Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 6

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


- DN thực hiện thủ tục HQ ĐT sẽ đư ợc cơ quan HQ hỗ trợ đào tạo, cung cấp phần mềm khai báo HQ ĐT và tư vấn trực tiếp miễn phí.

- D oanh nghiệp được lựa chọn hình thức nộp lệ phí (theo tháng hoặc theo từngtờ khai) thay vì chỉ có thể nộp theo từng t ờ khai như t hủ tục hải quan truy ền thống.

- Hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công và nhập nguyên liệu sản xuất XK đơn giản hơn, thay vì phải nộp hoặc xuất trình tờ khai, báo cáo thanh khoản và chứ ng từ bằng giấy thì DN được sử dụng hồ sơ điện tử để thanh khoản.

- DN có thể đăng ký thực hiện thủ t ục HQ ĐT tại bất kỳ Chi cục H QĐ T nào và được chấp nhận làm thủ tục H QĐ T ở các Chi cục khác thay vì việc phải làm đăng ký tại từng Chi cục HQĐ T như trư ớc đây.

- Thực hiện thủ tục HQĐT giúp DN giảm thời gian, chi phí làm thủ tục HQ do DN có thể chủ động trong quá trình khai báo HQ và sắp xếp thời gian đi nhận hàng và xuất hàng.

Đ ối với cơ quan hải quan:

là giúp cơ quan hải quan thêm minh bạch và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa, hội nhập với khu vực và quốc tế; tạo nhiều thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và n âng tiềm lực kinh tế cho doanh nghiệp. Bư ớc đầu đã h ình thành được một đội ngũ cán bộ, công chức tại các Cục hải quan tỉnh, thành phố có kỹ năng và kiến thức thự c hiện thủ tục hải quan điện tử làm tiền đề cho việc triển khai mở rộng thủ tục hải quan sâu, rộng trong giai đoạn tới.

 Việc thự c hiện thủ tục HQĐT thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý của Cục HQ TPHCM nói riêng và ngành HQ nói chung. Áp dụng phương pháp QLRR dựa trên nền tảng trang thiết bị hiện đại thay thế cho phương pháp quản lý thủ công truyền thống. Chuyển từ kiểm tra trước, kiểm tra trong thông quan (t iền kiểm) sang KTSTQ (hậu kiểm), tạo điều kiện t huận lợi cho DN trong việc giải phóng nhanh hàng hóa.

 Việc thực hiện thủ tục HQ ĐT và ra đời Chi cục H QĐ T đã làm giảm m ột phần áp lực công việc cho các Chi cục HQ CK . Toàn bộ công việc được xử lý thông qua hệ thống máy tính giúp cho việc quản lý được hiệu quả, khoa học; hạn chế sự tiếp xúc giữa DN và cơ quan HQ và h ạn chế tình trạng tiêu cực xãy ra.


 Với bộ m áy tổ chức gọn nhẹ, quy trình thủ tục đơn giản, ít sử dụng hồ sơ giấy, một công chức HQ có thể xử lý nhiều công việc khác nhau. T hông qua hệ thống, các khâu nghiệp vụ được tuần tự tiến hành, tiết kiệm thời gian luân chuyển và trình ký hồ sơ. Do đó, thời gian thông quan hàng hóa nhanh hơn so với quy trình thủ công truyền t hống.

 Đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong quản lý. Toàn bộ các thông tin yêu cầu của cơ quan HQ đối với DN được thể hiện trên hệ t hống, giúp cho DN chủ động trong việc làm thủ tục, hạn chế việc đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho DN . https://tailieuthamkhao.com

 Xây dựng được hình ảnh đẹp của cơ quan HQ về cơ sở vật chất, trang bị hiện đại, tác phong làm việc văn minh lịch sự, thái độ, tinh thần phục vụ DN trong hoạt động XNK.

 Nhữngthành công bước đầu của việc thực hiện thủ tục HQĐT tại đơn vị là tiền đề cho việc phát triển thủ tục H QĐ T trong tương lai. Qua đó, Cục HQ TPHCM , TCHQ rút ra đư ợc nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo t hực hiện TQ ĐT thời gian qua, định hư ớng cho công tác TQĐT thời gian tới, thự c hiện thành công N ghị qu yết Số: 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tư ớng Chính phủ và t ạo ra động lự c cho 64 việc cải cách, hiện đại hóa thủ tục HQ. Đ ây cũng là tiền đề, bài học kinh nghiệm cho việc triển khai dự án hiện đại hóa HQ theo vốn vay của N gân hàng thế giới (W orld Bank) sau này.

Đối với xã hội:

 Đây là sự kiện quan trọng đư ợc sự q uan tâm đặc biệt của Chính phủ, các bộ ngành và sự ủng hộ của cộng đồng DN, xã hội.

 Là m ột trong những sự kiện nổi bật trong năm 2005 mà m ột số báo đã bình chọn (được Bộ Thương mại, báo điện tử Viet namN et và công ty FPT bình chọn là một trong 10 sự kiện thương mại năm 20 05).

 Xây dựng lực lượng hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuy ên sâu, có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động thư ơng mại hợp pháp, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích nư ớc, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


2.4. Ph ạm vi đánh giá thực trạng quy trìn h thủ tục HQ ĐT đối với hàng hóa xuất nh ậpkhẩu bằng đường biển tại TP .HCM

K hóa luận tập trung vào điều tra thự c trạng quy trình thủ tục H QĐT tại TP.HCM thông qua bảng câu hỏi khảo s át tại các doanh nghiệp hiện đang thực hiện nghiệp vụ này tại TP. HCM năm 2011.

Việc triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử đã m ang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thông quan đối với các lô hàng thực hiện thủ tục hải quan điện tử giảm đáng kể so với thủ tục thông thường và khai từ xa; danh m ục các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan điện tử giảm đáng kể so với thủ tục hải qu an truyền thống. Qua điều tra, lấy ý kiến của các Cục hải quan tỉnh, thành phố hầu hết các doanh nghiệp đều đồng tình, ủng hộ chủ trư ơng mở rộng thủ tục hải quan điện tử và đánh giá cao phương thức này.

Bảng 2.8. Ph ân bổ phiếu điều tra theo loại hình doanh nghiêpLO ẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

SỐ

PH IẾU ĐIỀU TRA

PHÂN LO ẠI PHIẾU


TỶ LỆ % THU HỒI


HỢP LỆ


LO ẠI BỎ

Công ty cổ phần

52

50

2

96.2%

Công ty TNHH

84

78

4

92.9%

Công ty hợp doanh

13

13

0

100.0%

Doanh nghiệp tư nhân

25

25

0

100.0%

Doanh nghiệp nhà nước

26

25

3

96.2%

TỔ NG

200

191

9

95.5%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 90 trang: Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh


CHƯƠNG 3:

ĐIỀU TRA QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUA N ĐI ỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤ T NHẬP KHẨU BẰ NG ĐƯỜNG BIỂN QUA ĐÁNH GIÁ Ở CÁC CÔNG TY CÓ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐỀX UẤT CÁC GIẢI PHÁ P HOÀN THI ỆN


3.1. Các h oạt động thực hiện quy trình th ủ tục HQĐT đối với h àng hóa xu ất nhập khẩu bằng đường biển tại Tp.Hồ Chí Minh

3.1.1. Các quy trình thực hiện

Do gi ới hạn về t hời gian nghiên cứu nên đề t ài chỉ giới thiệu quy tr ình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu kinh doanh đầu tư bằng đường biển t ại thành phố Hồ Chí Minh.

3.1.1.1. C huẩn bị bộ ch ứn g từ, kiểm tra bộ ch ứn g từ

Trong trư ờng hợp xuất hàng theo điều kiện CIF , nhân viên làm TTHQ tự liên hệ hãng tàu để lấy booking và nắm ngày giờ, cảng xuất , tên t àu. Đồng thời liên hệ với côngty bảo hiểm để mua bảo hiểm theo yêu cầu của khách .

Đối với hàng xuất kinh doanh Bộ hồ sơ khai hải quan gồm có:

Phiếu tiếp nhận đăng kí TKHQ mẫu giấy & phiếu tiếp nhận tờ khai đăng ký qua m ạng.

Tờ khai Hải quan hàng xuất khẩu HQ/2009-TKĐ TXK ( 2 bản chính)

Phụ lục tờ khai Hải quan (nếu có)

Hợp đồng ngoại thương (1 bản sao)

Hợp đồng Ủy thác xuất khẩu (nếu có - 1bản sao)

Comercial Invoice & Packing List ( 1 bản chính và 1 bản sao)

Giấy giới t hiệu của công ty

Giấy phép xuất khẩu (nếu có)

Giấy đăng kí kiểm dịch động/t hực vật (nếu lô hàng yêu cầu phải kiểm dịch-1 bản sao)

Nhân viên chứng từ phải kiểm tra tính đồng nhất giữ a các thông tin trên chứ ng từ. Thông thư ờng thì kiểm tra các thông tin s au (những thông tin phục vụ cho việc lên tờkhai và làm TTHQ ):


- Đối với Hợp đồng ngoại thư ơng : Số hợp đồng, ngày th áng năm kí kết hợp đồng, tên và địa chỉ của người bán, t ên và địa chỉ của n gười mua, t ên hàn g, số lượng, đơn giá, tổng trị giá, điều kiện cơ sở giao hàng, xuất xứ hàng hóa, phương thức thanh toán.

- Đối với Hóa đơn thư ơng mại: Số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên và địa chỉ của người bán, tên và địa chỉ của ngư ời mua, tên hàng, số lượng, đơn giá, tổng trị giá, điều kiện cơ sở giao hàng, phương thứ c thanh toán xem có tương thích với các thông t in trên hợp đồng hay không

- Đối với Phiếu đóng gói: kiểm tra số kiện, số kí, số khối

K hi phát hiện bất kì sự nhầm lẫn nào giữa các thông tin trên, nhân viên chứ ng từ phải báo ngay với khách hàng để họ tiến hành điều chỉnh. Sau đó tiến hành đăng kí tờ khai trênph ần mềm điện tử.

+ Trường hợp khách hàng kí hợp đồng ủy thác xuất khẩu với công ty, yêu cầu công ty thay mặt mình đứng ra thu xếp m ọi thủ tục xuất hàng, thì họ sẽ không làm Invoice, Packing List mà chỉ gởi chi tiết về lô hàng để nhân viên chứ ng từ của công ty làm giúp, thường thì 2 chứng từ này sẽ được gộp chung lại thành “Invoice & Pack ing List” thể hiện đầy đủ các thông t in về số lư ợng, đơn giá, số kiện-kí-khối. Và lúc này, kèm theo H ợp đồng Ủy thác xuất khẩu trong Bộ hồ sơ khai hải quan.

+ Trường hợp công ty làm Đại lý khai thuê HQ sẽ thể hiện thêm phần “ Đ ại Lý làm TTHQ – Customs Clearance Agent” trên Invoice & Packing List và có Hợp đồngĐại lý HQ kèm theo trong Bộ hồ sơ khai HQ.

3.1.1.2. Truyền dữ liệu khai báo hải qu an qua mạng, lên tờ khai hải quan xuất khẩu và ch uẩn bị Bộ hồ sơ khai hải quan

Chuẩn bị tờkhai hải qu an điện tử xu ất khẩu.

Các bước khai HQ thực tế trên máy tính :

N hân viên chứn g từ vào phần mềm khai báo qua mạng (ECUSK 2_KD – Electronic Custom Service) do Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin Cục hải quan TP.HCM cung cấp để nhập dữ liệu khai báo hải quan hàng xuất. Việc nhập các tiêu thứ c trên phần mềm khai báo cũng tương tự như nhập thông tin trên tờ khai giấy. Sau khi nhập xong, chỉ cần một thao tác đơn giản là dữ liệu sẽ được truyền đến chi cục hải quan nơi ta tiến hành mở t ờ khai điện tử. Ph ần mềm ECUS


có hỗ trợ chức năng in các thông t in đã nhập lên tờ khai giấy, các thông tin in ra rất chính xác và đẹp mắt, t iện lợi hơn rất nhiều so với phư ơng pháp thủ công như lúc trư ớc.

Khai báo hải quan điện tử HQ gồm các bước sau:

Khi bắt đầu chạy chương trình bạn phải thực hiện chức năng đăng nhập(LOG IN ). Bạn hãy nhập thông số truy cập đầy đủ:

+Tên truy cập: sa

+Mã truy cập: mật khẩu của bạn để truy cập chư ơng trình

+Tên CSD L: ECU S

+Tên máy chủ: Tên của m áy chủ chứa cơ sở dữ liệu MS SQL Server thông thường là tên máy tính chạy chươngtrình

+ ĐV Hải qu an: tên đơn vị Hải quan tiếp nhận tờ khai điện tử (ở đây là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư)

K hi đã n hập đầy đủ các thông tin bạn chọn nút “Đăng nhập”. N ếu không đăng nhập được bạn hãy kiểm tra lại tất cả thông số bạn nhập và đăng nhập lại.

Bước 1. Lập tờ khai hải quan điện tử

-Vào menu của chư ơng trình và chọn chức năng: “ Tờ kh ai/Đăn g kýmới tờ khai xuất khẩu”. Khi đó màn hình xuất hiện chứ c năng “Nhập tờ khai nhập khẩu mới.

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử 3987 1

- Sau khi điền các thông t in cần thiết trên tab “Th ôn g tin của tờ khai”, chọn t ab “Danh sách hàng tờ khai” điền đầy đủ các thông tin về mặt hàng mà bạn muốn nhập khẩu. Khi nhập đầy đủ các thông tin chọn nút “G hi”.


Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử 3987 2

- N goài việc khai đầy đủ thông tin trên tờ khai, bắt buộc doanh nghiệp phải khai thêm nhữ ng chứ ng từ kèm theo như : hợp đồng, invoice, packing list, vận tải đơn, giấy phép (nếu có),…v.v


Bước 2. Khai báo tờ khai điện tử

- Gửi tờ khai đến Hải quan điện tử.

- Để chuẩn bị gửi t ờ khai đến Hải quan điện tử m áy của bạn phải đư ợc kết nối INTERNET.

- Bạn chọn nút “Khai báo” trên màn hình nhập tờ k hai nếu bạn chưa nhập tên truy nhập, mật khẩu kết nối tới VAN thì m àn hình sẽ hiện ra để bạn nhập tên truy nhập, mật khẩu kết nối tới VAN

- Nhập xong bạn chọn nút chấp nhận. Sau đó hãy chờ trong giây lát để nhận được thôngt in trả về sơ bộ từ phía Hải quan điện tử như số tờ khai,…

Khi có số tiếp nhận của Hệ thống Hải quan trả về thì đã xong bước gửi tờ khai điệntử.


Bước 3. N hận kết quả khai báo tờ khai điện tử


Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử 3987 3

Cán bộ HQ sẽ xử lý tờ khai và phản hồi kết quả. Căn cứ trên kết quả phản hồi này, DN tiến hành theo hướng dẫn của kết quả được phản hồi.

- Trường hợp nếu DN khai báo s ai hoặc chứng từ không rõ ràng thì cơ quan hải quan gửi phản hồi yêu cầu DN bổ sung và điều chỉnh, sau khi điều chỉnh DN gửi khai báo lại để lấy lại số tiếp nhận mới;

- Trong phần khai báo thủ tục HQĐT có phần scan chứ ng từ kèm theo. Chỉ khi nào cơ q uan hải quan yêu cầu DN scan kèm theo thì DN mới scan và đính kèm vào tờ khai và gửi lại tờ khai, lư u ý dung lượng file s can không quá 2M b).

Bước 4. Kiểm tra và xử lý tờ khai

Sau khi có số tờ khai thì DN chờ phản hồi của cơ quan hải quan để xem kết quả phân luồng tờ khai, thủ tục HQ ĐT được phân t hành 3 luồng chính: xanh, vàng, đỏ.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí