4 1 6 12 8 8 14 14 11 8 8 12 40 1 3 2 4 5 6 9 8 7 11 14 10 13 12 15 41 2 1 3 4 5 6 9 8 12 7 10 11 15 14 13 42 1 2 7 4 3 6 5 8 9 12 11 10 13 14 15 43 3 4 6 5 1 2 12 9 10 8 7 ...

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến quản lý, sử dụng đất và đời sống việc làm của người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - 23

Phụ lục 11. Mẫu phiếu 11 Số phiếu. PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Kính chào anh/chị, chúng tôi đang thực hiện đề tài Luận án tiến sỹ, ...

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến quản lý, sử dụng đất và đời sống việc làm của người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - 22

4 Giới tính của người trong độ tuổi lao động 5 Học vấn của người trong độ tuổi lao động 6 Khả năng chuyển đổi việc làm của người trong độ tuổi lao động 7 Mong muốn chuyển đổi nghề nghiệp của người dân 8 Diện tích đất ...

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến quản lý, sử dụng đất và đời sống việc làm của người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - 21

3 Khoảng cách đến trung tâm 4 Khoảng cách đến trường học 5 Khoảng cách đến chợ/siêu thị 6 Khoảng cách đến cơ sở y tế 7 Thu nhập hàng năm của người dân 8 Lãi suất tiền vay 9 Chính sách tài chính về đất đai 10 Khả năng tạo thu ...

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến quản lý, sử dụng đất và đời sống việc làm của người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - 20

Và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 8 Thống kê, kiểm kê đất đai. 9 Xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới đất. 10 Quản lý tài chính ...

Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến quản lý, sử dụng đất và đời sống việc làm của người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - 19

41. Phạm Thanh Thôi (2013 . Đời sống xã hội của thanh niên nhập cư lao động phổ thông tại các cơ sở sản xuất nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học. Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. 8(1 : 102-113. 42. Phạm Thị Nhâm & Phan ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí