Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2

Xem tất cả 191 trang, được chia thành 23 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 23

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 23

Để nâng cao hiệu quả giữa tổ chức hệ thống chứng từ kế toán gắn với nâng cao hiệu quả kiểm soát các khoản phải thu và phải trả trong Công ty thì theo em Công ty nên thực hiện các giải pháp sau: - Thứ nhất, Công ty nên xây dựng hệ ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 22

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 22

TK 421 K/c lãi kinh doanh 6.489.675.569 TK 8211 K/c 2.163.225.190 Bảng 2.8: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2012 Công ty CP XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 36 UNG VĂN KHIÊM, P25, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM MÃ SỐ THUẾ: 0300584155 Mẫu số: B 02 DN (Ban hành theo ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 21

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 21

2.4.5.1.4 - Công ty sử dụng phần mềm kế toán nên cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp thực hiện nghiệp vụ kết chuyển chi phí sản xuất của từng công trình để ghi nhận giá vốn hàng bán. - Tài khoản sử dụng: TK 632 – Giá vốn hàng ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 20

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 20

Bước 2: Tổng hợp các chi phí sản xuất đã phát sinh và kết chuyển các chi phí này vào TK 154 để tính giá thành sản phẩm đồng thời đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. Bước 3: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ. a) Chi phí ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 19

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 19

- Interim Payment: 80% giá trị khối lượng thực hiện trừ đi: 30% giá trị tạm ứng trước 10% giá trị giữ lại - Last payment: 95% giá trị quyết toán trừ đi các khoản đã tạm ứng trước đó. - Retention payment: 5% giá trị quyết toán sẽ ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 18

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 18

Dịch vụ bán ra. , việc sử dụng đúng hóa đơn chứng từ, trình tự luân chuyển khoa học hợp lý giúp cho việc cung cấp thông tin được đầy đủ kịp thời, chính xác. Phần mềm kế toán Sổ kế toán: - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết -Báo cáo ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 17

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 17

Đảng Ủy, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên đã kết hợp và hỗ trợ tốt trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.  Lực lượng lao động  Lực lượng lao động toàn công ty tính đến 31/12/2011 là 216 người, giảm 12% so với năm 2010 (năm ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 16

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 16

- Phương pháp hạch toán: + Hàng quý, kế toán xác định số thuế TNDN phát sinh trong kỳ và ghi nhận chi phí thuế TNDN: Nợ TK 821 Có TK 3334 + Trường hợp phát hiện sai sót dẫn giảm thuế TNDN phải nộp: Nợ TK 3334 Có TK 821 + Trường hợp phát ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 15

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 15

K/C cuối kỳ Thu bằng tiền, hiện vật Phải thu khác TK 121,221,222 Thu lãi đầu tư TK 129,229 Hoàn nhập dự phòng TK 413 Xử lý chênh lệch tỷ giá TK 911 TK 515 TK 111,112,153,138 1.4 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 1.4.1 Khái niệm Thu nhập khác là những khoản ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 14

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 14

- Khoản tiền thưởng: các khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu thực hiện hợp đồng đạt hay vượt mức yêu cầu và thỏa mãn: chắc chắn đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể trên hợp đồng và được xác định một cách đáng ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 13

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 13

Ngoài một số kiến ghi trên, em xin nêu thêm mốt số kiến nghị khác việc tổ chức công tác kế toán tại công ty: - Hiện tại, thủ quỹ trực thuộc phòng kế toán thì không hợp lý. Thủ quỹ công ty là người quản lý quỹ tiền mặt tại ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 12

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 12

Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2012 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Chương 3: Ế TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ắ 2 3.1 3.1.1  Năm 2012 hoạt động kinh doanh chủ chốt của Công ty vẫn là ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 11

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 11

VD: Ngày 30/10/2012 Công ty thanh toán chi phí xăng dầu, cước cầu đường 56S-6287 phục vụ công tác từ 22/10 đến 29/10/12 – Phạm Văn Y. Kế toán nhập liệu ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 6422: 3.118.079 Nợ TK 1331: 315.546 Có 331: ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 10

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 10

Nhân và kiểm tra sau đó chuyển cho phòng kế hoạch thi công kiểm tra , xem xét. Sau đó chuyển trở lại phòng kế toán cho kế toán trưởng duyệt để làm căn cứ lập phiếu chi. - Lương sản phẩm theo hợp đồng khoán: Hàng tuần ban chỉ huy công ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 9

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 9

SỔ CÁI Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính Số hiệu: 515 ĐVT: VNĐ Chứng từ Nội dung TK ĐƯ Số phát sinh Ngày Số hiệu Nợ Có Số dư đầu kỳ 31/10/2012 31/10GBC Lãi tiền gửi không kỳ hạn T12/12 ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 8

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 8

Hoá đơn bán hàng mà đơn vị dùng là hoá đơn giá trị gia tăng theo mẫu 01 – GTGT - 3LL do Bộ Tài Chính ban hành. Khi có biên bản nghiệm thu khối lượng do phòng Khối lượng lập và Thư đề nghị thanh toán công việc thực hiện (gọi chung là ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 7

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 7

- Cuối kỳ, lập bảng kê hóa đơn mua và bảng kê hóa đơn bán ra để làm tờ khai thuế GTGT theo mẫu của Chi Cục Thuế. - Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp. - Lập tờ khai báo thuế.  Kế toán TSCĐ: - Ghi nhận các nghiệp vụ ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 6

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 6

Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty đã nỗ lực không ngừng để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung. Sự phát triển và đóng góp của Công ty đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam công nhận qua những giải ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 5

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 5

- Phương pháp hạch toán: + Hàng quý, kế toán xác định số thuế TNDN phát sinh trong kỳ và ghi nhận chi phí thuế TNDN: Nợ TK 821 Có TK 3334 + Trường hợp phát hiện sai sót dẫn giảm thuế TNDN phải nộp: Nợ TK 3334 Có TK 821 + Trường hợp phát ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 4

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 4

TK 711 – Thu nhập khác - Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp; - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 3

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 3

Sơ đồ 1.1 : Kế toán doanh thu thanh toán theo tiến độ kế hoạch HĐXD TK 511 TK 337 TK 131 TK 111,112 Chứng từ DT Phải thu khách hàng theo tiến độ kế hoạch do nhà thầu tự xác định TK 3 3311 Nhận tiền do khách hàng trả hoặc ứng trước Căn cứ ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 2

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 2

BHTH DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG Bảng: Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty qua các năm 2011– 2012. Bảng 2.1: Sổ cái TK 5112. Bảng 2.2: Sổ cái TK 515. Bảng 2.3: Sổ cái TK 621. Bảng 2.4: Sổ cái TK 622. Bảng 2.5: Sổ cái ...

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 1

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2 h : Chuyên nh: – Gi n: TS. Sinh ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí