Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 21

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


60. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 40, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

61. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

62. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

63. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

64. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

65. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

66. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

67. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

68. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

69. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

70. Nghị quyết số 123 ngày 23/8/2007 của Bộ Chính trị (Đảng Nhân dân cách mạng Lào) về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt và cán bộ kế cận thay thế lãnh tụ từ nay đến năm 2015.

71. Nghị quyết Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2011) về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt và cán bộ kế cận thay thế từ 2010 - 2015.

72. Nghị quyết của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào (2011), Quyết định số 695, ngày 27/11/2011.

73. Hoài Nguyên (2008), Lào đất nước - con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

74. Nguyễn Trọng Phúc (1999), Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

75. Lê Minh Quân (Chủ biên) (2010), Nhà nước trong ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Sách tái bản lần thứ nhất.


76. Chu Xuân Ry (Chủ biên) (1996), Điều tra thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

77. Trần Xuân Sầm (Chủ biên) (1998), Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

78. Nguyễn Văn Sáu (2000), "Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Thông tin Lý luận, số 9.

79. Phan Xuân Sơn (2008), Quản lý nhân sự hành chính và đào tạo công cụ cao cấp ở Trường Hành chính quốc gia (ENA) Pháp, Thông tin Chính trị học, số 2.

80. Nguyễn Thái Sơn (2002), Xây dựng đội ngũ chủ chốt cấp tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng, Luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng, Hà Nội.

81. Trần Thành (2001), "Tư duy lý luận đối với người cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn", Tạp chí Lý luận chính trị, số 2.

82. Đặng Kim Thành (2002), "Nâng cao chất lượng tổng kết các bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng, Tạp chí Lý luận chính trị, số 2.

83. Nguyễn Văn Thiểu (2006), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và vận dụng trong hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành: Lý lu ận và lịch sử Nhà nước và pháp luật, Hà Nội.

84. Phạm Văn Thọ (2001), Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị và trung tâm chính trị hiện nay, Đề tài cấp Bộ.

85. Lê Minh Thông - Nguyễn Tài Đức (Chủ biên) (2008), Một số vấn đề về cơ sở khoa học của công tác tổ chức hệ thống chính trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.


86. Lê Hanh Thông (2003), Đổi mới giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp xã các tỉnh khu vực Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

87. Lê Minh Thông (2007), Cải cách tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, do dân, vì dân, Đề tài KX. 04-08.

88. Thủ tướng Chính phủ (2002), Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

89. Lê Quang Thưởng (Chủ biên) (2002), Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

90. Nguyễn Phú Trọng (Chủ biên) (2003), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1997-2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

91. Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (Đồng chủ biên) (2001), Luận cứ khoa học chi việc nâng cao đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

92. Từ điển Tiếng Việt (2005), Viện Ngôn ngữ học, Nxb. Đà Nẵng.

93. Un Kẹo Si Pa Sợt (2010), Công tác tổ chức cán bộ cấp tỉnh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay, Luận án Tiến sĩ Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

94. Văn phòng Trung ương Đ ảng Nhân dân Cách mạng Lào (2006), Quy định của Bộ Chính trị số 02.BCT, ngày 17/10/2006.

95. Hồ Đức Việt (2002), Cán bộ lãnh đạo và quản lý Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực trạng, kiến nghị. Đề tài cấp Bộ.


96. Trần Ngọc Vinh (2007), Bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Luận văn Thạc sĩ chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

97. Phạm Quang Vịnh (2011), "Cách đào tạo công chức ở Cộng hòa Pháp",

Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử, ngày 12/8/2011.

98. Vy Văn Vũ (2005), Quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Đồng Nai, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Hà Nội.

99. Xinh Khăm Phôm Ma Xay (2003), Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước Lào trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

.


PHỤ LỤC

Bảng 2. THỐNG KÊ CÁC KHOA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO (Từ năm 1995 - 2010)TT


Hệ thống học

1993-

1994

1994-

1995

1995-

1996

1996-

1997

1997-

1998

1998-

1999

1999-

2000

2000-

2001

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

Tổng số

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

1

Đường lối 2 tháng

178

8

157

6

79

8

414

22

2

Đường lối 45 ngày

145

3

77

2222

5

3

Lý luận chính trị 4

tháng

49

1

47

4

47

5

45

2

47

5

51

4286

21

4

Lý luận hành chính 4

tháng

27

1

29

1

29

0

39

2

47

3

50

4221

11

5

Bồi dưỡng giáo viên

chính trị 3 tuần

73

9

73

9

6

Tập luyện giáo viên 1

tuần

80

2

126


88


100
394

2

7

Bồi dưỡng giáo viên 4

tháng

80

2

80

2


Hội thảo dự án

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N
Dự án Lào - Đức

385

101

251

67

306

49

268

42

182

37

323

46

255

67

507

1512477

560


Dự án Lào - Pháp

275


250


306


306


400


120
1963


Tổng số

13913

1823

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay (21 trang)

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 21

Nguồn từ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Lào Ngày 05/5/2010

Bảng 1. THỐNG KÊ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO (Từ năm 1993 - 2010)TT


Hệ thống học

1993-

1994

1994-

1995

1995-

1996

1996-

1997

1997-

1998

1998-

1999

1999-

2000

2000-

2001

2001-

2002

2002-

2003

2003-

2004

2004-

2005

2005-

2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

2009-

2010

Tổng số

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

T

N

1

Cao cấp 10 tháng

30

3

40

3

46

4

45

7

54

12

52

8

50

7

52

6

83

14

460

64

2

Cao cấp 2 năm61

7

55

12

60

12

62

15

59

10

60

16

60

8

60

9

477

89

3

Cao cấp 5 tháng48

6

132

11

621

20

88

10

430

89

4

Hệ cao cấp (buổi tối)

105

12

121

12

57

10

283

34

5

Cử nhân

29

0

33

1

40

6

44

2

53

9

60

17

49

3

79

7

56

7

60

10

62

10

62

7

56

11

61

8

61

9

805

107

6

Cử nhân hệ đặc biệt18

1

25

0

43

1

7

Cử nhân hệ tại chức2

02

0

8

Cử nhân hệ nối liên26

7

26

4

30

9

23

9

105

29

9

Thạc sĩ hệ nối liền

20

2

43

5

41

3

54

10

43

11

201

31

10

Thạc sĩ hệ quản lý kinh

doanh19

4

17

5

17

4

18

6

19

4

20

520

3

25

6155

37

11

Thạc sĩ hệ quản lý kinh

doanh23

730

9

31

11

30

17

40

20

154

64

12

Thạc sĩ hệ đặc biệt

(lãnh tụ)5

1

16

1

21

2

13

Thạc sĩ (buổi tối)96

7

78

17

174

24

14

Thạc sĩ (ngày th ứ bảy,

chủ nhật)

74

5

74

5

15

Tiếng Anh (người quản

lý 10 tháng)25

3

16

Trung cấp ở địa

phương4374

663

Nguồn từ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Lào Ngày 05/5/2010

Chương trình cao cấp chính trị - hành chính

Hệ thúc bách 5 tháng

Khoá IV

Hệ thường xuyên Khoá VII, VIII

Hệ đặc biệt (buổi tối) Khoá I, II, III

Bảng 4. CÁC HỆ THỐNG CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO NĂM 2009-2010


Chương trình cao học

chính trị - hành chính

CÁC HỆ THỐNG HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀO NĂM 2009-2010

Chương trình cử nhân chính trị - hành chính

Hệ thường xuyên Khoá III, IV, V

Hệ đặc biệt (buổi tối) Khoá I, II

Hệ đặc biệt ngày thứ 7, chủ nhật Khoá I

Hệ đặc biệt Khoá II

Hệ thường xuyên Khoá XII, XIII, XIV, XV

Hệ


nội liên Khoá III

Hệ đặc biệt Khoá II


Nguồn từ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Lào Ngày 03/3/2010

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved