Luận Văn Tốt Nghiệp Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
3

Nội dung:


CHƯƠNG M

I _ KHÁI QUÁT VN Đ

ĐU

Hthng điu khin máy khoan bng máy tính đin tlà mt tp

hp các thiết b

và ph

kin liên quan. Đ

nm được hết các nguyên lý

hot đng và cu to ca chúng rõ ràng là mt vc không đơn gin. Thm chí ngay ctên gi ca mt sbphn trong hthng cũng gây phin hà

cho người s

dng. Trước nhng tiến b

như

vũ bo ca ngành công

nghip ngày nay và nhu cu ng dng máy tính vào mi lĩnh vc, hthng điu khin tđng ngày càng được phát trin mt cách hn ho và có đchính xác cao.

Hot đng cơ

bn ca h

thng điu khin máy khoan bng máy

tính được thc hin cũng ging như các loi giao tiếp khác. Dliu được cha trong bnhca máy tính, sau đó được xut ra qua cng giao tiếp ni

tiếp đưa đến máy khoan đ

điu khin đng cơ

đnh v

đúng v

trí cn

khoan, và cthế hết vtrí này đến vtrí khác đến khi nào mà máy tính gi lnh dng thì đng cơ không hot đng na. Khi y hthng khoan mch in hn thành.


II_ GII HN ĐTÀI

Do thi gian nghiên cu và thc hin đtài chgii hn trong vòng 6 tun, vi vn kiến thc và vic tìm hiu vhthng điu khin và cơ cu cu to, cũng như các bphn chi tiết trong hthng điu khin còn hn chế, lun văn này chthc hin trong phm vi ng dng phn mm Pal­El đkhoan mch in bao gm các phn sau:


Phn I

: Cơ slý thuyết vgiao tiếp

Giao tiếp vi máy tính

Gii thiu vchun RS­232

Phn II : Các khái nim vmáy điu khin

theo chương trình s

i cương vđiu khin theo chương trình sTruyn đng bng đng cơ bước

Phn III : Phn mm

ng dng phn mm PAL­El đkhoan mch in


III _ MC TIÊU NGHIÊN CU

Da trên tài liu và thiết bđiu khin, đt bit máy khoan có sn, cũng như phn mn điu khin được dch ttài liu PAL_EP ….. đviết

mt chương trình ng dng thc tế đơn gin nhm góp phn phong phú

thêm cho vic hiu biết vlĩnh vc này đng thi có thmhướng cho nhng đtài sau

rng và đnh


CHƯƠNG I‌

GIAO TIP MÁY TÍNH

I _ CÁC VN ĐCƠ BN VMÁY TÍNH

Tri qua mt thi gian dài tphát minh đu tiên ra máy tính cho đến nay, máy tính đã không ngng nâng cao và phát trin qua nhiu thế h. Tuy

nhiên hu hết máy tính đang phbiến hin nay đu có ngun gc xut

phát thPC (Personal Computer). Đu tiên là kiu máy PCXT do hãng

IBM chế to vi bxlý (CPU) 8088 ca hãng Intel. Đây là hthng xlý dliu 16 bit nhưng dùng bus dliu 8 bit.

Tiếp theo đó là máy AT ra đi vi bxlý 80286 có tính năng hơn hn chip 8088 ca máy PC XT. Nó có khnăng to ra bnhớ ảo, đa nhim

v, tc đ

nhanh, đ

tin cy cao và dùng bus d

liu 16 bit. Đa nhim

(Multitasking) là khnăng thc hin mt lúc nhiu nhim v:

- Va in mt tài liu

- Va tính tn mt phép tính

Công vic này thc hin được nhhn chuyn nhanh theo stheo dõi ca CPU đến các chương trình mà nó đang nm quyn điu khin

.Vic này được thc hin ngay bên trong CPU cng vi mt vài giúp đca hđiu hành.Bnhớ ảo (Virtull Memory) cho phép máy tính làm vic

vi mt bnhdường như ln hơn nhiu so vi bnhvt lý hin có:

Công vic này thc hin được nhcng cc ktinh xo.

mt phn mm và s

thiết kế

phn

Ngày nay các máy AT 386, 486, Pentium dùng chip CPU ln lượt là 80386, 80486, P5 là kết quca trình đkthut và công nghhin đi.

Chương trình mt b

nh

ln hơn t

tiên là : 8088 hay 80286 cùng vi

nhiu chc năng mi, thêm na là tc đvi xlý không ngng được nâng cao đrng ca data bus cũng mrng lên 32bit ri 64 bit vi Pentium.


II _ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIU KHIN VÀO RA:

1. Vào ra điu khin bng chương trình:

Thiết bngoai vi điu ghép vi Bus hthng vi xlý thông qua các

phn thích

ng v

công ngh

chế

to và logic. Thích

ng v

công ngh

chế

to là điu chnh mc công ngh

sn xut thiết b

ngoi vi và công

nghsn xut ca mch trong hvi xlý. Thích ng vLogic là nhim vto tín hiu điu khin ngoi vi tín hiu trên bus hthng.

Trong hvi xlý mt vùng nhdùng làm nơi cha đa chcng vào ra và CPU xut hoc nhp dliu tcác cng vào ra này các lnh xut


nhp In/Out Lúc này cng vào ra được xem như thanh ghi ngi, chúng được viết vào hoc đc ra như ô nhRam qua hai lnh trên. Đphân bit hướng xut hoc nhp dliu tcng vào ra CPU phát ra tín hiu điu khin đc hoc viết. Đphân bit vùng nhvi thiết bvào ra CPU phát ra tín hiu điu khin IO/M. Khi có các lnh này thì các lnh In/Out mi có tác dng.

Ngi các lnh qui chiếu bnh, cũng như khnăng trao đi dliu gia thiết bngoi vi và hvi xlý. Lúc đó vào ra được gán như mt đa chô nhca bnh. Các thanh ghi liên quan ti cng vào ra được xem như ngăn nh. Khi bvi xlý gi đa chvà xung điu khin đc hay viết bnhkhông cn xác đnh nơi gi là bnhhay thiết bvào ra. Nó chhi nơi gi dliu vào trong khong thi gian cho phép. Blogic bên ngi sgii mã đa chkết hp vi xung MR, MW, đchn thiết bmà không phân bit ngăn nhhay thiết bvào ra.


2. Vào ra điu khin bng ngt:

Vi phương pháp điu khin vào ra bng chương trình, CPU phi liên tc kim tra trng thái ca thiết bngoi vi đến khi sn sàng, đó là slãng phí thi gian ca CPU và chương trình dài và phc tp. Khi bvi xlý có nhiu thiết bngoi vi CPU không đáp ng yêu cu ca chúng. Có th

đáp

ng yêu cu ngoi vi nhanh chóng và không theo trình t

như

đnh

trước nhcơ cu ngt CPU.

Nhtính cht đáp ng tc thi ca vi xlý khi có yêu cu ngt tthiết bngoi vi do đó các ngt thường được dùng nhng trường hp yêu

cu đap ng nhanh, thi gian trli ngn, thc hin bt kthi đim

nào. Khi đó CPU phi chuyn đến chương trình con, yêu cu ngt cui bt klnh nào trong chương trình chính. Các chương trình con phc vngt có thlưu trni dung các thanh ghi và khôi phc li khi thc hin xong chương trình phc vngt và trước khi trli chương trình chính.

Giao tiếp vi maý tính là trao đi dkin gia mt máy tính vi mt hay nhiu thiết bngoi vi.

Theo tiêu chun sn xut, máy tính giao tiếp vi người sbng hai thiết b:


- Bàn phím đnhp dliu

- Màn hình đhin th

dng


Ngi ra nhà sn xut cho ta nhiu cách giao tiếp khác thông qua các

port như là các ngõ giao tiếp:

- Giao tiếp qua port com (ni tiếp)

- Giao tiếp qua port Parallel(song song)


Tùy theo trường hp ng dng cthmà chn cách giao tiếp thích hp.


III _ PHƯƠNG PHÁP GIAO TIP

1. Giao tiếp vi máy tính thông qua slot card:

Bên trong máy tính, ngi nhng khe cm dùng cho card vào ­ ra, card màn hình, vn còn nhng rãnh cm đtrng. Đgiao tiếp vi máy tính, ta có ththiết kế card mrng đgn vào khe cm mrng này. máy tính PC/XT rãnh cm chcó 1 loi vi đrng 8 bit và tuân theo tiêu chun ISA (Industry Standard Architecture). Rãnh cm theo tiêu chun IS có 62 đường tín hiu, qua các đường tín hiu này máy tính có thgiao tiếp ddàng vi thiết bbên ngi thông qua card mrng.

Trên rãnh cm mrng, ngi 20 đường đa ch, 8 đường dliu, còn

có mt sđường điu khin như: RESET , IOR , IOW, AEN, CLK, ... Do đó

card giao tiếp vi máy tính qua slot card đơn gin, s

bit có th

tăng d

dàng, gim được nhiu linh kin, tc đtruyn dliu nhanh (truyn song song). Tuy nhiên, do khe cm nm bên trong máy tính nên khi mun gn card giao tiếp vào thì phi mnp ra, điu này gây bt tin cho người sdng.


2. Giao tiếp qua Serial Port (Port COM) :

IBM PC cung cp 2 cng ni tiếp: COM1 và COM2. Các cng này giao tiếp theo tiêu chun RS232. Chúng có thđược ni vi mt Modem đdùng cho mng đin thoi, hay ni trc tiếp vi mt máy tính khác. D

liu được truyn qua cng này theo cách ni tiếp, nghĩa là dliu được

gi đi ni tiếp nhau trên 1 đường dây. Do các dliu được truyn đi tng bit mt nên tc đtruyn chm, các tc đtruyn có thlà 300, 600, 1200, 2400, 4800bps, 9600bps, chiu dài dliu có thlà 5, 6, 7 hoc 8 bit và kết hp vi các bit Start, Stop, Parity to thành mt khung (frame). Ngi ra cng này còn có các điu khin thu (Receive), phát (Trans), kim tra. Cách

giao tiếp này cho phép khong cách truyn dtruyn rt chm tc đti đa là 20kbps.


3. Giao tiếp qua cng PRINT (Cng máy in):

liu xa, tuy nhiên tc đ

IBM PC cho phép sdng đến 3 cng song song có tên là LP1, LP2 và LP3. Kiu giao tiếp song song được dùng đtruyn dliu gia máy tính và máy in. Khác vi cách giao tiếp qua Port Com, cách giao tiếp này dliu được truyn song song cùng mt lúc 8 bit. Vì thế nó có thđt tc đ

cao. Connector ca Port này có 25 chân bao gm 8 chân dliu và các

đường tín hiu bt tay (Handshaking ). Tt ccác đường Data và tín hiu điu khin đu mc logic hn tn tương thích vi mc TTL. Hơn na,


người lp trình có thđiu khin cho phép hoc không cho phép các tín

hiu to Interrupt tngõ vào nên vic giao tiếp đơn gin và ddàng. Tuy nhiên, giao tiếp vi mc logic TTL nên khong cách truyn bhn chế so vi cách truyn qua Port Com, đng thi cáp truyn cũng phc tp hơn. Đó là nhược đim ca cách giao tiếp này.


CHƯƠNG II‌

GII THIU CHUN RS­232C

Vào năm 1960, cùng vi sphát trin mnh ca các thiết bđu cui

máy tính chia sthi gian, các Modem đã được tung ra ngày càng nhiu

nhm đm bo cho các thiết bđu cui có thdùng các đường đin thoi đthông tin gia các máy tính vi nhau nhng khong cách xa. Modem và các thiêt bđược dùng đgi sliu ni tiếp thường được gi là thiết

bthông tin s

liu DCE (Datommunication Equipment). Các thiết b

đu

cui hoc máy tính đang gi hay nhn sliu được gi là các thiết bđu sliu DTE (Data Terminal Equipment). Nhm đáp ng vi nhu cu vtín hiu và các chun bt tay (handshake standards) gia DTE và DCE, hip hi kthut đin tEIA đã đưa ra chun RS­232C. Chun này mô tchc năng 25 chân tín hiu và bt tay cho vic chuyn dliu ni tiếp. Nó cũng mô tcác mc đin áp, trkháng, tc đtruyn cc đi và đin dung cc đi cho các đường tín hiu này.


RS­232 n đnh 25 chân tín hiu, và quy đnh các đu ni DTE phi là male (đc) và các đu ni DCE phi là female (cái). Mt loi đu ni đc bit không được cho, nhưng thường dùng nhiu nht là đu ni mele DB­25P (hình 2­1). Ngi ra, đi vi nhiu hthng còn dùng loi 9 chân như loi DE­9P mele (hình 2­2).Hình 2­1 Hình 2­2


Được EIA đưa vào năm 1969 đtruyn dliu ni tiếp và tín hiu

điu khin gia Modem và thiết bđu cui (hoc máy tính) vi tc đ

truyn ti đa là 20kbps cly khong 15m. đây là mt dng giao tiếp loi TTL + bkích đường dây không cân bng.


Vic mô tchun này được chia làm ba phn: Các đc đim k

thut vđin, mô tcác đường dliu điu khin và sdng bkết ni chân ra.


I _ ĐC ĐIM KTHUT VĐIN CA RS232C


IN NUMBERS FOR 9

PINS

PIN NUMBERS FOR 25

PINS

COMMON NAME

RS232C NAME

SIGNAL DIRECTION ON DCE


1 https://tailieuthamkhao.com


AA

­

3

2

7

8

2

3

4

5

TxD RxD RTS CTS

BA BB CA CB

IN OUT IN OUT

6

6

DSR

CC

OUT

5

7

GND

AB

­

1

8

CD

CF

OUT


9


­

­


10


­

­


11­

12

SCF

OUT

13

SCB

OUT

14

SBA

IN

15

ĐB

OUT


16


SBB

OUT


17OUT


18­


19


SCA

IN

4

20


DTR

CD

IN


21


CG

OUT

9

22

CE

OUT


23

CH/CI

IN/OUT


24

DA

IN


25


­

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 97 trang: Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 1


Hình 2­3 Qui đnh vchân ca RS232C


Mc đin áp logic ca RS­232C là khong đin áp gia +15V và – 15V. Các đường dliu sdng mc logic âm: logic 1 có đin thế gia

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí