Giáo dục đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Xem tất cả 206 trang, được chia thành 25 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 25

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 25

Giáo dục đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực ch ất lượng cao ở Việt Nam hiện nay Phụ lục 8 SVĐH STT Câu h ỏi và ph ương án trả lời T ổng số ng ười được hỏi (150) Trong đó Ghi chú SVĐHHuế (100) SVĐHANND (50) Số người trả ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 24

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 24

NLCLC nước ta hiện nay? Tr. độ CM H.chế so với bậc học 116 60,10 44 83,01 10 20 62 66,66 Số lượng chưa đủ so với yêu cầu 79 40,93 22 41,50 5 10 52 57,77 Cơ cấu lĩnh vực, ngành bất cập 63 32,64 14 26,41 6 12 43 47,77 Trình độ tin học, ngoại ngữ ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 23

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 23

Giáo dục đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay Phụ lục 3 GVĐH STT Câu hỏi và ph ương án trả lời Tổng số ng ười được hỏi (158) GVĐHKHXHNVHN (50) GV ĐH Mật Mã (32) GVĐHGTVTHN (48) GVĐHANND (28) ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 22

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 22

Giáo dục đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực ch ất l ượng cao ở Việt Nam hiện nay Phụ lục 1 GVĐH STT Câu hỏi và phương án trả lời Tổng số người được hỏi (196) Trong đó Ghi chú ĐHKHXHNVTPHCM (52) ĐHNHTPHCM (51) ĐHTSản Nha ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 21

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 21

158 76. Nguy ễn Đắc Hưng (2007), Phát tri ển nhân tài chấn hưng đất nước, Nxb Chính tr ị quốc gia, Hà Nội. 77. Nguyễn Đắc Hưng (2005), Trí thức Việt Nam trước yêu cầu phát triển đất nước , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 78. Nguyễn ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 20

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 20

150 th ức, tư duy về giáo dục - đào t ạo đối với phát triển nguồn nhân lực chất lư ợng cao. Các mâu thuẫn cần được nhận thức thấu đáo và giải quyết tốt trong quá trình phát triển giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất l ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 19

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 19

142 và nâng cao ch ất lượng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) ch ỉ rõ : "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 18

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 18

134 nhân l ực chất lượng cao và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào t ạo, tạo cơ s ở nâng cao nhận thức toàn xã hội đối với vấn đề. Phải nhận thức sâu sắc quan điểm phát triển giáo dục - đào tạo là "quốc sách hàng ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 17

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 17

126 tiêu quan tr ọng của quá trình dạy học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nh ằm trang bị những kiến thức nền tảng, kỹ năng cơ bản t ạo cho họ khả năng, thói quen và niềm say mê, cũng nh ư phương pháp để học tập suốt ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 16

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 16

118 sinh ho ạt học thuật, trong giảng dạy. Việc hình thành đội ngũ giảng viên c ốt cán của các trường đại học ở tất cả các môn học phải trở thành giải pháp có tính chiến lược hiện nay. Tiếp tục thực hiện tốt bồi dưỡng cán ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 15

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 15

110 c ầu phát triển kinh tế - xã h ội. Nội dung đào tạo phải phản ánh tư duy mới về giáo d ục - đào t ạo phù hợp với tình hình thực tế, phải được thực hiện một cách khoa học và kiên quyết, với lộ trình hợp lý. Theo đó, trên ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 14

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 14

102 thu ần chỉ là sử dụng. Gi ải quyết mâu thuẫn này phải đổi mới căn b ản, toàn di ện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, phù hợp, hiệu quả. 3.2.5. Mâu thuẫn gi ữa yêu cầu cao về nguồn nhân lực chất l ượng cao c ủa các ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 13

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 13

94 tham gia các ho ạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên c ủa nhi ều trư ờng đ ại học rất hạn chế; số sinh viên “biết” nghiên cứu khoa học thực sự còn quá ít ỏi, chỉ chiếm khoảng 10 - 20%. Xu hướng nghiên cứu khoa học của ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 12

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 12

86 trư ờng đại học chỉ chứa được khoảng 1/5 số sinh viên chính quy, số còn lại ph ải tự thuê nhà ở theo từng nhóm là phổ biến, vì vậy sinh viên phải đối mặt với nhiều quan hệ phức tạp, nếu không làm chủ được bản thân thì ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 11

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 11

78 N ội. Truyền thống hiếu học này là một động lực tinh thần to lớn thúc đẩy giáo dục - đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Người Việt Nam không những hiếu học mà còn có những tố chất và phẩm chất tốt đẹp. ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 10

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 10

70 d ạy với thời lượng và dung lượng khá phù hợp, chiếm tỷ lệ thỏa đáng. Nh ững giá tr ị văn hóa, tinh thần tốt đẹp c ủa dân tộc, phẩm chất nhân cách, chuẩn mực đạo đức, lối sống., thông qua nội dung, chương trình giáo dục - ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 9

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 9

62 Giáo d ục - đào t ạo có vai trò quan trọng đặc biệt trong phát triển nguồn nhân l ực chất lượng cao ở Việt Nam. Giáo dục - đào t ạo phát tri ển nguồn nhân l ực chất lượng cao nước ta hiện nay chịu sự tác động của nhiều nhân ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 8

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 8

54 l ực chất lượng cao phải có nội dung, chương trình giáo dục - đào t ạo phù hợp v ới tất cả các cấp học. Điều đó chỉ có thể có được khi có một hệ cơ chế, chính sách đúng đắn, phù hợp. Nhận rõ tầm quan trọng của vấn đ ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 7

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 7

46 thành và b ồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực, chuyên môn ngh ề nghi ệp của đối tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. Chủ thể trực tiếp của giáo dục - đào tạo là hệ thống giáo dục quốc dân và đội ngũ nhà ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 6

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 6

38 th ể của Đảng thể hiện ở chỗ, Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ qu ốc và quá trình xây dựng, phát tri ển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đ ảng định h ướng, yêu cầu nội dung và những vấn đề cơ bản phát ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 5

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 5

30 ho ạt động và chuyên môn của mình, mà còn có đầy đủ đạo đức của ng ư ời cách m ạng, tuyệt đối tru ng thành v ới Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thật sự “vừa hồng, vừa chuyên” nh ư Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ giáo. Đó là ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 4

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 4

22 gia, là đ ộng lực phát triển kinh tế - xã h ội; khẳng định vai trò to lớn của giáo d ục - đào t ạo và sự cần thi ết phải đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào t ạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 3

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 3

14 Nguy ễn Văn Sơn (2002), Sách Trí th ức giáo dục đại học Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại h óa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản về trí thức giáo dục đại ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 2

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 2

6 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C ỨU LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học ...

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 1

Giáo dục-đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - 1

H ỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QU ỐC GIA HỒ CHÍ MINH LƯƠNG CÔNG LÝ Chuyên ngành : CNDVBC & CNDVLS Mã số : 62 22 80 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS VŨ HỒNG SƠN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí