Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần Cao Ngạc

Xem tất cả 64 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 8

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 8

Ý KI Ế N C Ủ A NG ƯỜ I H ƯỚ NG D Ẫ N Nh ậ n xét: Đ ố i v ớ i khóa lu ậ n t ố t nghi ệ p: K ý t ê n Đ ồ ng ý th ô ng qua b á o c á o  Kh ô ng đ ồ ng ý th ô ng qua b á o c á o  Đ ắ k L ắ k, ng à y… th á ng 05 n ă m 2015 NG ƯỜ I H ƯỚ ...

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 7

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 7

L ụ y đ ế n m ì nh v à c ó l ợ i cho m ì nh nh ấ t. Ch ẳ ng h ạ n ở h ồ i 27, khi nghe đ ượ c c â u chuy ệ n gi ữ a H ồ ng Ng ọ c v à Tr ụ y Nhi, s ợ b ị ph á t hi ệ n, B ả o Thoa ngh ĩ ra k ế “ve s ầ u l ộ t x á c” nh ư ng tr ướ c sau v ...

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 6

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 6

V ớ i m ọ i ng ườ i, đ ặ c bi ệ t l à ng ườ i ph ụ n ữ d ướ i ch ế đ ộ phong ki ế n t à n b ạ o. B ả o Ng ọ c chia s ẻ g á nh n ặ ng tinh th ầ n, n â ng niu, chi ề u chu ộ ng nh ữ ng ng ườ i ph ụ n ữ xung quanh anh. Nh ư ng kh ô ng ph ả ...

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 5

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 5

L ươ ng m ớ i l ạ i ch ư a c ó ch ỗ đ ứ ng trong l ò ng x ã h ộ i. L ự c l ượ ng m ớ i mang t ư t ưở ng ti ế n b ộ , h ọ kh ô ng ch ấ p nh ậ n ph ụ c t ù ng theo ti ê u chu ẩ n đ ạ o đ ứ c phong ki ế n. Cu ố i c ù ng th ì nh ữ ng t ư t ...

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 4

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 4

Ch à ng B ả o Ng ọ c si t ì nh t ưở ng th ậ t n ê n tr ở n ê n ng â y d ạ i, ho ả ng h ố t, t ì nh c ả nh c ủ a B ả o Ng ọ c l ú c đó th ậ t th ê th ả m, đá ng th ươ ng: “hai m ắ t l ạ i tr ợ n l ê n, b ọ t m é p s ù i ra, đ ư a g ố i th ...

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 3

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 3

Ra nh ữ ng tri ế t l í nh â n sinh. Trong “H ồ ng l â u m ộ ng”, nh ữ ng b à i th ơ t ừ c ò n c ó t á c d ụ ng nh ấ t đ ị nh trong vi ệ c s á ng t ạ o h ì nh t ượ ng nh â n v ậ t. 4.1.2.2. Đ ặ c đi ể m c ủ a ti ể u thuy ế t đ ờ i Minh C á c ...

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 2

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 2

“Th ơ v ă n c ổ Trung Hoa m ả nh đ ấ t quen m à l ạ ” (1999) c ủ a Nguy ễ n Kh ắ c Phi ch ú tr ọ ng t ì m hi ể u b ú t ph á p “song qu ả n t ề h ạ ”, m ộ t b ú t ph á p ti ê u bi ể u g ó p ph ầ n l à m r õ t í nh c á ch nh â n v ậ t. T á c ...

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 1

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 1

Đ ắ k l ắ k, 5 /2015 TR ƯỜ NG Đ Ạ I H Ọ C TÂY NGUYÊN KHOA S Ư PH Ạ M KHÓA LU Ậ N T Ố T NGHI Ệ P BI K Ị CH CON NG ƯỜ I CÁ NHÂN TRONG TI Ể U THUY Ế T “H Ồ NG LÂU M Ộ NG” C Ủ A TÀO TUY Ế TC Ầ N – CAO NG Ạ C Sinh viên : Nguy ễ n Th ị Hà ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí