Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 10

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


32. Too much label defintion Có quá nhiu nhãn

33. Positive integer between 1 and 126 cn mt vtrí t1 đến 126

34. Label not found Không tìm thy nhãn

35. No label defintion in text Không có đnh nhãn

36. ‘,’ or ‘times’ expected

Cn du phy hoc tkh‘times’

37. ‘,’ or ‘out’ expected

Cn lnh ‘in’ hoc ‘out’ sau ‘sync’

38. ‘On’, ‘off’, ‘in’, ‘out or ‘sync’ expected

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước (10 trang)

Cn càc tkhktrên cho thao tác xung

39. End of remark missing

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 10

Chương trình đã chm dt nhưng li bình chưa kết thúc

40. Serial times missing error (times out in receive)

Quá trình truyn dliu bngt do n phím, dùng chc năng tkim tra (m/ tt card giao tiếp)

41. Elevation must be > 0,001

Khong di chuyn phi ln hơn 0,001

42. File not found Không tìm thy file

43. Letter or ‘­‘ expected

Nhãn phi bt đu bng ký thoc du gch ngang dưới

44. Replace text exceed 250 char Đnh nghĩa dài hơn 250 ký t

45. Line exceed 250 char after replace of definition

Dòng có cha đnh nghĩa dài hơn 250 ký t, nên đưa đnh nghĩa riêng trên mt dòng

46. Illegal defintion occurred Đnh nghĩa trùng lp

Ví d:

“#Define stop noch nicht stop;” stop xut hin 2 ln

47. ‘ “ ‘ or ‘<’ expected

Phi đt tp tin cn chèn gia hai ngoc nhn hoc du hướng dn

48. ‘ “ ‘ expected

Phi chm dt bng du “

Ví d: #include “abc.tex> là sai

49. ‘>’ expected

Phi chm dt bng du >

Ví d: #include

50. Include file not found or I/O error Không đc được file cn chèn

51. I/O error on read

Li đc đĩa, nên kim tra đĩa mm

52. Illegal unit­no

Shiu card không đúng, shp lt0 đến 9

53. ‘xy’, ‘xz’ or ‘yz’ expected


Lnh line chcó thchn ký t“xy”, “xz” và “yz”, “line xyz” không hp lvà “line yx” cũng sai.

54. Positive real number expected

Cn mt sdương


55. No matching defintion for redefine

Đnh nghĩa cn thay đi không có trong chương trình, lnh #define chcó ththay đi nhng đnh nghĩa đã được dùng

56. () expected

Phi đánh du đnh nghĩa mun sa bng du “’”

Ví d:

Đnh nghĩa có sn “ #define AA, BB;” mun sa phi viết “#redefine ‘AACC;” là hp l


Các Thông Báo Li T149 Đến 170 Là Ca Card Giao Tiếp.


149. Skhông hp l

150. Chuyn mch chun

151. Trc không hp l

152 Không có thông sca trc

153. Cú pháp sai

154. Hết bnh

155. Slượng thông skhông đúng

156. Lnh không đúng

161. (CR) sai

164. Tkim tra bdng hoc li kết ni

165. Xung không đúng

166. Lnh TELL sai

167. Ch(CR)

168. Tc đkhông đúng

169. Vòng lp sai

170. Dng do người sdngCÁC NG DNG‌

CA PHN MM CA PAL­EP


{******************************************************PB01

Erlauterung Zum Pal­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 10 Oben Schena Zum Bohren Einer Dll­14­Fassung

***********************************************************}

# AXIS XYZ ;

#REFERENCE XYZ ;

#UNITS ZOLL/10;

MOVE 2(9000) , 2(9000) , 0(9000) , 0(9000); REPEAT

MOVE 1(9000), 0(9000), 2(9000), ­2(9000);

UNTIL 7 ;

MVOE 1(9000), 3(9000), 0(9000), 0(9000); REPEAT

MOVE ­1(9000), 0(9000), 2(9000), ­2(9000);

UNTIL 7 ; STOP.

#START

{*******************************************************PB02

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 12 Oben Anwendungssbeispiel Fur Relativ Positioniersteuerung

**********************************************************}

# AXIS XYZ;

#REFERENCE XYZ ;

#ELVE 4,4,4;

#DEFINE N 0(21);

#DEFINE ( )(2000);

#DEFINE BOHRE 1(350), ­1(2000); MOVE 66( ), 82( ) , N , N ;

MVOE 54 ( ) , 33 ( ) , BOHRE ;

MVOE 0 ( ), 40 ( ), BOHRE ;

MVOE 65 ( ) , 0 ( ) , BOHRE ;

MVOE 0 ( ) , =40 ( ) , BOHRE ;

#REFERENCE XYZ ; STOP.

{**************************************************** PB03

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 13 unten Anwendungsbeipiel Fur Absolute Positionierteuerung

**********************************************************}

#AXIS XYZ ;

#ELVE 4, 4, 4 ;

#DEFINE n 0 (21) ;

#DEFINE ( ) (2000) ;

#DEFINE BOHRE 1(350), ­1(2000) ;


MOVE 66( ),82( ), n , n ; NULL ;

MOVE TO 54( ), 33( ), BOHRE ;

MOVE TO 54( ), 73( ), BOHRE ;

MOVE TO 119( ), 73( ), BOHRE;

MOVE TO 119( ), 33( ), BOHRE ; REFERENCE XY ;

STOP .

{***************************************************** PB05

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 32 Oben Referenzfahrt Direkt Ausfuhren

**********************************************************}

#AXIS XYZ ;

MOVE 20(1000), 20(9000); REFERENCE XY ;

STOP.

{*************************************************** PB06

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 32 Mitte Beispiel fur Specichreung

**********************************************************}

#AXIS XYZ ;

MOVE 20(10000), 20(9000); REFERENCE STOP ; REFERENCE XY ;

STOP .

{****************************************************PB08

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 35 Oben Arbeiten in CNC_Betrieb

**********************************************************}


#AXIS X ;

#REFERENCE X ;

#INPUT

MOVE 2(9000) ;

MOVE ­2(9000) ;

MOVE 4(1000) ; STOP .

#START

{*****************************************************PB09

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 37 Oben Setzen der Referenzgeshwindigkeit

*********************************************************}

#AXIS XY ;

#REF_SPEED 3000, 5000 ;

#REFERENCE XY ;

{***************************************************** PB10

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 38 Oben Arbeiten Im Speichermodus (CNC_MODUS) der Interfacekarte


**********************************************************}

#AXIS XZ ;

#REFERENCE XZ ;

#INPUT

MOVE 5(100), 4(100), 0(100) ; STOP .


{***************************************************** PB11

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 40 Oben Senden von synchronisationszeichen

**********************************************************}

#AXIS XYZ ;

#REFERENCE XYZ ;

#INPUT SENT 90 ; STOP . START


{***************************************************** PB12

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 42 Unten Warten auf Sychronisationszeiche

**********************************************************}

#AXIS x ;

#REFERENCE X ;

#INPUT

LABEL: MOVE 3(1000) ;

WAIT 50, LABEL ;

STOP .

#START

{****************************************************** PB13

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 44 mitte scheleife/verzweigung in speicherbetrieb

**********************************************************}

#AXIS X ;

#REFERENCE X ;

#INPUT REPEAT

MOVE 2(1000);

UNTIL 5;

MOVE ­10(2000) ;

UNTIL 10 ; STOP .

#START

{***************************************************** PB14

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 46 Oben Ausgabe eines impulses mit der optionalen impulssteuerung

**********************************************************}


#AXIS X ;

#REFERENCE X ;

#INPUT PULSE IN ;

MOVE 2(9000) ; STOP .

START

{***************************************************** PB15

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 47 Oben Ausfuhern einer zeitverzogerung

**********************************************************}

#AXIS X ;

#REFERENCE X ;

#INPUT

MOVE 2(1000) ;

DEPLAY 100 ;

MOVE ­2(1000) ; STOP .

#START

{***************************************************** PB16

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 48 unten Ausfuhren einerbBewegung bis Erhart eines inpulses

**********************************************************}

#AXIS X ;

#REFERENCE X ;

#INPUT

MOVEP 2(9000);

MOVEP 4(9000) ;

MOVE 4(9000); STOP .

#START

{***************************************************** PB17

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 50 Oben starten einer zweiten interfacekart

***********************************************************}

#AXIS XY ;

#REFERENCE XY;

#INPUT REPEAT

MOVE 2(200), 2(200); TELL 0 REFERENCE X; TELL 0 START;

MOVE ­2(200), ­2(200) ;

UTIL 0; STOP .

#START

{***************************************************** PB18


Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 54 verschieben des Anlagennullpunketes

**********************************************************}

#AXIS XY;

#REFERENCE XY;

#ELV 4, 4;

#MOVE 80(900), 8(900); NULL XY;

MOVE TO 2(900), 4(900); STOP .

{***************************************************** PB22

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 65 Oben Auswahlen einer Beareitungsebene

**********************************************************}

#AXIS XYZ;

#REFERENCE XYZ; LINE YZ;

MOVE 20(200), 30(9000), 33(900), 0(21); STOP .

{***************************************************** PB23

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 6 unten Ausgabe von impulsen mit der impulssteuerung

**********************************************************}

#AXIS XYZ;

#REFERENCE XYZ; REPEAT

PULSE OUT; DELAY 20;

UNTIL 10; STOP .

#START

{***************************************************** PB24

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4.0 Seite 7 Oben test des impulseingang

**********************************************************}


REPEAT

PULSE IN ; UNTIL 10;

STOP .

#START

{***************************************************** PB25

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: Interface­Manual 4 Seite Oben Abfragen einer angeschlossenen programmwahleinheit

In Gegensatz zur Anleitung sind mit dem PAL PC_Programm AB version 1.2 auch vorwartsbezuge bei labels moglich

**********************************************************}

#AXIS X; LABEL 1;


REPEAT

ON_KEY 1, FAHRE ; ON_KEY 2, REFERENCEZ; ON_KEY 3, STOP ;

UNTIL 0;

FAHRE : MOVE 10(1000); GOTO LABEL1; REFERENZ : reference X; GOTO LABEL; STOP .

{**************************************************** PB26

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: E/ A_Erweiterungseinheit seite 23 Bitweises setzen von Ausgangsports der E/A_Erweiterung

**********************************************************}

#AXIS XYZ;

#REFERENCE XYZ;

MOVE 50(1000), 50(1000), 30(3000), ­2(6000);

SET_PORT 65529, 5 = 0;

SET_PORT 65529, 4 = 0;

SET_PORT 65530, 4 = 0; REFERENCE XYZ;

STOP .


{***************************************************** PB27

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: E/ A_Erweiterungseinheit seite 23 unten byteweises setzen von Ports der E/A_Erweiterung

**********************************************************}


#AXIS XYZ;

#REFERENCE XYZ;

MOVE 50(1000), 50(1000), 30(3000), ­20(6000);

SET_PORT 65529, 128 = 0;

SET_PORT 65529, 128 = 27;

SET_PORT 65530, 128 = 205;

SET_PORT 65530, 128 = 255;

SET_PORT 65530, 128 = 0; REFERENCE XYZ;

STOP .


{**************************************************** PB28

Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm: E/ A_Erweiterungseinheit seite 24 mitte byteweises lesen eines Port der E/A_Erweiterung

**********************************************************}

#AXIS XYZ;

#REFERENCE XYZ;

MOVE 50(3000), 50(3000), 30(3000),­20(6000);

ON_PORT 65531, 2 = 0, 3;

ON_PORT 65531, 8 = 1, ­2; REFERENCE XYZ;

MOVE 70(6000), 70(6000)30(4000), ­20(6000);

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved