Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ chi nhánh Cần Thơ

Xem tất cả 169 trang, được chia thành 20 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 20

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 20

C0202/04 03/04/2012 Thanh toán tiền mua khung hình 1111 12.600.000  C0212/04 09/04/2012 Thanh tiền chi phí Đại Hội Cổ Đông thờng Niên 2012 1111 33.164.318  C0225/04 12/04/2012 Thanh toán tiền BH xe 65N 2086 1111 17.398.637  C0244/04 20/04/2012 Thanh toán tiền phát ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 19

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 19

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA) G12-2 Tên khách hàng: CÔNG TY CP ABC Tên Ngày Ngày khóa sổ: 31/12/2012 Người thực hiện Minh 22/03/2013 Nội dung: Kiểm toán khoản mục chi phí Người soát xét 1 Người soát xét 2 BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 18

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 18

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA) G11 Tên khách hàng: CÔNG TY CP ABC Tên Ngày Ngày khóa sổ: 31/12/2012 Người thực hiện Minh 22/03/2013 Nội dung: Kiểm toán khoản mục chi phí Người soát xét 1 Người soát xét 2 Thử nghiệm chi tiết 5: Kiểm tra phương ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 17

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 17

Sum of No Doi ung Thang 111 112 142 153 214 242 7 328.594.707 111.068.030 21.480.000 38.025.000 12.384.387 1.070.001 8 284.665.238 331.580.126 21.480.000 0 12.384.387 1.070.001 9 308.758.547 13.940.819 21.480.000 6.750.000 12.384.387 1.070.001 10 243.320.184 9.636.506 26.465.360 0 12.384.387 ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 16

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 16

Kết luận: Số liệu các khoản chi phí khớp đúng với sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh BCTC năm 2012. Số liệu năm trước chuyển sổ qua năm 2012 khớp đúng với BCTC đã kiểm toán năm 2011. ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 15

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 15

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (AA) G4 Tên khách hàng: CÔNG TY CP ABC Tên Ngày Ngày khóa sổ: 31/12/2012 Người thực hiện Minh 22/03/2013 Nội dung: Kiểm toán khoản mục chi phí Người soát xét 1 Người soát xét 2 Thủ tục: So sánh biến động chi phí năm ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 14

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 14

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. KẾT LUẬN Ngành kiểm toán ngày càng hoạt động mạnh mẽ hòa vào xu thế phát triển chung của kinh tế. Và hoạt động kiểm toán đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế, ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 13

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 13

5.1.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán AA thực hiện song song các thủ tục kiểm soát chung với các thử nghiệm cơ bản, linh hoạt trong việc áp dụng và chủ động điều chỉnh cỡ mẫu cho phù hợp. Mục tiêu không bỏ qua những sai sót mà ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 12

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 12

Nhận xét: Thử nghiệm tính toán lại giá xuất của đơn vị rất hiệu quả trong việc phát hiện gian lận sai sót trong cách tính giá xuất của đơn vị. Tính đơn giá theo năm giúp cho KTV tiết kiệm thời gian để thực hiện các thử nghiệm ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 11

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 11

Thủ tục (3): So sánh giá vốn hàng bán năm nay so với năm trước kết hợp với doanh thu, tỷ lệ lãi gộp. Mục tiêu: Đánh giá mức hợp lý của khoản mục này qua phân tích biến động kết hợp với tỷ lệ lãi gộp. Những biến động bất ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 10

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 10

Lệch của các khoản chi phí một cách hợp lý. Từ đó định hướng cho KTV nên áp dụng thử nghiệm chi tiết thích hợp cũng như mức độ áp dụng các thử nghiệm để mang lại hiệu quả cao nhất. Thủ tục (1): So sánh biến động chi phí năm ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 9

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 9

S T T Câu hỏi Phần trả lời Ghi chú Không Có Không áp dụng Yếu kém Quan trọng Thứ Yếu 23 Có kiểm tra, đối chiếu sổ chi tiết, sổ cái khoản mục chi phí trước khi lập Báo cáo hoạt động kinh doanh không?  24 Có sự kiểm tra độc lập ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 8

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 8

+ Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 7

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 7

- Cập nhật các điều chỉnh kiểm toán sau khi thống nhất với khách hàng, đối chiếu với BCTC sau điều chỉnh. - Kiểm tra tính toán số học - Kiểm tra chi tiết các chứng từ - Gửi thư xác nhận - Kiểm kê, quan sát tài sản - Kiểm tra tính ghi ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 6

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 6

Là do Công ty luôn giữ chân được khách hàng cũ, bên cạnh đó Công ty tiến hành khai thác thêm khách hàng mới nên số lượng khách hàng yêu cầu kiểm toán của Công ty thường tăng lên sau mỗi năm, chứng tỏ uy tín và chất lượng kiểm toán ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 5

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 5

Được doanh nghiệp ghi nhận là chi phí thuộc niên độ sau mà không tiến hành trích trước chi phí trong niên độ này. Sai sót hoặc gian lận trong phương pháp tính giá hàng tồn kho dẫn đến sai lệch giá vốn hàng bán. Có thể do sai sót của ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 4

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 4

Tài khoản 635-“Chi phí tài chính” Các chi phí của hoạt động tài chính. Các khoản lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn. Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh thực tế. Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ. Dự ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 3

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 3

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái quát kiểm toán 2.1.1.1. Khái niệm kiểm toán Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 2

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 2

5.1. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ 84 5.1.1. Về ưu điểm 84 5.1.2. Về nhược điểm 86 5.2. SO SÁNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 88 5.2.1. Giống nhau 88 ...

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 1

Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ - CHI NHÁNH CẦN THƠ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TH.S LÊ ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí