Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - Aloun Bounmixay - 22

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


26. http://.www.goole.com/ (11.10.2010), Bài phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 113 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đến thăm Học viện CT -HCQG Hồ Chí Minh

27. http://.www.goole.com/ (28 - 4 - 2010), Đại đoàn kết toàn dân. Nguồn sức mạnh vô địch bảo đảm thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

28. Đỗ Huy (1989), Sự chuyển đổi hệ giá trị trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Triết học, (3).

29. Đỗ Huy (1992), Giao tiếp văn hóa và hệ giải pháp hình thành những mới ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

30. Đỗ Huy (1995), Sự thay đổi các chuẩn giá văn hóa khi kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, Tạp chí Triết học, (1).

31. Nguyễn Văn Huyên (2004), "Về phẩm chất và năng lực của người đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới" Tạp chí Lý luận chính trị, (4).

32. Nguyễn Văn Huyên (2005), "Tiếp cận triết học về văn hóa chính trị và xây dựng

văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay", Thông tin Chính trị học, (1).

33. Nguyễn Văn Huyên (2006), "Văn hóa chính trị - một số quan niệm, một số vấn đề", Thông tin Chính trhọc, (2).

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 176 trang: Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - Aloun Bounmixay

34. Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (20 07), Chính trị học - những vấn đề lý luận và thực tiễn , Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

35. Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (2009), Bước đầu tìm hiểu những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - Aloun Bounmixay - 22

36. Trần Đình Huỳnh (1998), "Văn hóa chính trị - một cách nhìn trong thời kỳ đổi mới", Tạp chí Xây dựng Đảng, (10,11).

37. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (1999), Chính trị

học đại cương, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.


38. Nguyễn Văn Khoan (2008), Việt - Lào hai nưc chúng ta, Nxb Chính trquốc gia, Hà N ội.

39. Lê Tấn Lập (1998), Văn hóa chính trị Việt Nam và vai trò của nó đối với

ở nước ta hiện nay , Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

40. V.I.Lênin (1975), Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

41. V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

42. V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

43. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 41, Nxb tiến bộ, Mátxcơva.

44. Lịch sử Lào (1998), Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

45. C.Mác và Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

46. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 16, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

47. Hồ Chí Minh (1993), Biên niên tiểu sử, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

48. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

49. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 3, in lần thứ 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

50. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

51. Hồ Chí Minh (1997), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

52. Trình Mưu, Vũ Quang Vinh (2005), Quan hệ quốc tế những năm đầu Thế kỷ XXI, Nxb Lý luận chính trị.

53. Hoài Nguyên (1997), Lào - đất nước con người, Nxb Thuận hoá.

54. Hoài Nguyên (2008), Lào đất nước - con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

55. Đức Ninh (1997), Ngôi chùa phật giáo trong sự bảo tồn và phát triển văn hóa Lào, Viện nghiên cứu Đông Nam Á xuất bản, Hà Nội.


56. Lương Ninh (chủ biên) (1996), Đất nước Lào, lịch sử và văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

57. Nguyễn Hồng Phong (1998), Văn hóa chính trị Việt Nam - truyền thống và

hiện đại, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

58. Lê Văn Quán (2007), Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội.

59. Lê Minh Quân (2009), Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ănggen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

60. Lê Minh Quân (2010), Hoà bình - hợp tác và phát triển - xu thế lớn trên thế giới hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

61. Phạm Ngọc Quang (1995), Văn hóa chính trị và việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

62. Lưu Văn Quảng (2009), "Khái niệm và cách phân loại văn hóa chính trị",

Thông tin Chính trị học, (1).

63. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (2000), Văn hóa chính trị với việc nâng cao chất lượng cán bộ của Thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn đổi mới hiện nay, Luận văn thạc sĩ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

64. Tìm hiểu lịch sử - văn hóa nước Lào (1981), tập II, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

65. Tìm hiểu lịch sử - văn hóa nước Lào (1984), tập III, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

66. Hoàng Trinh (1996), Vấn đề văn hóa và phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

67. Hà Xuân Trường (1994), Văn hóa, khái niệm và thực tiễn, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.

68. Lâm Quốc Tuấn (2001), "Văn hóa chính trị và sự phát triển con người",

Tạp chí Lý luận chính trị, (4).


69. Lâm Quốc Tuấn (2006), Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội.

70. Phạm Hồng Tung (2010), Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

71. Văn hóa xã hội chủ nghĩa (1994), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

72. Văn hóa xã hội chủ nghĩa (1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

73. Viện Khoa học chính trị, Học viện CTQG HCM, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị (1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

74. Hoàng Vinh (1996), Một số vấn đề lý luận văn hóa thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

75. Nguyễn Văn Vĩnh (2003), "Vai trò của văn hóa chính trị trong việc hình thành phẩm chất và năng lực của người cán bộ lãnh đạo chính trị", Thông tin Chính trị học, (4).

76. Trần Quốc Vương (chủ viên) (1996), Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

B. Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh


77. Almond G.A. (1956), Comparative Political Systems, Journal of Politics, 1956, NO. 4.

78. Almond G.A. (1963), The Study of Political Culture/ G.A. Almond// Political Culture in Germany, ed by D. Berg - Schlosser, R Rytlewski - L.The Macmillan Press Ltd.

79. Almond G.A. (1963) The Civic Culture: Political Attitrudes and Democracy in Five Nations/ G.A.Almond, S.Verba. - Princeton: Priceton University Press.

80. Dalton R.J. (1988), Citizen Politics in Western Democracies/ R.J. Dalton. - Chatam, New Jersey.


81. Dennis Kavanagh (1972), Political Culture, London Basinstocke, Macmillan, 1972.

82. Encyclopaedia of the social sciences, volumes XIII-XIV, (1957), the Macmillan Company - New York.

83. Lucian Pye & Sidney Verba (1965), Political Culture and Political development, Princeton University Press.

C. Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Lào (dịch sang tiếng Việt)


84. Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào Nghị quyết 7, khoá VIII (2008), Vấn đề Giáo dục, Y tế, Thông tin - Văn hóa và Lao động thương vinh xã hội, Viêng Chăn. https://tailieuthamkhao.com

85.Băng Lit Khăm Liêng ChănThiLat (2004), Văn hoá chính trị của đội ngũ đảng viên tỉnh Xa Van Na Khet (CHDCND Lào) hiện nay, Luận văn thạc sĩ, Học viện CTQG HCM.

86. Bua Ban VoLaKhun (1998), Tính dân tộc của văn hóa Lào, Nxb Quốc gia Lào.

87. Bun My ThệpSiMương, tác phẩm tập I, (2006), Sự hình thành của các dân tộc Lào, Nxb Quốc gia Lào.

88. Bun My ThệpSiMương, tác phẩm tập II, (2009), Sự hình thành của các dân tộc Lào, Nxb Quốc gia Lào.

89. Cay Xỏn PhômViHản (1979), Một số bài kinh nghiệm chính và một số vấn đề phương hướng của cuộc cách mạng Lào, Nxb Quốc gia Lào, Viêng Chăn.

90. Cay Xỏn PhômViHản (1980), Hai mươi năm lăm chiến đấu và thắng lợi của Đảng NDCM Lào, Nxb Quốc gia Lào, Viêng Chăn.

91. Cay Xỏn PhômViHản (1985), Tuyển tập, tập 1, Viêng Chăn.

92. Cay Xỏn PhômViHản (1987), Tuyển tập, tập 2, Viêng Chăn.


93. Cay Xỏn PhômViHản (1997), Tuyển tập, tập 3, Viêng Chăn.

94. Cay Xỏn PhômViHản (2005), Tuyển tập, tập 4, Viêng Chăn.

95. Đảng NDCM Lào (1982), Văn kiện Đại hội lần thứ III, Viêng Chăn.

96. Đảng NDCM Lào (1986), Văn kiện Đại hội lần thứ IV, Viêng Chăn.

97. Đảng NDCM Lào (1991), Văn kiện Đại hội lần thứ V, Viêng Chăn.

98. Đảng NDCM Lào (1996), Văn kiện Đại hội lần thứ VI, Viêng Chăn.

99. Đảng NDCM Lào (2001), Văn kiện Đại hội lần thứ VII, Viêng Chăn.

100. Đảng NDCM Lào (2006), Văn kiện Đại hội lần thứ VIII, Viêng Chăn.

101. Đảng NDCM Lào (2011), Văn kiện Đại hội lần thứ IX, Viêng Chăn.

102. "Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc là trách nghiệm của mọi người Lào" (10-2004), Tạp chí Văn hóa Lào, (1).

103. K.O. La Bun (2008), Về vấn đề chính trị, tư tưởng và văn hóa, Bộ Thông tin - Văn hóa Lào, Viêng Chăn.

104. Khăm Tay SỉPhănĐon (2001), Bài phát biểu tại Đại hội lần thứ VII, Mặt trận Lào xây dựng Tổ quốc, Viêng Chăn.

105. Khăm Mặn ChănThạLăngSỷ (2002), Văn hóa chính trị ở CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tài liệu văn hoá và phát triển (2008), Bộ Văn hóa

- Thông tin Lào.

106. Năm bài học của Đảng NDCM Lào, đối với việc lãnh đạo sự nghiệp đổi mới (2000), Nxb Ban Tuyên giáo Trung ương, Viêng Chăn.

107. Tổng kết 30 năm kỷ niệm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2005), Viêng Chăn.

108. Tổng kết 50 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng NDCM Lào (2005), Viêng Chăn.

109. Tổng kết chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân

Cách mạng Lào (1945 - 1975) (2004), Nxb Ban Tuyên giáo Trung ương, Viêng Chăn.


110. Tuyên bố của Đại hội đại biển nhân dân toàn quốc Lào (2-12-1975), Viêng Chăn.

111. Nghị định số 174 của Thủ tướng đối với di sản văn hóa, lịch sử và tự nhiên (13/11/1993), Viêng Chăn.

112. Lịch sử Lào, biên tập Sy Sụ Phăn Bxăng Xơ Khơ La Bót, năm 1934.

113. Lịch sử Lào, đất nước và con người Lào, biên tập Đuông Xay Đuông Pha sỷ, năm 1995.

114. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt, Việt - Lào (1930-2007), (2011), Nxb Sự thật, Hà Nội.

115. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào -Việt, Việt - Lào (1930-1945), Tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội.

116. Bộ Văn hóa - Thông tin Lào (2008), Tài liệu văn hóa và phát triển,

Viêng Chăn.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí