Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp 5 tháng Khoá VI

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp Khoá VII

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp Khoá VIII

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cử nhân Khoá XII

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cử nhân Khoá XIII

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cử nhân Khoá XIV

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cử nhân Khoá XV

Chi bộ sinh viên hệ cao học Khoá III

Chi bộ sinh viên hệ cao học Khoá IV

Chi bộ sinh viên hệ cao học Khoá V

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 184 trang: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Liên đoàn Công đoàn HVCT-HCQG

Liên hiệp Phụ nữ HVCT-HCQG

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22

Ban Chấp hành Thanh niên Học viện

Chi bộ Đảng Văn phòng - Tổ chức

Chi bộ Đảng chuyên môn, quản lý, khoa học https://tailieuthamkhao.com

Chi bộ Đảng các ban chuyên môn

Chi bộ Đảng ban Hành chính học và Báo chí

Chi bộ Đảng cán bộ về hưu

a

ành

nh

vi 4/

b N

hứ

N

166

Bảng 5. HỆ THỐNG BỘ MÁY TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO NĂM 2009-2010

Cơ quan tổ chức quần chúng HVCT-HCQG Lào

Đảng Bộ

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Cơ sở Đảng sinh viên HVCT-HCQG Lào

Cơ sở Đảng cán bộ - giáo viên và cán bộ về hưu

HVCT-HCQG Lào

L

ào

qu

ố c gi

c

nh

t r

- H

2010n

C

gày

, H

02/

c

c

- C

án

V

ụ T

c

gu

ồ n

t


Hệ thống tổ chức HVCT-HCQG Lào

- Cấp Vụ và tương đương: 10 Vụ

- Cấp Sở và tương đương: 30 Sở

- Hệ thống học tập:

167

Bảng 3. HỆ THỐNG BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân 3559

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO NĂM 2009-2010


Thủ trưởng HVCT-HCQG Lào


Phó Thủ trưởng HVCT-HCQG Lào

Văn phòng Vụ Tổ chức

Cán bộ

Vụ Chuyên môn

Vụ Quản lý NCKH

Trung tâm Báo chí

Ban Triết học Mác - Lênin

Ban Lý luận XHCN khoa học

Ban Xây dựng Đảng và LS Đảng

Ban KT-CT

và Quản lý kinh tế

Ban Hành chính

học


Sở Hành chính


Sở Nghiên cứu


Sở Cán bộ Chính sách


Sở Đào tạo Sở Kế hoạch


Sở Ngoại ngữ


Môn Văn hoá


Môn Chính trị học


Môn Xây dựng Đảng và Lịch sử Đảng


Môn Quản lý Kinh tế


Môn Khoa học Pháp luật


Sở

Tài chính Ban Đảng -

CQTC quần


Sở Bồi dưỡng


Sở Tạp chí


Sở Điện tử


Môn Triết học


Môn Quan hệ


Môn Dân vận


Môn Kinh tế -


Môn Khoa học

Sở

QHĐN

chúng

Mác-Lênin

Quốc tế

Chính trị

Hành chính


Sở QLTSNN


Sở KK sự

Sở Kiểm tra

Sở Quản lý sinh viên

Sở Quản lý Nghiên cứu Khoa học

Sở Thư viện

Môn Kinh tế Phát triển

Môn Khoa học Quản trị

tiến bộ của Phụ nữ

HỆ THỐNG CÁC KHOA CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO

Nguồn từ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Lào

Ngày 02/4/2010

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí