Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi rút cúm A/H5N1 Clade 7 phân lập ở Việt Nam - 19

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

CÁC CÔNG TR NH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN


1. Nguyễn Tùng, Đỗ Thị Hoa, Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Cảm, Nguyễn Bá Hiên (2011), “Xác định một số đặc tính sinh học của virus cúm gia cầm độc lực cao H N1 nhánh phân lập Việt Nam”, T p chí Khoa học Kỹ thuật Th y số 2-2011. Tr5-11.

2. Nguyễn Tùng, Nguyễn Hoàng Đăng, Ngô Thị Thu Hương, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Văn Cảm, Nguyễn Bá Hiên (2011), “Độc lực của virus cúm gia cầm độc lực cao H N1 nhánh trên gia cầm”, T p chí Khoa học Kỹ thuật Th y số 3-2011. Tr5-10.

3. Tung Nguyen, Pierre Rivailler, C. Todd Davis, Do Thi Hoa, Amanda Balish , Nguyen Hoang Dang, Joyce Jones, Dam Thi Vui, Natosha Simpson, Ngo Thu Huong, Bo Shu, Rosette Loughlin, Karen Ferdinand, Stephen E. Lindstrom, Ian A. York, Alexander Klimov, Ruben O. Donis (2012), “Evolution of highly pathogenic avian influenza (H5N1) virus populations in Vietnam between 200 and 2010”, Virology 432 (2012) 405–416.

4. Tung Nguyen, CT Davis, A Balish , P Rivailler, R Loughlin, B Shu, J Jones, I Perry, BK Kapella, J Kile A Klimov, RO. Donis (2010). Molecular epidemiology of highly pathogenic avian influenza H5N1 viruses in Vietnamese poultry, 2008-2009. Poster presentation. Option VII meeting in Hongkong, 2010.

PHỤ LỤC

1) T ình tự gen HA củ c c i c A/H5N1HA clade 7

10 20 30 40 50 60 70

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 ATGGAGAAAATAGTGCTTCTTCTTGCAATGATCGGTCTTGTTAAAAGTGATCAGATTTGCATTGGTTACC A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 .............................A.............G..........................

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 162 trang: Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi rút cúm A/H5N1 Clade 7 phân lập ở Việt Nam

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 .............................A...A.C..................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 .............................A...A.C..................................

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi rút cúm A/H5N1 Clade 7 phân lập ở Việt Nam - 19

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 .............................A..............................G.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ .............................A........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ........................A....A..............C...............G.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ .............................A........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ .............................A...............G..............G.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ .............................A...............G..............G.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ .............................A........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ .............................A........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ .............................A........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ .............................A........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ .............................A........................................


80 90 100 110 120 130 140

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 ATGCAAACAACTCGACAGAGCAGGTTGACACAATAATGGAAAAGAACGTTACTGTTACACATGCTCAAGA A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ...............................................A......................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ......................................................................


150 160 170 180 190 200 210

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 CATACTGGAGAAGACACACAACGGGAAGCTCTGCAACCTAGATGGGGTGAAGCCTCTAATTTTGAAAGAC A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 .............................................A...............C.A......

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 .............................................A...............C.A......

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 .............................................A...............C.A......

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ........................................A....A.......................T

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ .............................................A...............C.A......

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ........................................A....A.......................T

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ .............................................A...............C.A......

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ........................................A....A.......................T

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ........................................A....A.......................T

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ .....................................T..A....A.......................T

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ .............................................A...............C.A......

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ...........G.................................A...............C.A......

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ .............................................A...............C.A......

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ .............................................A...............C.A......


220 230 240 250 260 270 280

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 TGTAGTGTAGCTGGATGGCTCCTCGGGAACCCAATGTGTGACGAATTTCTCAATGTGTCAGAATGGTCTT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ..........................A...........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ..........................A...........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ..........................A...........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ..........................A...........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ..........................A...........................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ......................................................................


290 300 310 320 330 340 350

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 ACATAGTGGAGAAGGCCAGTCCAGCCAATGGCCTCTGTTACCCAGGGGATTTCAATGACTATGAAGAACT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ..........................................................T...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ...............................................A..........T...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ..........................................................T...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ..........................................................T...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ......................................................................


360 370 380 390 400 410 420

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 GAAACACCTATTGAGCAGAATAAACCATCTTAAGAAAATTAAGATCATCCCCAAAAGTTATTGGTCCAAT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ............A.A........CA.............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ............A.A........CA.............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ............A.A........CA.............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ............................T..G......................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ............A.A........CA.............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ............................T..G......................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ............A.A........CA.............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ............................T..G......................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ............................T..G......................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ............A.A........CA.............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ............A.A........CA.............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ............A.A........CA.............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ............A.A........CA.............................................


430 440 450 460 470 480 490

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 CATGAAGCCTCATCAGGGGTGAGCGCAGCATGTTCCTATCTGGGAGAGCCCTCCTTTTTCAGAAATGTGG A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ............................................G.........................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 .......................................A....G.........................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ............................................G.........................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ......A......T..........T..................AGA.T.....T..............A.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ .......................................A....G.........................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ......A......T..........T..................AGA.T.....T..............A.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ............................................G.........................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ......A......T..........T..................AGA.T.....T..............A.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ......A......T..........T..................AGA.T.....T..............A.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ............................................G........T................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ............................................G.........................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ............................................G.........................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ............................................G.........................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ............................................G.........................


500 510 520 530 540 550 560

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 TATGGCTTATCAAAAAGAATAATACATACCCACCAATAAAGGTGAACTACACCAATACCAACCAAGAAGA A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 .............................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 .............................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 .............................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 .........C.........C....................................G........A....

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ .............................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ .........C..............................................G........A....

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ .............................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ .........C..............................................G........A....

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ .........C..............................................G........A....

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ .........C...................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ .............................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ .............................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ .............................................................T........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ .............................................................T........


570 580 590 600 610 620 630

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 TCTTTTGGTACTGTGGGGGATTCACCATCCCAATGATGAGAAAGAGCAGATAAGGATCTATCAAAACCCA A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ..................................A.....GC..........CA..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ..................................A.....GC..........CA..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ..................................A.....GC..........CA..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ..................A...............A.....GC........A..T..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ..................................A.....GC..........CA..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ..................A...............A.....GC...........T..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ..................................A.....GC..........CA..............T. https://tailieuthamkhao.com

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ..................A...............A.....GC...........T..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ..................A...............A.....GC...........T..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ..................................A.....GC..........CA..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ..................................A.....GC..........CA..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ..................................A.....GC..........CA..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ..................................A.....GC..........CA..............T.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ..................................A.....GC..........CA..............T.


640 650 660 670 680 690 700

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 AACACCTCTATTTCAGTTGGAACATCAACACTAAACCAGAGATTGGTACCAAAAATAGCTACTAGACCCA A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 .T....CA.....................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 .T....CA.....................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 .T....CA.....................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 .......A.G....C...................................................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ .T....CA.....................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ .......A......C..................................................GT...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ .T....CA.R...................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ .......A......C...................................................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ .......A......C...................................................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ .......A.....................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ .T....CA.G...................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ .T....CA.....................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ .T....CA.....................................A....................T...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ .T....CA.....................................A....................T...


710 720 730 740 750 760 770

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 AAGTGAACGGGCAAAGTGGACGAATGGAGTTCTTCTGGACAATTTTAAAGCCGAATGATTCTATCAATTT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 .......T............A.................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ....................A.................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 .......T............A.................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ....................A.......C..............................A..........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ....................A.................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ....................A.......C..............................A..........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ..........A.........A...................G.............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ....................A.......C..............................A......G...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ....................A.......C..............................A......G...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ....................A.................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ..........A.........A.................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ..........A.........A.................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ..........A.........A.................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ..........A.........A..............................................C..


780 790 800 810 820 830 840

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 CGATAGCAATGGAAATTTCATTGCTCCAGAATATGCATACAAAATTGCCAAGAAAGGGGACTCAGTGATT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ....................................C....---...T...............G.CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ....................................C....---...T...............G.CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ....................................C....---...T...............G.CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ......T........................................T.................CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ....................................C....---...T...............G.CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ......T........................................T.................CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ....................................C....---...T...............G.CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ......T........................................T.................CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ......T........................................T.................CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ....................................---...C....T.................CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ....................................C....---...T...............G.CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ....................................C....---...T...............G.CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ....................................C....---...T...............G.CA...

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ....................................C....---...T...............G.CA...


850 860 870 880 890 900 910

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 ATGAAAAGTGAATTGGAATATGGTAACTGCAACACCAAGTGTCAAACTCCAATGGGGGCGATAAATTCTA A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 .................G....................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 .................G....................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 .................G....................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ......................................A..C...........A................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ .................G....................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ......................................A..C...........A................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ .................G....................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ......................................A..C...........A................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ......................................A..C...........A................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ......................................A...............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ .................G....................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ .................G....................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ .................G.......................C............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ .................G.......................C............................


920 930 940 950 960 970 980

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 GTATGCCATTCCACAACATACACCCTCTCACCATCGGGGAATGCCCCAAATATGTGAAATCAAACAGATT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ..........................................................G...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ..........................................................G...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ..........................................................G...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ..........................................................G...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ..........................................................G...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ....................................................C.................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ..........................................................G...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ..........................................................G...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ..........................................................G...........


990 1000 1010 1020 1030 1040 1050

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 AGTCCTCGCGACTGGACTCAGAAATGCCCCCCAAAGAGAG------GGAGGAAGAAGGAGAAAAAGAGGA A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ..............................T........AAGAGAG..G........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ..............................T........AAGAGAG..G........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ..............................T........AAGAGAG..G........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ..............................T....T....------...---.....A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ..............................T........AAGAGAG..G........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ..............................T....T....------...---.....A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ..............................T........AAGAGAG..G........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ..............................T....T....------...---.....A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ..............................T....T....------...---.....A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ..............................T....T....------...........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ..............................T........AAGAGAG..G........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ..............................T........AAGAGAG..G........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ..............................T........AAGAGAG..G........A............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ..............................T........AAGAGAG..G........A............


1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 CTATTTGGAGCCATAGCAGGGTTTATAGAGGGAGGATGGCAGGGAATGGTAGATGGTTGGTATGGGTACC A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ........................................................C.............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ........................................................C.............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ........................................................C.............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ........................................................C.............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ........................................................C.............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ......................................................................


1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 ACCATAGCAATGAGCAGGGGAGTGGATACGCTGCAGACAAAGAATCCACTCAAAAGGCAATAGATGGAAT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 .........................G..T...................................C.....

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 .........................G............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 .........................G..T...................................C.....

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 .......T...........A...................................A..............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ .........................G............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ .......T...............................................A..............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ .........................G............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ .......T...............................................A..............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ .......T...............................................A..............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ .......T...............................................A..............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ .........................G............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ .........................G............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ .........................G............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ .........................G............................................


1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 CACCAATAAGGTCAACTCGATCATTGACAAAATGAACACTCAGTTTGAGATCGTTGGAAGGGAATTTAAT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ...T......................................A......GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ...T......................................A......GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ...T......................................A......GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ..........A......................................GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ...T......................................A......GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ..........A......................................GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ...T......................................A......GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ..........A......................................GCT..................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ..........A......................................GCT..................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ..........A......................................GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ...T......................................A......GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ...T......................................A......GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ...T......................................A......GC...................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ...T......................................A......GC...................

1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 AACTTAGAAAGGAGAATAGAAAATTTAAACAAGAAGATGGAGGACGGATTCCTAGATGTCTGGACTTATA A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ........G.......................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ........G.......................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ........G.......................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ................................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ........G.......................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ................................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ........G.......................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ................................A........A............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ................................A........A............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ................................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ........G.......................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ........G.......................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ........G.......................A.....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ........G.......................A.....................................


1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 ACGCTGAACTTCTGGTTCTCATGGAGAATGAGAGAACTCTAGACTTTCATGACTCAAATGTCAAGAACCT A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 .........................A............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 .........................A............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 .........................A............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 .........................A....................C....................T..

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ .........................A............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ .........................A....................C....................T..

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ...........T.............A............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ .........................A....................C....................T..

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ .........................A....................C....................T..

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ .........................T....................C....................T..

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ...........T.............A............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ...........T.............A............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ...........T.............A............................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ...........T.............A............................................


1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 TTACGAAAAGGTCCGACTACAGCTTAGGGATAATGCAAAGGAGCTGGGTAACGGTTGTTTTGAGTTCTAC A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ............................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ............................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ............................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 G...........................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ............................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ G...........................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ............................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ G...........................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ G...........................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ G...........................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ............................................................C.......W.

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ............................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ............................................................C.........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ............................................................C.........


1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 CACAAATGTGATAATGAATGTATGGAAAGTGTAAGAAACGGAACGTATGACTACCCGCAGTATTCAGAAG A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ......................................................T...............

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ..................................A......G............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ......................................................T...............

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ..................................A......G............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ .........A........................A...T..G............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ .........A........................A...T..G............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ .........................................G............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ......................................................................


1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 AAGCAAGACTAAGCAGAGAGGAAATAAGTGGAGTAAAAATGGAATCAATGGTAACTTATCAAATACTGTC A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ...........................A..........T...................C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ...........................A..........T...................C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ...........................A..........T...................C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ............A.........................T..........T........C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ...........................A..........T...................C........A..

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ............A.........................T..........T........C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ...........................A..........C...................C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ............A.........................T..........T........C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ............A.........................T..........T........C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ............A.........................T..........T........C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ...........................A..........T...............................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ...........................A..........T...................C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ...........................A..........T...................C...........

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ...........................A..........T...................C...........


1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 AATTTATTCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCATTGGCAATCATGGTGGCTGGTCTATCTTTATGGATGTGC A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ..................................A...................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ......................................................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ......................................................................


1690 1700 1710

....|....|....|....|....|....|....|. A/chicken/Vietnam/NCVD-016/200 TCCAATGGATCGTTACAATGCAGAATTTGCATTTGA A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-03/2008 ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-093/200 ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab06/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab15/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab16/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab17/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab18/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab19/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab20/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab24/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab25/ ....................................

A/chicken/Vietnam/NCVD-swab26/ ....................................

10 20 30 40 50


2) T ình tự gen NA củ c c i c A/H5N1HA clade 7

10 20 30 40 50 60 70

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 ATGAATCCAAATCAGAAGATAATAACCATCGGATCAATCTGTATGGTAATTGGAATAGTTAGCTTAATGT A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ......................C...............................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ......................C...............................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ......................C...............................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ..........................................G...........................


80 90 100 110 120 130 140

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 TACAAATTGGGAACATGGTCTCAATATGGGTCAGTCATTCAATTCAGACTAGGAATCAACGCCAAGCTGA A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ...............................T......................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ...............................T......................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ...............................T......................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 .................A...............................AGA.......T..........


150 160 170 180 190 200 210

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 ACCGATCAGCAACACTAAATCTCTTACTGAGAAAGCTGTGGCTTCAGTAACATTAGCGGGCAATTCATCT A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 .................G....................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 .................G....................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 .................G....................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 .T..........T.......T...C........G.....................AT.............


220 230 240 250 260 270 280

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 CTTTGCCCCATTAGCGGATGGGCTGTATACAGTAAGGACAACAGCATAAGGATCGGTTCCAAGGGGGATG A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ...........................C..........................................

290 300 310 320 330 340 350

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 TGTTTGTTATAAGAGAGCCGTTCATCTCATGCTCACACTTGGAATGCAGAACTTTCTTTTTGACTCAGGG A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ..................................C...................................


360 370 380 390 400 410 420

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 AGCTTTGCTAAATGACAAGCACTCCAATGGGACAATCAAAGACAGAAGTCCTCACAGAACATTAATGAGT A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ..................................G.............C.....................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ..................................G.............C.....................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ..................................G.............C.....................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ...C.....G.......................TG.............C.....................


430 440 450 460 470 480 490

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 TGTCCTGTGGGTGAGGCTCCCTCCCCTTATAACTCAAGGTTTGAGTCTGTCGCTTGGTCAGCAAGTGCTT A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ..C...............................................T...................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ..C...............................................T...................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ..C...............................................T...................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 .......................T..A.......................T...................


500 510 520 530 540 550 560

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 GCCATGATGGCACCAGTTGGTTGACAATTGGAATTTCTGGCCCAGATAATGGGGCTGTGGCTGTATTGAA A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 .......................................................C.....A...G....

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 .......................................................C.....A...G....

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 .......................................................C.....A...G....

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ..............................................C.......................


570 580 590 600 610 620 630

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 ATACAATGGCATAATAACAGACACTATCAAGAGTTGGAGAAACAACATACTGAGAACTCAAGAGTCTGAA A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ......................................................................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 .........T....................A........G..............................


640 650 660 670 680 690 700

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 TGTGCATGTGTAAATGGCTCTTGCTTTGCTGTAATGACTGATGGACCAAGTAATAGGCAGGCATCATATA A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ....T......................A...........................A..............

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ....T...............C......A...........................A..............

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ....T...............C......A...........................A..............

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ...........................A..........................G...............


710 720 730 740 750 760 770

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 AGATTTTCAAAA--TGGAAAAAGGAAAAGTGGTTAAATCAATCGAA-TTGGATGCTCCTAATTATCACTA A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ............--................................-.......................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ............--................................-.......................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ............--................................-.......................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ....C......T--..........G...............G.T...-.......................


780 790 800 810 820 830 840

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 TGAGGAGTGCTCCTGTTATCCTGATGCTGGCGAAATCACATGTGTGTGCAGAGATTATTGGCATGGCTCA A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ...........................C...........................A..............

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ...........................C...........................A..............

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 .......................................................A..............

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ......A............................................G...A..............


850 860 870 880 890 900 910

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 AATAGGCCATGGTTATCTTTCAATCAAAATTTGGAGTATCAAATAGGGTATATATGCAGCGGAGTTTTTG A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ...........................................................T........C.

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 ...........................................................T........G.

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ...............................................A...........T........C.

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ...G........G.............CT...A...............A...........T........C.


920 930 940 950 960 970 980

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-016/200 GAGACAATCCACGCCCCAATGATGGAACAGGTAGTTGTGGTCCGGTGTCCTCTAACGGGGCATATGGGGT A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-03/2008 ..................................................CA..................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-04/2008 .................................................A....................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-05/2008 ..................................................C...................

A/CHICKEN/VIETNAM/NCVD-093/200 ...............................G..C...............C....T..............


990 1000 1010 1020 1030 1040 1050

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí